Signal/Bygging/ATC/Parallellbaliser og kodere


1 Montering av baliser

1.1 Plassering i sporet

a) Balisen skal monteres midt i sporet med en toleransegrense på ± 20 mm, og parallelt med skinnene, slik at det er like langt til hver skinne

b) Høyde fra skinnetopp til topp balise (H2) skal være innenfor området 150 mm ± 20 mm, for at overføringen av data fra balisen skal bli maksimal. Innen toleransegrensen inngår også slitasje av skinnen. Skulle denne høyden overskrides skal det legges et ikke-metalisk mellomlegg under balisen slik at den kommer opp i riktig høyde.

Figur 1: Høyde fra balise til skinnetopp.

c) Parallellbaliser skal plasseres langs med sporet.

d) Balisen skal kun dekke den svillen den er montert på, og ikke som vist i Figur 3.

Balisene plasseres i et område slik at de ikke forstyrres av andre metallgjenstander.
Figur 2: Metallfritt område, og avstand til kryssende kabler

e) Områdene vist rundt balisene på Figur 2, indikert med skravering, skal være metallfrie. Avstandene «A» og «B» skal minimum være 500 mm og avstand ”C” minimum 200 mm.

f) Det skal ikke eksistere metallrør eller kabler som ligger nærmere enn 200 mm under balisen.

g) Balisen skal ikke monteres nærmere enn 1,0 meter fra en isolert skjøt, akselteller eller sporfeltkabel (se Figur 2).

Figur 3: Forbudt montering av balise.

h) Kabelen mellom ATC-koder og tilhørende styrte balise skal ikke overskride 300 m. Dette gjelder uansett om signalet som inneholder koderen er optisk eller fiktivt.

i) Styrte ATC – baliser skal alltid styres fra et signal, optisk eller fiktivt.

Fiktivt signal benyttes blant annet i disse sammenhenger:
  • Når avstanden mellom en balise og et optisk signal som har tilstrekkelig funksjonalitet til å styre balisen, er for lang i forhold til krav til kabellengde. Det fiktive signalet har da samme funksjonalitet som det optiske.
  • Når det optiske signalet ikke har tilstrekkelig funksjonalitet til å styre den tilhørende balisen.

1.2 Mekanisk montering

Det skal brukes en gummimatte mellom balise og sville. Er avstanden til svilletopp for stor, skal det aldri brukes metallplater for å fore opp balisen. I slike tilfeller kan det brukes en mellomleggsplate (F.nr. 708.010.920).

Det skal kontrolleres at balisen ikke bøyer seg når boltene dras til (dette vil lettest oppstå der balisen er festet direkte på svillen).

1.2.1 Betongsviller

Ved montering skal egnet brakett benyttes. Balisepluggene i en balisegruppe skal peke samme vei.

Balisen festes til betongsvillen ved hjelp av to aluminiumsprofiler som legges over svilletoppen. Profilene holdes på plass av en bøyle som ligger under svillen, går gjennom profil - ørene og klemmes fast med selvlåsende muttere. Festeanordningen er beregnet for den største type betongsville. Dvs. at ved montering på mindre sviller, skal man benytte en spesiell kile (posisjon 3) for utforing. Flere mellomplater (posisjon 4) kan benyttes for å sikre korrekt høyde fra skinnetopp til topp balise, se avsnitt Plassering i sporet. Se for øvrig Figur 4 og delelisten i Tabell 1 vedrørende detaljer.

Figur 4: Montering av balise til spennbetongsville
Figur 5: Detalj A

Tabell 1: Deleliste for komplett balisefeste F.nr.708.010.710 (betongsviller)
Ant Pos Gjenstand Materiale Anm. F.nr.
12 Seksk.treskrue DIN 571 Rustfri A4
4 11 Underlasskive 10.5x21x2 DIN 9021 Rustfri A4
8 10 Låsemutter, spiralock M10 DIN 6923 Rustfri A4-80 508.566.600
4 9 Bølgeskive type B, 17x30x2.5 DIN 137B Rustfri A2
4 8 Underlasskive 17x50x3 DIN 9021 Rustfri A4
8 7 Underlagsskive 10.5x30x2.5 DIN 9021 Rustfri A4
4 6 Hylse NS-EN 10083-3 AlSi 316 L 708.010.740
4 5 Seksk.skrue, helgj. M10x50NV17 DIN 933 Syrefast A4-80
2 4 Mellomplate 5mm Neopren, u/innlegg, oljefast 523.302.070
1 4 Baliseplate 25 mm inkl 4 stk sekskant skrue M10x80 mm syrefast 708.010.920
4 3 Distansestykke NS-17310 6063A
2 2 Bøyle NS-EN 10088-3 AlSi 316K/W. 1.4436 708.010.730
2 1 Profilunderlag NS-17310 6063A

1.2.2 Tresviller

Montering av balise til tresville er vist på figur 10.a.1 (se referansepunkter). Balisen festes til tresvillen med treskruer (10 x 150 mm). Mellom svillen og balisen legges mellomplate (gummi)(4) og galvanisert stoppskive (7). Deretter avstandshylse (6). Over balisen legges stoppskive (8), fjærskive (9) og stoppskive (7). For forklaring se delelisten i tabell 1. For komplett balisefeste for tresviller brukes F.nr. 708.010.750.

Figur 6: Montering av balise til tresviller.

1.2.3 Festing av balisekabel

Balisekabelen skal legges rett ut fra balisen og ut i ballasten, eventuelt i kabelkanalen. Det er ikke tillatt å legge kabelen i en kveil under balisen eller legge kabelen i sporet parallelt med skinnene. Dersom kabelen skal legges parallelt med skinnene, skal det være en minimumavstand til skinnen på 0,5 m.

Figur 7: Festing av balisekabel.

Balisekabelen skal beskyttes med beskyttelseslange som skal gå fra balisen til kabelgrøft, eller opp i kabelkanal der det finnes.

Beskyttelsesslangen må være robust nok til å tåle normalt sporvedlikehold

Beskyttelseslangen skal festes med spesielle klammer. Det skal benyttes minst tre klammer, og det skal være klammer på begge sider av skinnefoten. Helt ute på svillekanten skal det settes på en lang bøyle, slik at sporet kan løftes ved pakking og lignende. Når balisen er nymontert skal slangen ligge øverst oppe i denne bøylen. Kontrollér at kabelen kan trekkes frem og tilbake i slangen.

2 Mekanisk montering av kodere

A Korrekt plassering av koderboks og koderkort.

Bilde til høyre illustrerer et eksempel på korrekt montasje av ATC-kodere og koderboks.

koderboksen (f.nr 708.011.030) monteres slik at "slisse" er over midten i høyde og i bakkant (dette p.g.a. loddepinner kretskort ATC koder).

Et avstandsstykke av plast plasseres i slissen bak koderkortet eller en plastplate legges inn bak hele ATC-koderkortet.

.


F.nr., eventuell typebetegnelser, for de enkelte delene som inngår er gitt i avsnitt 5.


2.1 Frittstående forsignal

Figur 8: Plassering av kodere og signaltransformatorer ved frittstående forsignal. Transformatorskap med normal størrelse.

2.2 2-lys hovedsignal og blokkpostsignal

Figur 9: Plassering av kodere og signaltransformatorer ved 2-lys hovedsignal og blokkpostsignal. Transformatorskap med normal størrelse.

2.3 3-lys hovedsignal

Figur 10: Plassering av kodere og signaltransformatorer ved 3-lys hovedsignal. Transformatorskap forlenget benyttes.

2.4 5-lys hovedsignal

Figur 11: Plassering av kodere og signaltransformatorer ved 5-lys hovedsignal. Transformatorskap forlenget benyttes.

2.5 Fiktivt signal

Figur 12: Eksempel på plassering av kodere, signaltransformatorer og reguleringsmotstander ved fiktivt signal, 2 kretser. Transformatorskap med normal størrelse.

3 Elektrisk montasje

a) Kodeord 0 eller tom kortplass skal ikke benyttes i en koder.

Unntak: Kortplass 2 kan være tom dersom koderen ikke kan styre til denne kortplassen.

Unntak: Kodeord 0 eller tom kortplass kan benyttes dersom flere kodere benyttes til å styre samme kodeord i en balise, og det alltid er et kodeord > 0 som kommer ut til balisen.

Kodere for parallellbaliser har feilmoder hvor begge kodeordene kommer ut til balisen samtidig. Systemet skal prosjekteres slik at disse feilene ikke blir sikkerhetskritiske.

b) Ved forsignal som kan vise signal 24 og som ikke er fiktivt styrt skal det benyttes spesiell skjermet kabel (LIYCYT 1,5 mm2) fra signaltransformatoren til den branngule lampen til styreinngang A6.

Koderen er utstyrt med en A-klemlist (A1-A6) for tilkopling av signallamper (ev. fiktiv styring) og en B-klemlist (B1-B9) for tilkopling av balisekabelen. Balisekabelen består av 18 ledere. Hver leder er flertrådig og merket med en bestemt fargekode.

TRV:07803

Følgende 9 ledere skal kobles til B-klemlisten ved forsignalbeskjed:

Grå/sort kobles til B1
Brun/Sort " B2
Rød/sort " B3
Orange/sort " B4
Gult/sort " B5
Grønn/sort " B6
Blå/sort " B7
Fiolett/sort " B8
Hvit/sort " B9


Følgende 9 ledere i balisekabelen kobles til B-klemlisten ved hovedsignalbeskjed:

Grå kobles til B1
Brun " B2
Rød " B3
Orange " B4
Gul " B5
Grønn " B6
Blå " B7
Fiolett " B8
Hvit " B9

TRV:07807

Ledere i balisekabelen som ikke benyttes skal ikke tilkobles koderen.


TRV:07804

Ledere skal påsettes en endehylse før tilkobling til koderens B-klemlist. Unntak: Endehylse skal ikke benyttes ved kabel med helkjerne.


TRV:07805

Trådene skal merkes tydelig.


TRV:07806

Trådene bør plasseres i ledningsklammer som holder trådene i innbyrdes riktig rekkefølge og hindrer at trådene forbyttes.3.1 Kodertilkobling ved frittstående forsignal

TRV:07802

For frittstående forsignal på strekning med DATC skal grønn signallampe kobles til effektinngangen A1 - A2, og branngul signallampe kobles til styreinngangen A4 - A6 på A-klemlisten.


Figur 13: Kodertilkobling ved frittstående forsignal (kan bare benyttes i delvis utrustet ATC - område)

3.2 Kodertilkobling ved hovedsignal

For hovedsignal som ikke kan vise signal 21, eller der hvor signal 21 og signal 22 gir samme hastighet skal det benyttes to kodere, en koder i hver lampekrets. Øvre grønn kobles til effektinngang A1 - A2 på koder for Ø grønn, og nedre grønn kobles til effektinngang A1 - A2 på koder for N grønn.

Figur 14: Kodertilkobling ved hovedsignal.

3.3 Kodertilkobling ved hovedsignal med forsignal på samme mast

3.3.1 Innkjørhovedsignal

Ved denne kombinasjonen skal det monteres tre kodere. En FsK som får effekt- og styresignal fra forsignalet, en HsK som får effekt og styresignal fra hovedsignalet og en VK som får styresignal fra hovedsignalet, men må tilføres effektsignal fra en spenningskilde med konstant spenning. (Ved mer kompliserte tilfeller, brukes fiktivt signal)

For å oppfylle krav 3 a) kobles VK på følgende måte ved SVG som skal gi hastighet 70 km/h (kodeord 0):
  • Effektinngangen, A1-A2, styres fra hovedsignalet
  • Styreinngangen, A4-A6, benyttes ikke

Balisekabelen fra Y/Z-balisen ved indre balisegruppe tilkobles FsK og HsK på følgende måte:

  • Balisekabelen splittes opp slik at de 9 helfargede lederene kobles til HsK’ens B-klemlist som angitt i 3.2. De 9 øvrige lederne (farge/sorte ringer) kobles til FsK’ens B-klemlist som angitt i 3.1.
  • Balisekabelen fra Z-balisen ved ytre balisepar tilkobles VK’ens B-klemlist som angitt for forsignal (avsnitt 3.1). De 9 helfargede lederne i balisekabelen er ikke tilkoblet inne i Z-balisen og er derfor ikke i bruk.

Se for øvrig eksempel figur 11.

3.3.2 Øvrige 5-lys signaler

Ved kombinasjonen hovedsignal med forsignal på samme mast der signalet ikke er innkjørhovedsignalet, skal det monteres en FsK og en HsK. Balisekabelens 18 ledere tilkobles koderne slik:

  • De 9 helfargede lederne tilkobles HsK’ens B-klemlist som angitt for hovedsignal (avsnitt 4.2) og de 9 øvrige lederne (farge/sorte ringer) tilkobles FsK’ens B-klemlist som angitt for forsignal (avsnitt 3.1).

Ved innkjørhovedsignal med forsignal på samme mast plasseres tre kodere som vist i figur 11. Ved øvrige 5-lys signaler sløyfes VK, for øvrig likt.

Figur 15: Plassering av de tre koderne ved innkjørhovedsignal, og en del utkjørsignal, med forsignal på samme mast. Ved øvrige 5-lys signaler sløyfes VK. FsK kan bare benyttes i lampekrets i delvis utrustet ATC - område.

3.4 Fiktive signaler

Koderne kobles inn i kretsen slik at det mest restriktive signalet (laveste hastighet eller korteste avstand) gir effekt til koderne, og det minst restriktive (høyeste hastighet, lengst avstand) gir gir styresignal i tillegg til effekt. Balisekabelen tilkobles B - klemlist etter samme prinsipp som ved optiske signaler (Helfargede ledere til Y - ord, striplede til Z - ord).

3.5 Innkobling av koder ved forsignal (ved delvis utrustet område)

Figur 16: Innkobling av koder ved forsignal (Ved delvis utrustet ATC - område. Ved forsignal (for blokkpost) som kun kan vise signal 23 eller signal 25, skal ikke signallampe for branngult lys tilkobles koderen.

3.6 Innkobling av koder ved 2-lys hovedsignal

Figur 17: Innkobling av koder ved 2-lys hovedsignal.

3.7 Innkobling av koder ved 3-lys hovedsignal

Figur 18: Innkobling av koder ved 3-lys hovedsignal.

Ved 3-lys hovedsignal som kun kan vise signal 22 eller hvor hastighetskodingen er lik for signal 21 og 22, skal også signallampe for nedre grønt lys tilkobles egen koder på A1-A2. Balisekabelen skal parallelt til begge koderne.

3.8 Innkobling av koder ved framtrekksdverg

Figur 19: Innkobling av koder ved framtrekksdverg.

Signalbalisen som er plassert ved indre hovedsignal styres normalt av hovedsignalet. I de tilfeller hvor dvergsignalet viser signal 44 eller 45 (skifting tilllatt) og hovedsignalet viser signal 20 (stopp), skal dvergsignalet styre Y - ordet i balisen. Balisekabelens 9 helfargede tråder kobles til hovedsignalkoderens B-klemlist (avsnitt 4.2) med parallellforbindelse til dvergsignalkoderens B-klemlist. Det er kun dvergsignalets lampe lll som skal kobles til koderen, de øvrige lamper er uforandret. I dette tilfellet skal Z - ordet i balisen styres til null.

3.9 Innkobling av koder ved fiktivt forsignal/repetergruppe

Figur 20: Innkobling ved fiktivt forsignal.

Som lampe benyttes en 6 Ω, 100 W motstand. Reguleringsbånd på motstand benyttes ved behov.

Det fiktive forsignalet/repetergruppen skal styres fra lampekontroll - enhetene i sikringsanleggene.

3.10 Innkobling av kodere ved gjennomsignalering

3.10.1 Hovedsignal kan vise signal 21/22 (hastighetskode varierer med signalbilde)

Figur 21: Prinsipp for gjennomsignalering når hovedsignalet kan vise signal 21 eller 22

3.10.2 Hovedsignal som bare kan vise signal 22 eller hvor signal 21 og 22 har samme hastighetskode.

Figur 22: Prinsipp for gjennomsignalering når hovedsignalet bare kan vise signal 22

3.10.3 Styring av forsignalinfo, dersom neste HS bare kan vise signal 22

Gjelder ved frittstånde forsignal, repetergruppe eller kombinert signal.

Figur 23: Prinsipp for gjennomsignalering ved styring av forsignalbeskjed, dersom neste hovedsignal bare kan vise signal 22.

3.10.4 Styring av forsignalinfo, dersom neste HS kan vise signal 21 eller 22

Gjelder ved frittstånde forsignal, repetergruppe eller kombinert signal.

KODER KORTPLASS 1 KORTPLASS 2
FSKV VEKSELHASTIGHET TOM (0)
FSKH 1 12
PKY AVSTAND AVSTAND
PKZ AVSTAND AVSTAND
Figur 24: Prinsipp for gjennomsignalering ved styring av forsignalbeskjed, dersom neste hovedsignal kan vise signal 21 eller 22

4 Koding

4.1 Kodeord - kodekort

Koderen skal omsette optiske signalbilder til en lesbar informasjon til balisen. Dette oppnåes ved at lampestrømmen passerer gjennom koderen og spenningsetter (likestrøm) balisekabelens tråder etter et bestemt system avhengig av hvilke kodekort som er satt inn i koderen.

Det finnes 15 forskjellige kodekort tilsvarende 15 forskjellige kodeord. Hvert kodeord angir en bestemt hastighetsbeskjed. Kodekortene har påstemplet et nummer fra 0 til 14 som angir hvilket kodeord det står for.

Tabell 2: Spenningsatte klemlistpunkter ved forskjellige kodeord. Kodeord angis horisontalt og klemlistpunkter vertikalt
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 0 + + 0 + 0 0 + 0 + + 0 + 0 0
2 0 + + 0 0 + + 0 + 0 0 + + 0 0
3 0 + 0 + + 0 + 0 + 0 + 0 0 + 0
4 0 0 + + + + 0 0 + + 0 0 0 0 +
5 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0
6 0 0 + + 0 0 + + 0 0 + + 0 0 +
7 0 0 0 0 + + + + 0 0 0 0 + + +
8 0 0 0 0 0 0 0 0 + + + + + + +
9 - - - - - - - - - - - - - - -

Normalt anvendes kun en type koder. I tillegg kommer en spesiell koder for Oslo S (OBS!! Denne koderen er merket med rødt bånd over transformatorene). Selv om koderne er like i konstruksjonen, benevnes de etter bruksmåte/hovedgrupper som i tabellen under.

Tabell 3: Benevning av kodere
Benevning Type koder
FSK Forsignalkoder
HSK Hovedsignalkoder
DSK Dvergsignalkoder
VK Vekselkoder
PK P - balisekoder
BK B - balisekoder
CK C - balisekoder
REPK Repeterbalisekoder
RSK Rasvarslingkoder

Koderne skal være utstyrt med en A-klemlist for tilkobling til signallampene eller fiktive signaler. Signallampen for rødt lys skal ikke tilkobles koderen.

Koderne skal også være utstyrt med en B-klemlist for tilkobling av balisekabelen. Koderen spenningsetter fire punkter på B-klemlisten. Disse avhenger av hvilket kodekort som sitter inne.

4.2 Tilførsel til koder

Det stilles følgende krav til kvalitet på strøm og spenning til koder:

U: -- 12 - 15 volt ~
Ilampe : Normalt Min. 1,4 A (nattlys)
Max. 2,1 A (daglys))
Oslo-S Max 500mA se vedlegg*


Vedlegg* : Justeringsforskrift lampestrøm NSB-77

Blinkfrekvensen og forholdet mellom lys/mørkeperiode skal være bestemt.

Disse spenningene kan måles på koderens B-klemlist med voltmeter. Instrumentets minuspol holdes på punkt 9 på klemlisten. Mellom punkt 9 og de øvrige punkter på klemlisten vil en kunne måle spenning på 15 - 18 V (ikke under 7 V=), eller null spenning (ikke over 2 V) avhengig av hvilke kodekort som sitter i koderen.

5 F.nr og typebetegnelser

Tabell 4: Typebetegnelser
Typebetegnelse Kommentar F.nr.
JGA 22102 F-balise 708.010.110
JGA 22103 Y/Z-balise 708.010.030
JGA 22104 Y-balise 708.010.010
JGA 22105 Z-balise 708.010.020
L33003 0000 fast info. i x,y og z
L33004 0001 fast info. i x, styrbar y og z
L33004 0003 fats info. i x og z, styrt y
L33004 0002 fast info. i x og y, styrt z

Tabell 5: F.nr. for kodekort
F.nr. Kodeord
708.011.300 0
708.011.310 1
708.011.320 2
708.011.330 3
708.011.340 4
708.011.350 5
708.011.360 6
708.011.370 7
708.011.380 8
708.011.390 9
708.011.400 10
708.011.410 11
708.011.420 12
708.011.430 13
708.011.440 14

Tabell 6: F.nr. for transformatorskap
F.nr. Beskrivelse
708.219.600 Transformatorskap med normal størrelse
708.219.610 Transformatorskap forlenget

Tabell 7: F.nr. for kabel
F.nr. Beskrivelse
223.320.280 Gummikabel 2•1,5 mm2 SIHF, rød, for Rodeløkkens signalhoder
223.320.290 Gummikabel 2•1,5 mm2 SIHF, rød, for DSI signalhoder
223.675.300 Skjermet kabel 1•1,5 mm2

Tabell 8: F.nr. for endehylser og presstenger
F.nr. Beskrivelse
729.060.830 Endehylse 1,5 mm2, rød, for kabel til lampeholder
527.060.140 Presstang PZ3 0,5-6 mm2 for endehylse til gummikabel
729.205.600 Endehylse for balisekabel,en leder, 0,5 mm2, grønn
729.205.620 Endehylse for balisekabel, to ledere, 1,5 mm2, rød
527.060.010 Presstang for endehylser CRIMPEX DSA 0110
729.313.500 Skjøtehylser for balisekabel
527.060.060 Presstang for skjøtehylser
708.011.210 Kretskort for koder
708.011.030 Mekanikksett for koder, boks med frontplate
708.011.040 Montasjeplater for koder

Tabell 9: Styringstilkobling for de forskjellige typene.
Type Ant. plugger Merknader
F 3 (X/Y/Z) Ingen kabeltilkobling
Y 2 (Y) kabel for styring av Y - ord
Z 2 (Z) kabel for styring av Z - ord
Y/Z 1 (Y/Z) kabel for styring av Y og Z - ord

Tabell 10: F.nr. for transformatore.
F.nr. Beskrivelse
708.420.390 Transformator med en klemliste
708.420.400 Transformator med dobbel klemliste

Tabell 11: F.nr. for kodere.
F.nr. Beskrivelse
708.011.210 Koder for 12 V
708.011.220 Koder for 30 V