Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger/Vedlegg/Visitasjonsrutiner

1 Hensikt og omfang

Hensikten med kontrollrutinene er å verifisere at sikkerheten ved planovergangen er i overensstemmelse med krav for aktuell bruk av planovergangen, slik at kryssing av spor blir så sikker som mulig. Rutinene gjelder alle planoverganger uten veisikringsanlegg eller bevoktning, men kan også benyttes for planoverganger med veisikringsanlegg eller bevoktning (imidlertid egne krav for kontroll av anleggene), og skal gjennomføres én gang pr. år, fortrinnsvis på våren eller forsommeren.

2 Ansvar og myndighet

Banesjef har ansvar for at visitasjon blir gjennomført og at rapporterte avvik blir fulgt opp.

3 Beskrivelse

Ved en særskilt planovergang skal følgende elementer kontrolleres:

  • Siktkontroll
  • Kontroll av kryssende vei
  • Kontroll av skilting i togveien

3.1 Siktkontroll

For å sikre lik visitasjon skal det utarbeides klare kriterier for hver planovergang over hva som skal sjekkes mht. siktlengde. Det kan for eksempel settes opp siktmerker, angis antall KL-master med fri sikt eller liknende.

Siktlengder kontrolleres mot krav, behov for fjerning av skog og kratt i siktsonene. Eventuelt behov for vegetasjonssprøyting av gress og annen vegetasjon som det ikke er rasjonelt å fjerne med mekanisk eller manuell rydding rapporteres. Elementer/installasjoner som hindrer tilstrekkelig sikt skal også rapporteres (brakker, maskiner, midlertidige snø- og jordvoller etc.).

Alle avvik knyttet til siktkrav rapporteres.

3.2 Kontroll av kryssende vei

Det skal kontrolleres at:

  • veistandard, veidekke, grøfter/drenering ikke avviker betydelig fra anbefalte forhold
  • planovergangslem er i orden
  • grinder og gjerdetilslutninger er i henhold til krav
  • varselskilt for de veifarende er i henhold til forutsetningene (se vedlegg "Skilting av planoverganger")
  • varselskilt for de veifarende er synlige hele året
  • etter justering/heving av spor må det kontrolleres at veibanen er hevet tilsvarende og tilpasset skinnegangens nivå

Alle avvik knyttet til kryssende vei rapporteres.

3.3 Kontroll av skilting i togveien

Det skal kontrolleres at orienteringssignal er intakte og korrekt plassert der disse forutsettes benyttet ved planovergangen.

3.4 Registrering av endret bruk av planovergangen

Det skal registreres ev. endret bruk av planovergangen som for eksempel ny virksomhet, nye bygninger, andre synlige bruksendringer på naboeiendom som kan ha resultert i endret/økt bruk av planovergangen. Ev. endret bruk skal danne grunnlag for vurderinger av endrede krav til sikkerhet ved planovergangen og henvendelse/sikkerhetstiltak vurderes i samråd med bruker.

4 Rapportering, dokumentasjon, arkivering

Visitasjonsskjema leveres faglig leder som arkiverer fortløpende. Vesentlige opplysninger lagres i sentral infrastrukturdatabase.