Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger/Vedlegg/Veiledning veigeometri

1 Veiledning for veigeometri ved planoverganger

Det er i hovedsak 3 ting som bør vektlegges når det gjelder veigeometrien ved planoverganger:

 1. Lengdeprofilet (stigningsforholdene ved inn-/utkjøringer på planoverganger)
 2. Veilinje (horisontalradius og retningsvinkel i forhold til jernbanesporet)
 3. Veibredde (normalprofil, breddeutvidelse (radius ved kjørebanekant) og skulderbredde)

1.1 Lengdeprofil

Det er en fordel at veien inn mot planovergangen ligger tilnærmet flatt, samtidig som den nærmeste veistrekningen har et mindre fall vekk fra sporet pga. vedlikehold og drenering av jernbanen.

For veiens lengdeprofil anbefales:

 • et fall på 2,5 % (1:40) fra nærmeste skinnestreng og til en avstand på minimum 4,5 meter fra denne.
 • for neste delstreknining over en lengde på minimum 3,5 meter, følgende grenseverdier:
  • Fall: 3,3 % (1:30)
  • Stigning: 5,0 % (1:20)
 • at fall/stigning vurderes opp mot veiklasse og det kjøretøyet som er dimensjonerende for planovergangen, utover 8 m fra nærmeste skinnestreng.
 • ikke større stigning/fall enn 12,5 % (1:8).
Veiens lengdeprofil ved planovergang

1.2 Veilinje

Veilinjen bør bygges vinkelrett på sporet ved planoverganger.

Dimensjonerende hastighet for veier inn mot en privat planovergang bør ikke være større enn 30 km/h, men for planoverganger uten veisikringsanlegg skal det være generell stoppeplikt.

1.3 Veibredde

Bredden på veien, og dermed bredden på trelemmer og grindåpninger, må først og fremst tilpasses hvilken bruk som er avtalt for planovergangen. Ved både nyanlegg og omlegging av private veier, kan det med fordel benyttes ”Normaler for landbruksveier – med byggebeskrivelse” fra Landbruk- og matdepartementet, se Tabell 1.

Tabell 1: Veiklasse og veibredde
Veiklasse Veibredde
1

Helårs bilvei (kan inngå i det offentlige veinettet)

Utformes i samsvar med Statens vegvesens Vegnormaler
2

Helårs landbruksbilvei

Min. 4,5 m
3

Landbruksbilvei

Min. 4,0 m
4

Sommerbilvei for tømmerbil med henger

Min. 4,0 m
5

Sommerbilvei for tømmerbil uten henger

Min. 4,0 m
6

Vinterbilvei

Min. 4,5 m
7

Traktorvei

Min. 3,5 m
8

Enkel traktorvei

Min. 2,5 m

Veiklasse 1 - Helårs bilvei som senere kan inngå i det offentlige veinettet (kommunal eller fylkeskommunal vei), skal utformes i samsvar med Statens vegvesens Vegnormaler.