Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger/Vedlegg/Visitasjonsrutiner

1 Hensikt og omfang

Hensikten med visitasjonsrutinene er å verifisere at sikkerhet ved planovergang er i overstemmelse med krav for aktuell bruk av planovergangen, slik at kryssing av spor blir så sikker som mulig. Rutinene gjelder alle usikrede, men kan også benyttes for sikrede planoverganger (imidlertid egne krav for kontroll av anleggene), og skal gjennomføres en gang pr. år, fortrinnsvis på våren eller forsommeren.

2 Ansvar og myndighet

Banesjef har ansvar for at visitasjon blir gjennomført og at rapporterte avvik blir fulgt opp.

3 Beskrivelse

Ved en særskilt planovergang skal følgende elementer kontrolleres :

  • Siktkontroll
  • Kontroll av kryssende vei
  • Kontroll av skilting i togveien

3.1 Siktkontroll

For å sikre lik visitasjon skal det utarbeides klare kriterier for hver planovergang over hva som skal sjekkes mht siktlengde. Det kan for eksempel settes opp siktmerker, angis antall KL-master med fri sikt eller liknende.

Siktlengder kontrolleres mot krav, behov for fjerning av skog og kratt i siktsonene. Evt. behov for vegetasjonssprøyting av gress og annen vegetasjon som det ikke er rasjonelt å fjerne med mekanisk eller manuell rydding rapporteres. Elementer / installasjoner som hindrer tilfredsstillende sikt skal også rapporteres (brakker, maskiner, midlertidige snø- og jordvolller) etc..

Alle avvik ift. siktkrav rapporteres.

3.2 Kontroll av kryssende vei

Det skal kontrolleres at :

  • vegstandard, vegdekke, grøfter / drenering ikke avviker betydelig fra anbefalte forhold.
  • planovergangslem er i orden
  • grinder og gjerdetilslutninger er hht. krav
  • varselskilt for de vegfarende er i hht. forutsetningene (skiltveileder)
  • etter justering / heving av spor må det kontrolleres at vegbanen er hevet tilsvarende og tilpasset skinnegangens nivå

Alle avvik ift. kryssende vei rapporteres.

3.3 Kontroll av skilting i togveien

Det skal kontrolleres at orienteringssignal er intakte og korrekt plassert der disse forutsettes benyttet ved planovergangen.

3.4 Registrering av endret bruk av planovergangen

Det skal registreres evt. endret bruk av planovergangen som for eksempel ny virksomhet, nye bygninger, andre synlige bruksendringer på naboeiendom som kan ha resultert i endret / økt bruk av planovergangen. Evt. endret bruk skal danne grunnlag for vurderinger av endrede krav til sikkerhet ved planovergangen og henvendelse / sikkerhetstiltak vurderes i samråd med bruker.

4 Rapportering, dokumentasjon, arkivering

Visitasjonsskjema leveres faglig leder som arkiverer fortløpende. Vesentlige opplysninger lagres i sentral infrastrukturdatabase.