Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Målprofiler for skinner

1 Reprofilering av skinner mot kontaktutmatting for aksellast ≤ 25 tonn

Når det har oppstått kontaktutmattingssprekker på kjørekant og/eller kjøreflate bør det iverksettes en preventiv reprofileringsstrategi med en reprofileringsfrekvens tilsvarende en belastning på 20 MBT i kurver R ≤ 600 og ved 40 MBT hvor R > 600. Ved reprofileringen fjernes minimum 0,1 mm materiale pr 10 MBT, dvs. at det skal fjernes 0,2 mm hvis belastningen har vært 20 MBT siden siste reprofilering og 0,4 mm hvis belastningen har vært 40 MBT.

På strekninger som er utsatt for kontaktutmatting skal det reprofileres til et målprofil og med toleranser som er angitt i Tabell 1. Ved kontaktutmatting skal det reprofileres til et profil med større avlastning på kjørekanten.

Tabell 1: Målprofiler og toleranser ved reprofilering mot kontaktutmatting
Banetype Feiltype Kurveforhold Skinnestreng Målprofil 1) Tverrprofil-

toleranse ved reprofilering

Aksellast ≤ 25 tonn

Skinnehelning 1:20

227 Rett spor Begge skinner Opprinnelig profil ± 0,3mm
2222, 2223 Kurver Innerstreng

(49E1, 54E3, 60E1)

Opprinnelig profil ± 0,3mm
Ytterstreng
- 60E1
- 49E1, 54E3

.

- 60E2
- 54E4
+0,0 / -0,6 mm

1) Målprofil: tverrprofil av skinnehodet etter reprofilering.


Figur 1 viser målprofil 60E2 (blå linje) sammen med skinneprofil 60E1 (sort linje). Ved reprofilering er det hodeformen til 60E2 i området fra -450 til +150 som skal gjenskapes.

Figur 1: Skinneprofil 60E1 i forhold til målprofil 60E2
Merknad 2): - betegnelse angir kjørekantsiden på skinnehodet

+ betegnelse angir ytterkantsiden på skinnehodet

2 Reprofilering av skinner på Ofotbanen og Dunderlandsbanen, aksellaster > 25 tonn

Reprofilering av skinner på Ofotbanen og Dunderlansbanen Gullsmedvik – Ørtfjell er tilpasset aksellaster større enn 25 tonn og hjulprofil tilpasset skinnehelning 1:30. Sporet er bygget med skinnehelning 1:20, men skinnehodets profil blir tilpasset en skinnehelning 1:30 ved første reprofilering.

Reprofilering av skinner på Ofotbanen og Dunderlandsbanen er i henhold til at skinnehodet skal tilpasses skinnehelning 1:30 og bruk av hjulprofiler tilpasset denne skinnehelningen ved aksellaster større enn 25 tonn.

Med store aksellaster og dobbelflenser (hulløp) på hjulbanen p.g.a. slitasje, kan det oppstå skader på skinnene, spesielt på innerstreng i kurver med R < 600 m når sporvidden overstiger 1450 mm. Skinnene og sporvelselskomponenter på Ofotbanen og Dunderlandsbanen skal reprofileres i følge målprofilene definert i avsnitt 2.3 (Reprofileringstoleranser til målprofilene).

2.1 Hovedspor og krysningsspor

Målprofiler brukt for reprofilering av skinnene på Ofotbanen og Dunderlandsbanen er avhengig av sporgeometrien, dvs kurvatur og sporvidde. Hvilke målprofil som skal brukes hvor, vises i Tabell 2

Tabell 2: Målprofiler ved reprofilering av skinner mot kontaktutmatting på Ofotbanen og Dunderlandsbanen
Hovedspor og krysningsspor Tilpasset skinnehelning Målprofil 1)

Sporvidde ≤ 1450 mm

Målprofil 1)

Sporvidde > 1450 mm

Innerstreng Ytterstreng Innerstreng Ytterstreng
Rett Spor 1:30 MB5 MB5
Kurver R > 600 m 1:30 MB5 MB5
Kurver R ≤ 600 m 1:30 MB5 MB v2Ass MB4 MB5

1) Målprofil: tverrprofil av skinnehodet etter reprofilering.

2.2 Sporveksler

Målprofiler brukt for reprofilering av sporveksler på Ofotbanen og Dunderlandsbanen er definert i Reprofileringstoleranser til målprofilene.

Tabell 3: Målprofiler ved reprofilering av sporveksel mot kontaktutmatting på Ofotbanen og Dunderlandsbanen
Sporveksel Tilpasset

skinnehelning

Målprofil 1) Komponenter
Hovedspor Avvik
30 m før stokkskinneskjøt til

krysspartiet

1:30 MB4 Skinne
Tungeparti og mellomparti

(mellom tungespiss og kryssparti)

1:30 MB4 - Stokkskinne hvor tungen er fraliggende

- Stokkskinne og tunge sammen hvor tungen er tilliggende.

Tungen skal løftes 6 mm.

- Mellomskinne

Kryssparti 1:30 Manuell reprofilering
Fra krysspartiet til 30 m bak

krysspartiet

1:30 MB4 Stokkskinne og skinne

Hvis bare et av sporene i en sporveksel skal reprofileres (dvs. hovedsporet eller avvikesporet), skal også tungeparti med fraliggende tunge reprofileres. Det betyr at sporvekselen må legges om, og sporet som ikke er reprofilert, skal reprofileres fra tungespiss til krysspartiet. Begge tungeanordningene (rett og krum tungeanordning) skal derfor reprofileres både med fraliggende og tilliggende tunge. Årsaken til dette er at det skal forhindre at fraliggende tunge som eventuelt ikke ville bli reprofilert, skal bli forhøy og få skader på toppen når den ligger i tilliggende stilling og blir kjørt på.

I tilliggende stilling skal tungen løftes/skores 6 mm før reprofilering.

2.3 Reprofileringstoleranser til målprofilene

2.3.1 Målprofil MB5

Figur 2: Målprofil MB5

Tabell 4: Reprofileringstoleranser for målprofil MB5
Målprofil 1) Områder på skinnehodets tverrprofil 2) Krav Merknader
Reprofilerings-

toleranser for tverrprofil [mm]

Kontaktvilkår hjul/skinne Reprofilerings-

betingelser

MB5 -45° til -15° +0/-3 Ingen kontakt hjul/skinne - - Ett rett kutt tillatt (for hele område)
-15° til -5° +0/-1 Ingen kontakt hjul/skinne - -
-5° til +2° ±0,4 Ett kontaktpunkt >18 mm 3) 0,2 ≤ reprofileringsdybde ≤ 0,4 mm (for hele området) - Fjerne termiske skader
+2° til +30° +0/-3 Ingen kontakt hjul/skinne - Ett rett kutt tillatt (for hele området)

- Stor negativ toleranse forhindrer skader på skinnen fra hjulbane med dobbelflens.

Merknad 2): - betegnelse angir kjørekantsiden på skinnehodet

+ betegnelse angir ytterkantsiden på skinnehodet

3): Minste bredde på kontaktpunktet kommer fra geometrien til skinne og hjul.

2.3.2 Målprofil MB4

Figur 3: Målprofil MB4

Tabell 5: Reprofileringstoleranser for målprofil MB4
Målprofil 1) Områder på skinnehodets tverrprofil 2) Krav Merknader
Reprofilerings-

toleranser for tverrprofil [mm]

Kontaktvilkår hjul/skinne Reprofilerings-

betingelser

MB4 -45° til -15° +0/-3 Ingen kontakt hjul/skinne - - Ett rett kutt tillatt (for hele område)
-15° til -5° +0/-1 Ingen kontakt hjul/skinne - -
-5° til +2° ±0,4 Ett kontaktpunkt >12 mm 3) 0,2 ≤ reprofileringsdybde ≤ 0,4 mm (for hele området) - Fjerne termiske skader
+2° til +30° +0/-1 Ingen kontakt hjul/skinne - Ett rett kutt tillatt (for hele området)

- Stor negativ toleranse forhindrer skader på skinnen fra hjulbane med dobbelflens.

3): Minste bredde på kontaktpunktet kommer fra geometrien til skinne og hjul.

2.3.3 Målprofil MB1 v2Ass

Figur 4: Målprofil MB1 v2Ass

Tabell 6: Reprofileringstoleranser for målprofil MB1 v2Ass
Målprofil 1) Områder på skinnehodets tverrprofil 2) Krav Merknader
Reprofilerings-

toleranser for tverrprofil [mm]

Kontaktvilkår hjul/skinne Reprofilerings-

betingelser

MB1 v2Ass -45° til +2° ±0,4 Ett kontaktpunkt >15 mm 3) 0,2 ≤ reprofileringsdybde ≤ 0,4 mm (for hele området) - Fjerne termiske skader

- Kontaktpunktet sikrer full styring uten flenskontakt i kurver med R< 600 m.

+2° til +15° + 0,4/-1,5 Ingen kontakt hjul/skinne - - Stor negativ toleranse er tillatt fordi hjulet ikke berører området.
+15° til +30° + 0,4/-1,5 Ingen kontakt hjul/skinne - - Ett rett kutt tillatt (for hele området)

- Stor negativ toleranse er tillatt fordi hjulet ikke berører området.

3): Minste bredde på kontaktpunktet kommer fra geometrien til skinne og hjul.

2.3.4 Sammenligning av målprofiler MB1 v2Ass og MB5

Figur 5: Sammenligning av målprofiler MB1 v2Ass og MB5

MB5 i blått

MB1 v2Ass i rødt

2.3.5 Sammenligning av målprofiler MB4 og MB5

Figur 6: Sammenligning av målprofiler MB4 og MB5

MB5 i blått

MB4 i rødt

2.4 Hjulprofiler som benyttes på Ofotbanen og Dunderlandsbanen

2.4.1 Hjulprofiler WP4, WPL9 og WPLN5

På malmvogner fra LKAB og Rana Gruber med aksellaster > 25 tonn, benyttes følgende hjulprofilene:

• WP4 (WP4 = Wheel Profiles 4)
• WPL9 (WPL9 = Wheel Profiles Loco 9)
• WPLN5: modifisert utgave av WPL9 (WPLN5 = Wheel Profiles Loco New 5)

Disse hjulprofilene er tilpasset skinneprofilene på Ofotbanen og Dunderlandsbanen med betingelsene definerte i avsnitt Målprofil MB5, Målprofil MB4, Målprofil MB1 v2Ass (med tilpasset skinnehelning 1:30)

Figur 7: Hjulprofil WP4
Figur 8: Hjulprofil WPL9
Figur 9: Hjulprofil WPLX5

2.4.2 Sammenligning av hjulprofiler WP4 og WPL9

Figur 10: Sammenligning av hjulprofiler WP4 og WPL9

WP4 i blått, WPL9 i rødt

2.4.3 Sammenligning av hjulprofiler WPLX5 v2 og WPL9

Figur 11: Sammenligning av hjulprofiler WPLX5 v2 og WPL9

WP4 i rødt, WPL9 i mørkrødt

2.5 Oppsummering

2.5.1 Målprofilene

Figur 12: Målprofil MB5 (zoom)
Figur 13: Målprofil MB4(zoom)
Figur 14: Målprofil MB1 v2Ass (zoom)
Figur 15: Sammenligning av målprofiler MB1 v2Ass og MB5 (zoom)

MB5 i blått, MB1 v2Ass i rødt


Figur 16: Sammenligning av målprofiler MB4 og MB5 (zoom)

MB5 i blått, MB4 i rødt

2.5.2 Reprofileringstoleranser for målprofilene

Tabell 7: Reprofileringstoleranser for målprofilene
Målprofil 1) Områder på skinnehodets tverrprofil 2) Krav Merknader
Reprofilerings-

toleranser for tverrprofil [mm]

Kontaktvilkår hjul/skinne Reprofilerings-

betingelser

MB5 -45° til -15° +0/-3 Ingen kontakt hjul/skinne - - Ett rett kutt tillatt (for hele område)
-15° til -5° +0/-1 Ingen kontakt hjul/skinne - -
-5° til +2° ±0,4 Ett kontaktpunkt >18 mm 3) 0,2 ≤ reprofileringsdybde ≤ 0,4 mm (for hele området) - Fjerne termiske skader
+2° til +30° +0/-3 Ingen kontakt hjul/skinne - Ett rett kutt tillatt (for hele området)

- Stor negativ toleranse forhindrer skader på skinnen fra hjulbane med dobbelflens.

MB4 -45° til -15° +0/-3 Ingen kontakt hjul/skinne - - Ett rett kutt tillatt (for hele område)
-15° til -5° +0/-1 Ingen kontakt hjul/skinne - -
-5° til +2° ±0,4 Ett kontaktpunkt >12 mm 3) 0,2 ≤ reprofileringsdybde ≤ 0,4 mm (for hele området) - Fjerne termiske skader
+2° til +30° +0/-1 Ingen kontakt hjul/skinne - Ett rett kutt tillatt (for hele området)

- Stor negativ toleranse forhindrer skader på skinnen fra hjulbane med dobbelflens.

MB1 v2Ass -45° til +2° ±0,4 Ett kontaktpunkt >15 mm 3) 0,2 ≤ reprofileringsdybde ≤ 0,4 mm (for hele området) - Fjerne termiske skader

- Kontaktpunktet sikrer full styring uten flenskontakt i kurver med R< 600 m.

+2° til +15° + 0,4/-1,5 Ingen kontakt hjul/skinne - - Stor negativ toleranse er tillatt fordi hjulet ikke berører området.
+15° til +30° + 0,4/-1,5 Ingen kontakt hjul/skinne - - Ett rett kutt tillatt (for hele området)

- Stor negativ toleranse er tillatt fordi hjulet ikke berører området.


Merknad 1): Målprofil: tverrprofil av skinnehodet etter reprofilering.
2): - betegnelse angir kjørekantsiden på skinnehodet

+ betegnelse angir ytterkantsiden på skinnehodet

3): Minste bredde på kontaktpunktet kommer fra geometrien til skinne og hjul.