Signal/Bygging/Lyssignal


1 Hensikt og omfang

Dette kapitelet beskriver tekniske krav i forbindelse med bygging og innjustering av lyssignal. Med lyssignal menes optiske signal som benyttes til å gi informasjon til lokomotivfører. Informasjonen sendes ut i form av lys i definerte farger som fast- eller blinklys. Lyssignalet gir informasjon om bl.a. kjørtillatelse eller stopp, togvei til rettspor eller avvik, hastighet, linjevalg og skiftebevegelser.

Figur 1: Systemoversikt signalanlegg

Kapittelet omfatter følgende lyssignal:

 • Hovedsignal
 • Forsignal
 • Dvergsignal
 • Høyt skiftesignal
 • Repetersignal for hovedsignal
 • Togsporsignal
 • Middelkontrollampe
 • Lyssignal forsiktig kjøring
 • Linjesignal
 • Lyssignal avvikende kjørehastighet
 • Sporvekselsignal
 • Sporsperresignal

Lyssignalene for veisikringsanlegg behandles i forbindelse med Signal/Bygging/Veisikringsanlegg, og lyssignalene for enkelt innkjørsignal og rasvarslingsanlegg behandles i forbindelse med kapittel 12 (Andre anlegg).


1.1 Systemdefinisjon

Systemdefinisjon for lyssignaler er gitt i Signal/Prosjektering/Lyssignal.

2 Generelt

a) Krav til plassering og konstruksjon av et lyssignal er gitt i Signal/Prosjektering/Lyssignal.

b) Lyssignal skal plasseres i henhold til godkjent prosjekteringsunderlag.

2.1 Signalmast

a) Signalmast skal være i lodd.

2.2 Lyskilde

2.2.1 Spredelinse for eksisterende DSI-signal

a) For eksisterende DSI-signal skal det benyttes spredelinse når:

 1. Kurveradius r ≤ 1500 meter og lyssignal er plassert utenfor kurven.
 2. Kurveradius r ≤ 2500 meter og lyssignal er plassert innenfor kurven.
Figur 2: Signalplassering i kurve - Bruk av spredelinse

2.2.2 Andre lyskilder

For andre typer lyssignal er det ikke behov for spredelinse ref. krav til lysspredning i Signal/Prosjektering/Lyssignal

3 Lyssignal - tekniske krav

Kravene til innjustering av lyssignal er å anses som informative og må til en hver tid vurderes i forhold til lyssignalenes plassering og hensikt.

3.1 Hovedsignal

a) Et hovedsignal skal siktes inn mot det punkt signalet først er uavbrutt synlig fra

 1. Midt i sporet.
 2. 3 meter over skinneoverkant..
 3. Minimum 150 meter fra signalet.

b) For et hovedsignal plassert på rett strekning eller i slak kurve skal avstand fra signal og til innstillingspunktet være 300 - 500 meter.

3.2 Forsignal

a) Et forsignal skal siktes inn mot det punkt signalet først er uavbrutt synlig fra

 1. Midt i sporet.
 2. 3 meter over skinneoverkant..
 3. Minimum 250 meter fra signalet.

b) For et forsignal plassert på rett strekning eller i slak kurve skal avstand fra signal og til innstillingspunktet være 300 – 500 meter.

3.3 Dvergsignal

b) Et dvergsignal skal siktes inn mot det punkt signalet først er uavbrutt synlig fra

 1. Midt i sporet.
 2. 3 meter over skinneoverkant..
 3. Minimum 150 meter fra signalet når det er frittstående og danner sluttpunkt for en togvei, ellers minimum 50 meter.

3.4 Høyt skiftesignal

a) Et høyt skiftesignal skal siktes inn langs med sporet i begge retninger.

3.5 Repetersignal

a) Et repetersignal skal siktes inn mot det punkt signalet først er uavbrutt synlig fra

 1. Midt i sporet.
 2. 3 meter over skinneoverkant..
 3. Minimum 150 meter fra signalet.

3.6 Togsporsignal

a) Et togsporsignal skal siktes inn mot et punkt:

 1. Midt i sporet.
 2. 3 meter over skinneoverkant..
 3. Minimum 150 meter fra signalet.

b) Dersom togsporsignal kun er plassert for at det skal kunne ses av ombordpersonalet i forbindelse med avgang fra plattform skal signalet siktes inn mot hensiktsmessig punkt på plattform.

3.7 Middelkontrollampe

a) En middelkontrollampe skal siktes inn mot et punkt

 1. Midt i sporet.
 2. 3 meter over skinneoverkant.
 3. Hvor lokomotivfører typisk vil være når behovet for å vite om definert punkt er passert.

3.8 Lyssignal forsiktig kjøring

a) Signal forsiktig kjøring skal siktes inn mot samme punkt som øvrige lyssignal på samme mast.

3.9 Linjesignal

a) Et linjesignal skal siktes inn mot samme punkt som øvrige lyssignal på samme mast.

3.10 Lyssignal avvikende kjørehastighet

a) Signal ”Avvikende kjørehastighet” skal siktes inn mot samme punkt som øvrige lyssignal på samme mast.

3.11 Sporvekselsignal for enkel sporveksel

a) Et sporvekselsignal skal siktes inn langs med sporvekselens hovedspor.

3.12 Sporvekselsignal for kryssveksel

a) Et kryssvekselsignal skal siktes slik at det er best mulig synlig for alle kjøreretninger gjennom sporvekselen.

3.13 Sporsperresignal

a) Et sporsperresignal skal siktes inn langs med sporet.