Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Arbeidsanvisning for påleggsveising av sporveksler og skinner

1 GENERELT

1.1 Sveiseprosedyre

Påleggsveising på skinner og sporvekselmateriell skal utføres etter prosedyre som er godkjent i henhold til reglene gitt i Vedlegg/Prosedyretesting Påleggsveising.

1.2 Sikkerhets / Vernetiltak

1.2.1 Elektrisk utstyr

Gal behandling av elektrisk sveiseutstyr eller bruk av utstyr med feil kan gi elektrisk støt med alvorlige skader. Det er derfor viktig at følgende regler etterfølges:

  • Elektrisk sveiseutstyr skal bare brukes av personell som har fått nødvendig opplæring i bruk av utstyret.
  • Utstyret skal være riktig installert , både i henhold til forskrifter og fabrikan­tens instruks.
  • Alle ledninger og kabler, kabelskjøter og sveisetilkoplinger skal være riktig dimensjonert og i god stand
  • Utstyret skal være forskriftsmessig jordet.
  • Ved sveising skal det alltid benyttes tørre sveisehansker i god forfatning og av god kvalitet.

1.2.2 Gassutstyr

  • Komprimerte gasser skal bare brukes av personell som har fått nød­vendig opplæ­ring i bruk av gassutstyr.
  • Alt utstyr skal kontrolleres for feil og vedlikeholdes regelmessig.
  • Utstyr for bestem­te gasser eller grupper av gasser må ikke tilknyttes flasker som inneholder gasser med andre egenskaper.
  • Reduksjonsventiler for oksygen og propan skal være utstyrt med tilbakeslagssikring
  • Retursperreventil skal være montert på alle innløp mellom brennerhåndtak og slange
  • Gassflasker skal lagres forsvarlig i et eget brannsikret lagerrom, og slik at de ikke utsettes for vedvarende fuktighet og høye temperaturer.
  • Gassflasker skal ikke lagres nær brennbare materi­aler.
  • Propangassflasker skal ikke oppbevares i rom under terrengnivå.
  • Gassflasker under bruk skal stå oppreist og sikres slik at de ikke kan velte.
  • Transport av gassflasker skal skje på en forsvarlig måte slik at støt og slag unngås
  • Under transport skal flaskene alltid ha hette påsatt.

1.2.3 Personlig verneutstyr/hygiene

Røyk og gass fra elektroder og rørtråder som brukes til påleggsveising kan være helsefarlig om den innåndes i for store mengder og/eller for lang tid.

  • Ved sveising ute skal det alltid benyttes sveisemaske med tilfør­sel av filtrert pusteluft.
  • Ved sveising inne skal punktavsug alltid benyttes, også når sveiseren bruker maske med filtrert pusteluft. I tillegg til punkt­avsug er det nødvendig med god ventilasjon av rommet.

En elektrisk lysbue produserer ultrafiolette stråler som er skadelig for øyne og bar hud. Sveisingen utvikler også sterk varme og sprut av glødende partikler som kan forårsake brannskader.

  • Bruk alltid sveisehjelm med beskyttelsesglass av riktig styrke.
  • Øynene må også beskyttes ved slaggfjerning.
  • Bruk beskyttende klesdrakt i brannhemmende stoff (helst skinn).
  • Hele kroppen må være tildekket på en slik måte at glødende metallpartikler ikke finner veien til bar hud.

Under arbeidet skal man ikke spise, drikke eller røyke. Hender skal alltid vaskes før spisepauser og toalettbesøk, og etter fullført jobb.

1.3 Skinnemateriale

Skinnens materialkvalitet skal alltid kontrolleres før skjærebrenning og sveising. Skinnens kvalitet med tilhørende valsetegn er angitt i Tabell 1 og Tabell 2.

Tabell 1: Skinnekvaliteter
Ny betegn.(EN 13674-1) Gammel betegn.(UIC 860) Valsetegn
R200 700 ingen tegn
R260 900A

Valsemerke R260.svg

R260Mn 900B

Valsemerke R260Mn.svg

R320 Cr / 1200 1100/1200

Valsemerke R320Cr.svg

R350HT 1200 HH / HSH

Valsemerke R350HT.svg

R370CrHT -

Valsemerke R370HT.svg

R400HT -

Valsemerke R400HT.png

I tillegg finnes det i skinnekryss følgende materialer:

Tabell 2: Spesialkvaliteter i skinnekryss
Skinnekvalitet beskrivelse eller kjennetegn
50 CrV 4 Seigherdestål i krysspisser levert fra Voest-Alpine frem til ca. 1994
W-720 "Maraging"-stål på krysspiss av typen VARIO 1800 N fra Voest-Alpine. Merkeplate er festet på krysset.
Mn 12-14 Austenittisk manganstål - er umagnetisk.

1.4 Temperaturgrenser

1.4.1 Karbonstålkryss

For alle skinnekryss bortsett fra mangankryss tillates ikke påleggsveising eller reparasjonssveising ved lufttemperatur under 00C.

Sveisestedet skal beskyttes mot nedbør og vind. Sporet skal være fritt fra snø og is.

1.4.2 Manganstålkryss (12-14% Mn)

  • For manganstålkryss (12-14%Mn) tillates ikke påleggssveising ved lufttemperatur under -100C
  • For manganstålkryss (12-14% Mn) tillates ikke reparasjonssveising ved lufttemperatur under 00C

Med påleggssveising menes vedlikeholdssveising for å erstatte bortslitt materiale opp til 5 mm dybde, mens reparasjonssveising er større reparasjoner av dype sprekker og større avskallinger.

2 FORARBEID

2.1 Generelt

Følgende arbeider skal utføres før det begynnes med påleggsveising i en sporveksel:

  • Grading av alle kjørekanter med en vekselgrademaskin.
  • Kontroll og eventuell korrigering av spor og ledevidde
  • Kontroll og eventuell korrigering av kryssets retthet.
  • Foring av krysset med mellomlegg mellom sville og underl­ags­plate.
  • Eventuell utbytting av underlagsplater.
  • Måling av slitasjetilstanden i skinnekryssområdet med maler eller 3m linjal , målekile og måle-p­unktmal.

2.2 Måling av slitasje og nedbøyning i skinnekryss

2.2.1 Målepunkter i skinnekryss

Før slitasje og nedbøyning kan måles må målepunktene finnes og markeres. Målepunktenes plassering er gitt i Skinnekryssmål. Generelt gjelder følgende:


  • Målepunkt N ligger alltid ytterst ved krysspissen
  • Målepunkt L1 er på nyere veksler kjennetegnet ved kjørnerslag på vinge­skinnene. Målepunktet finnes ellers i karbonstålkryss ved bruk av målepunktmal. Målepunkt­malen legges på krysspissen og skyves fra spissen og innover til den klemmer fast i begge ender. Målepunktet merkes så på utsiden av vingeskinnene (gjelder ikke manganstålkryss).
  • Målepunkt - L (nullpunkt) finnes som målepunkt L1 ved å føre målepunktmalen fra krysspissen og innover til den klemmer fast. I målepunkt L er hodebredden av krysspissen lik skinnehodebredden. målepunktet merkes.
  • Målepunkt K ligger ved enden av krysspissblokken.


Figur 1: Målepunkter i skinnekryss


Figur 2: Målepunktmal for karbonstålkryss

2.2.2 Høydenivå på tvers av sporvekselen

Kontroller høydenivået på tvers av sporvekselen i 0-punktet ved å måle høyden under en snor som strekkes over ledeskinnene (Figur 3). I nye enkle sporveksler ligger kjøreskinnene 19-20 mm under toppen av ledeskinnen. Slitasje vil over tid øke denne avstanden.


Figur 3: Høydenivå på tvers av sporveksel i 0-punktet

Dersom det konstateres at skinnekrysset i 0-punktet ligger lavere enn kjøreskinnene skyldes dette normalt at svillene i krysspartiet er nedbøyd. Avhengig av høydeforskjellens størrelse må enten skinnekrysset løftes (kiles) ved hjelp av plater, eller svillene skiftes ut. Tabell 3 viser hvilke tiltak som skal treffes avhengig av høydeforskjellen.


Tabell 3: Utbedring av høydefeil på tvers av sporveksel
Høydefeil Tiltak
2-10 mm kile med korkgummiplate
10-25 mm kile med korkgummi + stålplate el. kunstoffplate
over 25 mm skifte ut sviller

Når vi skal måle nedbøyningen av svillene må vi først fastlegge slitasjen i krysset slik at vi kan justere for denne. Slitasjemålet H1 som finnes under 3m-linjalen i nullpunktet må trekkes fra når vi måler nedbøyning av svillene.

2.2.3 Høydenivå på langs av skinnekrysset

Skinnekryssets høydeleie kontrolle­res ved at en målesnor spennes over krys­set på den mest nedkjørte skinnestreng ved hjelp avstandsklosser. Ved veksler med radius R ≤ 500m måles skinne­fl­atene innenfor 50cm fra skinnekryssets ender. Ved veksler med radius R >500m lar en måleflatene begynne minst 2 meter foran vinge­skinnens knekkpu­nkt og slutte minst 2 meter bak målepunkt K.

Dersom det blir målt mer enn 3 mm høydeforskjell utbedres feilen med varmeretting og/eller innlegging av mellomlegg

2.2.4 Slitasjemåling

Etter at nedbøyningen er målt og evt. rettet, kan vi måle slitasjen. Før måling av slitasje må alle grader i krysset slipes. For bestemming av slitasje kan det anvendes maler tilpasset det aktuelle skinnekryss (se Maler for skinnekryss). Dersom ikke maler er tilgjengelige kan måling utføres med 3 meter linjal:


Fremgangsmåte for bestemming av slitasjemål med maler

Malene plasseres på skinnekrysset og slitasjen måles med bladsøker som føres inn mellom malen og skinnekrysset.

Figur 4: Maler for måling av slitasje
Figur 5: Maler for måling av slitasje

Fremgangsmåte for bestemming av slitasjemål med 3 meter linjal

En 3-meter lang linjal legges på den mest slitte skinnestrengen langs skinnekrysset (figur .4). Høydenivået i endene av 3-meter linjalen danner 0-nivået. Med unntak av krysspissens rampe er dette høydenivået som skal tilstrebes ved påleggsveising og sliping.

Figur 6: 3 meter linjal på langs av krysset
  1. Først kontrolleres hovedskinnestrengen utenfor rampeområdet ved hjelp av 3m linjal. Små ujevnheter i kjøreflaten utbedres ved sliping, større skader må utbedres ved påleggsveising.
  2. Nullpunktets (L) høyde måles deretter med målekile under 3m linjalen og noteres (H1).
  3. Tverrmål i høyde med nullpunktet over den mest slitte vingeskinne og noter høyde­for­skjel­len (H2) mellom vingeskinne og krysspiss i null­punktet L. Det skal tas utgangspunkt i den mest slitte del av vingeskinneprofilet. 0-nivået overføres til vingeskinnene her.
Figur 7: Måling av høyde i 0-punkt på langs
Figur 8: Måling av høyde i nullpunkt på tvers


Kontroll av ramper i krysspissområ­det:

For hjuloverløpet er det nødvendig at krysspissen har nedsenket ram­pe. Rampe­området består normalt av 2 ramper. Noen skinnekryss har imidlertid 3 ramper, og noen har bare én rampe.

1.rampe:Begynner normalt i målepunkt L og slutter ved målepunkt L1.

2.rampe:Begynner i målepunkt L1 og slutter i målepunkt N.


Rampenes start og endepunkter kontrolleres ved hjelp av linjal og målekiler. De nødvendige mål for de forskjellige krysstyper er angitt i aktuell skinnekrysstegning. Rampen kan også kontrolleres med maler tilpasset den enkelte krysstypen. Krysspissens og rampenes mål finnes i Skinnekryssmål


Figur 9: Skinnekryssets rampe

2.3 Avvirkning av skadet material

Området som skal påleggsveises må rengjøres for olje, fett og andre forurensnin­ger.

Alle defekter som grader, sprekker, sår, utvalsinger m.m. må fjernes. Grunne defekter kan fjernes ved sliping, mens dypere defekter fjernes med fugebrenner eller fugeelektrode etter forvarming til temperatur angitt i Tabell 4.

Sidekantene av det utslipte trauet skal ikke være steilere enn 450 (Figur 11)

Figur 10: Utsliping av område som skal påleggsveises


Utslipingen foretas videre slik at vinke­len mellom det utslipte partiets side­kanter og skinnens lengderetning utgjør ca 450 med kjørekanten på den lengste siden. Hele området som skal sveises skal slipes så plant og rent som mulig. Overganger mellom ulike dybder skal slipes til ca. 450 vinkel (figur .9)

Figur 11: Utsliping av område som skal påleggsveises

2.4 Sprekksøking

For å sikre at alle defekter er fjernet skal sprekksøking med sprekk­indikator­væske (penetrerende væske) alltid foretas før pålegg­sveisingen tar til. Sprekkindik­eringen foregår i 3 trinn:

  1. Avfetting
  2. Påføring av indikatorvæske som vaskes av etter ca. 10 min.
  3. Påføring av fremkaller

Etter at fremkaller har tørket inspiseres indikeringsområdet visuelt. Ved indikering av sprekker må man slipe og foreta ny sprekksøking til man er sikker på at alle sprekker er fjernet.

2.5 Overhøyning/motvarme

Den ensidige varmetilførselen ved sveising på skinnehodet fører til store krympe­spenninger og deformasjoner av skinnen dersom det ikke foretas mottiltak. Man kan forebygge deformasjoner ved overhøyning og motvarme.

a) Overhøyning:

Befestningen løses under sveiseområdet og skinnen overhøyes 5 - 10 mm ved at stålkiler drives inn mellom sville og skinne. Kil­ene skal ikke slås ut før skinnen er avkjølt til under 1000C


b) Motvarme:

Skinnefoten varmes til max 6000C ved hjelp av forvarme­brenner (propan/oksygen), eller pro­pan-varmeovn som plas­se­res under skin­nen mellom 2 sviller. Det er viktig å holde kon­troll med varme­tilførselen under hele sveise­operasjonen.

3 Sveising

3.1 Forvarming

For å unngå for rask avkjøling og herdestruktur i skinnematerialet må området som skal sveises samt ca 10 cm til hver side forvarmes. Forvarmetemperaturen er avhengig av skinnekvaliteten og er angitt i Tabell 4.


Tabell 4: Forvarme- og arbeidstemperatur
Skinnekvalitet Forvarmetemperatur (0C) Arbeidstemperatur (0C)
R200 (700) 250 min. 200
R260 (900A) / 350 HT 350 min. 300
R260Mn (900B) 400 min. 350
R320Cr (1100) / 1200 550 min. 500
R370CrHT 400 min. 350
R400HT 400 min 350
50 CrV 4 400 min. 350
Mn 12-14 Skal ikke forvarmes! maks. 200

Forvarmingen utføres med propan/oksygen-forvarmebrenner og evt. fastmonterte propanbrennere (rekkebrennere, varmetrau etc.). Hele skinne­tverrsnittet skal varmes til riktig arbeidstemperatur. Håndbrenneren skal føres med en avstand på ca. 10 - 15 cm. fra skinnen.

Fra kald skinne skal oppvarmingen vare i 10-15 min for at varmen skal gis tid til å spre seg i skinnen. Det er viktig at temperaturen holdes vedlike. Under sveising kan temperaturen tillates å synke til maks 500C under angitt forvarmetemperatur.


3.1.1 Temperaturmåling

Temperaturen skal kontrolleres med temperaturkritt eller elektronisk temperaturmåler.


Temperaturkritt

Det skal fortrinnsvis anvendes temperaturkritt av ”smelte”-typen. Lag en strek med krittet på stedet som forvarmes. Når krittet smelter er krittets oppgitte temperatur oppnådd. For å hindre overoppheting skal temperaturen måles fortløpende med nye krittstreker.


Elektronisk temperaturmåling

Responstiden er avhengig av hvilket termoelement som benyttes. Normal kan riktig temperatur avleses etter 5-7 sekunder.

3.2 Tilsatsmaterialer

Tabell 5 viser tilsatsmaterialer som kan anvendes avhengig av objekt som skal påleggsveises og skinnekvaliteten. Andre tilsatsmaterialer kan anvendes etter godkjenning av Bane NOR med bakgrunn i godkjent sveiseprosedyre (Prosedyretesting Påleggsveising).


Tabell 5: Tilsatsmaterialer
Objekt Skinnekvalitet Elektrode Rørtråd
Skinne fri linje R200, R260, R260Mn, R320Cr, 1200, 350 HT OK 8328/8329 OK Tubrodur 15.43
Tidligere belagt med austenittisk materiale Castolin 646 Castodur AN 3302
Krysspiss / Vingeskinne R260, R260Mn, R320Cr, 1200, 350 HT og aksellast < 25 t OK 8328/8329 OK Tubrodur 15.43
R320Cr, 1200, 350 HT og aksellast ≥ 25 t - OK Tubrodur 15.42 2)
Tidligere belagt med austenittisk materiale Castolin 6450 1) Castodur AN 3205 1)
12-14% Manganstål Castolin 6450

OK 86.28

Castodur AN 3205

OK Tubrodur 15.65

Skjøter R200, R260, R260Mn, R320Cr, 1200, 350 HT og aksellast < 25 t OK 8328/8329 OK Tubrodur 15.43
R260, R260Mn, R320Cr, 1200, 350 HT og aksellast ≥ 25 t - OK Tubrodur 15.42 2)

1) Min. 2 bufferlag med Castolin 646 eller Castodur AN 3205 skal alltid anvendes mot skinnestålet

2) Bufferlag med OK Tubrodur 15.43 bør anvendes

3.3 Sveising på karbon/manganstål

3.3.1 Generelt

Dette avsnittet gjelder for påleggsveising av alle typer skinnestål med unntak av 12-14% manganstål. Sveising skal utføres etter prosedyre som er godkjent i henhold til reglene gitt i Prosedyretesting Påleggsveising.

Sveise­larvenes start og endekrater skal ikke ligge i samme tverr­snitt og heller ikke på kjørekanten. Sveisingen utføres med pendelbevegelser. Skinnebredden kan deles i 2 deler (Figur 12).

Det kan benyttes støttestrenger på hver skinne­kant i skinnens lengderetning. Støtteskinner av kopper (kopperbakker) kan da med fordel brukes. Kopperskinnen skal da monteres med 2-3 mm avstand fra skinnen. Lysbuen skal ikke rettes mot kopperskinnen.

Figur 12: Sveising på karbon/mangan skinner

Det er av største betydning at ende­kraterene blir etterfyllt nøye for å unngå krater­sprekker som er farlige bruddanv­isninger. Ha alltid vinkel­sliper for hån­den slik at evt. feil kan slipes vekk umiddel­bart. Arbeidstemperaturen kontrolleres jevnlig med temperaturkritt, og juste­res ved behov.


Dersom lengden av området som skal sveises er lange, må områ­det deles inn i partier. Man må da sørge for en overlapping av sveiselarver (ca.30mm) for å unngå at evt. start og sluttfeil blir liggende i samme skinnetverrsnitt (Figur 13)

Figur 13: Overlapp av sveiselarver

3.3.2 Skinnekryss

Den mest slitte vingeskinne bør sveises først, deretter sveises krysspissen, og til slutt den minst slitte vingeskinne. Krysspissen bør imidlertid sveises først dersom spissen er vesentlig mer slitt enn vingeskinnene. Ved sveising på krysspissen skal det sveises i retning fra spissen.

I skinnekryss med bevegelig krysspiss tillates sveising på krysspissen bare i områder med fullt skinnehodeprofil.

3.3.3 Skinneender

Slitasje og skader ved skinneender ved laskede skjøter kan utbedres dersom skaden begrenser seg til skinnehodet og ikke er for dyp.

Før påleggsveising må det undersøkes om skjøten er nedbøyd. Ned­bøyde skjøter kan rettes ved varmekrymping. Deformerte lasker må skiftes ut.

Begge skinneender i en lasket skjøt kan sveises kontinuerlig ved å plassere en sveiseelektrode, kopperplate eller sandform mellom skinne­endene (Figur 14). Etter sveising må da skjøtåpningen kappes til med skinne­kutter.

Figur 14: Påleggsveising på skinneender

3.3.4 Mekanisert påleggsveising

Påleggsveising med rørtråd og mekaniseringsenhet utføres i prinsippet på samme måte som manuell/halvautomatisk sveising.


3.4 Sveising på skinnekryss i 12-14 % manganstål

Det som står skrevet i dette avsnittet gjelder sveising på kryss og krysspissblokker tilvirket av austenittisk manganstål (12 - 14 % Mn). Hvis man er i tvil om materialkvaliteten kan denne sjekkes ved hjelp av magnet. Austenittisk manganstål er umagnetisk.

I områdene som skal påsveises, fjernes manganstålet ned til en dybde hvor hardhe­ten måles til ca. 200 HB. Fjerningen av manganstålet kan skje ved kullbuemeisling og sliping. Ved kullbue­meisling er det nødvendig å slipe vekk minimum 3 mm av flaten som er kullbuemeislet for å fjerne oppkullet materiale. Sveisestedet skal være rent og kan ha en berøringsvennlig temperatur (temperatur opp til 50 oC), for at fuktighet ikke skal forekomme.

Høy temperatur over lengre tid fører til at manganstål blir sprøtt. Det er derfor svært viktig å holde nøye kontroll med temperaturen ved sveising på manganstål. Manganstål skal sveises uten forvarming og med liten varme­tilførsel. Det skal ikke pendles men sveises streklarver. 12 - 14 % manganstål skal fortrinnsvis sveises med rørtråd.

Temperaturen skal ikke overskride 200 oC 1 cm til side for sveiselarven. Dette kontrolleres med tempera­tur­stift. En annen måte å kontrollere temperaturen på er at man hele tiden skal kunne legge hånden på kjøreflaten 10 cm til side for den siste sveise­larven.

For å kunne sveise uten avbrudd kan det være nødvendig å veksle mellom å sveise på krysspiss, vingeskinner og kryssbenender som vist på Figur 15. Det tillates ikke avkjøling med vann, snø eller trykkluft.


Figur 15: Sveising av mangankryss


Vær spesielt oppmerksom på faren for kratersprekker i avslutningene av sve­ise­larvene. Hvis man er i tvil om at avslutnin­gene er feilfrie, skal de slipes vekk og over­sveises.


3.4.1 Mekanisert sveising

Påleggsveising med rørtråd og mekaniseringsenhet utføres i prinsippet på samme måte som manuell/halvautomatisk sveising, men av praktiske hensyn sveises et parti ferdig før man flytter mekaniseringsenheten til neste parti. For å hindre overoppheting skal det derfor sveises så lange strenger som praktisk mulig.

4 Etterarbeid

4.1 Grovsliping

Etter at påleggsveisingen er ferdig utført grovslipes den påsveiste flaten til omtrent­lige mål og profil. Ved grovsliping skal bare påsveist materia­le og ikke grunnmaterialet slipes.


4.2 Retting

Når objektet er helt avkjølt og evt. kiler er fjernet skal objektet sjekkes for å fastslå om deformasjoner har inntruffet etter sveisingen. Evt. deformasjoner rettes ved varmekrymping før finsliping.


4.3 Finsliping/kontroll

Følgende generelle toleransekrav gjelder ved kontrollmåling med 1m linjal og bladsøker:

  • På kjøreflaten:+ 0,3mm / - 0,2mm
  • På kjørekanten:+ 0,0mm / - 0,3mm

Etter avkjøling og evt. retting foretas finslipingen som skal sikre at objektet får riktig geometrisk form. Objektets geometriske form kontrolleres ved hjelp av linjaler, målekiler og maler.

Etter finsliping kontrolleres sveiseområdet med penetrerende væske. Ved indike­ring av defekter skal disse slipes vekk og påleggsveises på nytt.

4.4 Merking

Alle utførte reparasjoner/påleggsveis skal merkes med følgende data:

  • sveiserens ID nr.
  • tilsatsmaterialets betegnelse (for eksempel OK 15.43)
  • måned og år når sveisen ble utført

Merkingen utføres ved å slå inn numrene på en aluminiumsbrikke som festes til skinnesteget

Figur 16: Merking av påleggsveis

4.5 Sveiserapport

Etter utført reparasjonssveising utfylles Sveiserapport - Påleggsveising (pdf) (odt). Rapporten er viktig for å kunne kontrollere kvaliteten til sveise­prosedyrer, sveiseoperasjon og tilsats­materialer.

4.6 Oppfølging

Alle sveisetekniske arbeider i sporet skal følges opp med en in­speksjon etter ca. 2 - 4 uker.

Noen av tilsatsmaterialene som benyttes er i utgangspunktet relativt myke og oppnår sin hardhet ved at materialet flyter under trafikkbelastning. Det vil derfor kunne oppstå grader/utvalsinger på sveiste partier etter relativ kort tid. Det er meget viktig at disse gradene blir slipt vekk.

Overgangen mellom kjøreflate og kjørekant i mangankryss skal avrundes til r = 5-13mm på krysspissen og r = 5mm på vingeskinnene. Korrekt avrundingsradius kan kontrolleres ved hjelp av malene som er vist i Maler for skinnekryss.

4.7 Etterfølgende sporarbeider

Etter finsliping og kontroll må følgende gjøres:

  • Fjernede underlagsmateriell settes på plass
  • Småjern og vekselskruer skrus godt til. Skruforbindelser med selvsikrende muttere tilspennes med 1000 Nm.
  • Svillerommene fylles med ballast
  • krysset pakkes
  • Sliping av grader etter trafikkbelastning.
  • Krysset rengjøres

5 Skinnekryssmål

Figur 17: Skinnekryssmål


5.1 Karbonstålkryss i skinneprofil 49E1 og 54E3

Tabell 6: Mål for krysspisser i karbonstål 49E1 og 54E3

Sporveksel Lengdemål Breddemål [mm] Høyde / rampemål [mm]
X1 X2 Y1 Y2 Y3 H I J
1:9 R190 86 470 10 22,5 67 10 5 0
1:9 R300 94 521 10 22,5 67 10 5 0
1:12 R500 113 672 10 22,5 67 10 5 0
1:14 R760 130 828 10 22,5 67 10 5 0

5.2 Manganstålkryss i skinneprofil 54E3

Tabell 7: Mål for krysspisser i manganstål 54E3 gammel utgave (1994 - 2003)

Sporveksel Lengdemål Breddemål [mm] Høyde / rampemål [mm]
X1 X2 Y1 Y2 Y3 H I J
1:9 R190 72 497 8 20 67 10 5 0
1:9 R300 183 616 6 24 67 8 1,3 0
1:12 R500 105 716 8 20 67 10 5 0
1:14 R760 291 980 6 24 67 8 1,3 0

Tabell 8: Mål for krysspisser i manganstål HAL 54E3 forsterket utgave (2003 - )

Sporveksel Lengdemål Breddemål [mm] Høyde / rampemål [mm]
X1 X2 Y1 Y2 Y3 H I J
1:9 R190 150 551 9 23 67 8 1,6 0
1:9 R300 108 554 9 23 67 8 1,6 0
1:12 R500 139 717 9 23 67 8 1,6 0
1:14 R760 171 883 9 23 67 8 1,6 0

5.3 Manganstålkryss i skinneprofil 60E1

Figur 18: Mål for krysspisser i manganstål 60E1 gammel utgave


Tabell 9: Mål for krysspisser i manganstål 60E1 gammel utgave

Sporveksel Lengdemål Breddemål [mm] Høyde / rampemål [mm]
X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 Y4 H I J K
1:9 R300 73 615 1043 6 22 76 120 10 5 1,1 0
1:12 R500 78 811 1880 6 20 76 120 10 5 1,1 0
1:14 R760 221 1131 6 20 76 120 10 5 1,1 0
1:18 R1200 162 1297 2177 6 20 76 120 10 5 1,1 0


Figur 19: MMål for krysspisser i manganstål HAL 60E1 (forsterket utg. 2003 -.)


Tabell 10: Mål for krysspisser i manganstål HAL 60E1 (forsterket utg. 2003 -.)

Sporveksel Lengdemål Breddemål [mm] Høyde / rampemål [mm]
X1 X2 Y1 Y2 Y3 H I J
1:9 R300 134 782 9 29 94 8 2,6 0
1:12 R500 302 1140 9 29 94 8 2,6 0
1:14 R760 308 1341 9 29 94 8 2,6 0
1:18 R1200 350 1656 9 29 94 8 2,6 0

6 Maler for skinnekryss

6.1 Maler for mangankryss 54E3 – gammel krysstype

Figur 20: Maler for mangankryss 54E3 - gammel krysstype

6.2 Maler for mangankryss 60E1 – gammel krysstype

Figur 21: Maler for mangankryss 60E1 - mal 1 og mal 2


Figur 22: Maler for mangankryss 60E1 - mal 3 og mal 4

6.3 Maler for mangankryss 54E3 – HAL kryss (ny type)

Figur 23: Maler for mangankryss HAL 54E3

6.4 Maler for mangankryss 60E1 – HAL kryss (ny type)

Figur 24: Maler for mangankryss HAL 60E1