Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger/Vedlegg/Veiledning veigeometri

1 Veiledning for veigeometri ved planoverganger

Det er i hovedsak 3 ting som bør vektlegges når det gjelder veigeometrien ved planoverganger:

  1. Lengdeprofilet (stigningsforholdene ved inn-/utkjøringer på planoverganger)
  2. Veilinje (horisontalradius og retningsvinkel i forhold til jernbanesporet)
  3. Veibredde (normalprofil, breddeutvidelse (radius ved kjørebanekant) og skulderbredde)

1.1 Lengdeprofil

For å oppnå en optimal passering av jernbanesporet, bør linjepålegget inn mot en planovergang være tilnærmet flatt. Med tanke på vedlikehold og nødvendig drenering må imidlertid den første delstrekningen ha et mindre fall vekk fra sporet. Anbefalt krav er fall på 2,5 % (1:40) i en avstand på minimum 4,5 meter målt fra nærmeste skinnestreng. Anbefalte grenseverdier for tilstøtende delstrekning er fall på 3,3 % (1:30) eller stigning på 5 % (1:20) over en lengde på minimum 3,5 meter. Det videre lengdeprofilet (utover 8 meter fra nærmeste skinnestreng) vil være avhengig av krav til vegklasse og det kjøretøyet som er dimensjonerende for planovergangen. Ingen permanente kjøreveier anbefales imidlertid å ha større stigning/fall enn 12,5 % (1:8).

1.2 Veilinje

Veilinjen bør bygges vinkelrett på sporet ved planoverganger.

Dimensjonerende hastighet for veier inn mot en privat planovergang bør ikke være større enn 30 km/h, men for planoverganger uten veisikringsanlegg skal det være generell stoppeplikt.

1.3 Veibredde

Bredden på veien, og dermed bredden på trelemmer og grindåpninger, må først og fremst tilpasses hvilken bruk som er avtalt for planovergangen. Ved både nyanlegg og omlegging av private veier, kan det med fordel benyttes ”Normaler for landbruksveier – med byggebeskrivelse” fra Landbruk- og matdepartementet, se Tabell 1.

Tabell 1: Veiklasse og veibredde
Veiklasse Veibredde
1

Helårs bilvei (kan inngå i det offentlige veinettet)

Utformes i samsvar med Statens vegvesens Vegnormaler
2

Helårs landbruksbilvei

Min. 4,5 m
3

Landbruksbilvei

Min. 4,0 m
4

Sommerbilvei for tømmerbil med henger

Min. 4,0 m
5

Sommerbilvei for tømmerbil uten henger

Min. 4,0 m
6

Vinterbilvei

Min. 4,5 m
7

Traktorvei

Min. 3,5 m
8

Enkel traktorvei

Min. 2,5 m

Veiklasse 1 - Helårs bilvei som senere kan inngå i det offentlige veinettet (kommunal eller fylkeskommunal vei), skal utformes i samsvar med Statens vegvesens Vegnormaler.