Signal/Bygging/Lyssignal


1 Hensikt og omfang

Dette kapitelet beskriver tekniske krav i forbindelse med bygging og innjustering av lyssignal. Med lyssignal menes optiske signal som benyttes til å gi informasjon til lokomotivfører. Informasjonen sendes ut i form av lys i definerte farger som fast- eller blinklys. Lyssignalet gir informasjon om bl.a. kjørtillatelse eller stopp, togvei til rettspor eller avvik, hastighet, linjevalg og skiftebevegelser.

Systemoversikt signalanlegg


Kapittelet omfatter følgende lyssignal:

 • Hovedsignal
 • Forsignal
 • Dvergsignal
 • Høyt skiftesignal
 • Repetersignal for hovedsignal
 • Togsporsignal
 • Middelkontrollampe
 • Lyssignal forsiktig kjøring
 • Linjesignal
 • Lyssignal avvikende kjørehastighet
 • Sporvekselsignal
 • Sporsperresignal

Lyssignalene for veisikringsanlegg behandles i forbindelse med Signal/Bygging/Veisikringsanlegg, og lyssignalene for enkelt innkjørsignal og rasvarslingsanlegg behandles i forbindelse med kapittel 12 (Andre anlegg).


1.1 Systemdefinisjon

Systemdefinisjon for lyssignaler er gitt i Signal/Prosjektering/Lyssignal.

2 Generelt

TRV:06658

a) Krav til plassering og konstruksjon av et lyssignal er gitt i Signal/Prosjektering/Lyssignal.


TRV:06659

b) Lyssignal skal plasseres i henhold til godkjent prosjekteringsunderlag.


2.1 Signalmast

TRV:06660

a) Signalmast skal være i lodd.

2.2 Lyskilde

2.2.1 Spredelinse for eksisterende DSI-signal

TRV:06661

a) For eksisterende DSI-signal skal det benyttes spredelinse når:

 1. Kurveradius r ≤ 1500 meter og lyssignal er plassert utenfor kurven.
 2. Kurveradius r ≤ 2500 meter og lyssignal er plassert innenfor kurven.
Figur: Signalplassering i kurve - Bruk av spredelinse


2.2.2 Andre lyskilder

For andre typer lyssignal er det ikke behov for spredelinse ref. krav til lysspredning i Signal/Prosjektering/Lyssignal

3 Lyssignal - tekniske krav

Kravene til innjustering av lyssignal er å anses som informative og må til en hver tid vurderes i forhold til lyssignalenes plassering og hensikt.

3.1 Hovedsignal

TRV:06662

a) Et hovedsignal skal siktes inn mot det punkt signalet først er uavbrutt synlig fra

 1. Midt i sporet.
 2. 3 meter over skinneoverkant.
 3. Minimum 150 meter fra signalet.

TRV:06663

b) For et hovedsignal plassert på rett strekning eller i slak kurve skal avstand fra signal og til innstillingspunktet være 300 - 500 meter.

3.2 Forsignal

TRV:06664

a) Et forsignal skal siktes inn mot det punkt signalet først er uavbrutt synlig fra

 1. Midt i sporet.
 2. 3 meter over skinneoverkant.
 3. Minimum 250 meter fra signalet.

TRV:06665

b) For et forsignal plassert på rett strekning eller i slak kurve skal avstand fra signal og til innstillingspunktet være 300 – 500 meter.

3.3 Dvergsignal

TRV:06666

b) Et dvergsignal skal siktes inn mot det punkt signalet først er uavbrutt synlig fra

 1. Midt i sporet.
 2. 3 meter over skinneoverkant..
 3. Minimum 150 meter fra signalet når det er frittstående og danner sluttpunkt for en togvei, ellers minimum 50 meter.

3.4 Høyt skiftesignal

TRV:06667

a) Et høyt skiftesignal skal siktes inn langs med sporet i begge retninger.

3.5 Repetersignal

TRV:06668

a) Et repetersignal skal siktes inn mot det punkt signalet først er uavbrutt synlig fra

 1. Midt i sporet.
 2. 3 meter over skinneoverkant.
 3. Minimum 150 meter fra signalet.

3.6 Togsporsignal

TRV:06669

a) Et togsporsignal skal siktes inn mot et punkt:

 1. Midt i sporet.
 2. 3 meter over skinneoverkant.
 3. Minimum 150 meter fra signalet.

TRV:06670

b) Dersom togsporsignal kun er plassert for at det skal kunne ses av ombordpersonalet i forbindelse med avgang fra plattform skal signalet siktes inn mot hensiktsmessig punkt på plattform.

3.7 Middelkontrollampe

TRV:06671

a) En middelkontrollampe skal siktes inn mot et punkt

 1. Midt i sporet.
 2. 3 meter over skinneoverkant.
 3. Hvor lokomotivfører typisk vil være når behovet for å vite om definert punkt er passert.

3.8 Lyssignal forsiktig kjøring

TRV:06672

a) Signal forsiktig kjøring skal siktes inn mot samme punkt som øvrige lyssignal på samme mast.

3.9 Linjesignal

TRV:06673

a) Et linjesignal skal siktes inn mot samme punkt som øvrige lyssignal på samme mast.

3.10 Lyssignal avvikende kjørehastighet

TRV:06674

a) Signal ”Avvikende kjørehastighet” skal siktes inn mot samme punkt som øvrige lyssignal på samme mast.

3.11 Sporvekselsignal for enkel sporveksel

TRV:06675

a) Et sporvekselsignal skal siktes inn langs med sporvekselens hovedspor.

3.12 Sporvekselsignal for kryssveksel

TRV:06676

a) Et kryssvekselsignal skal siktes slik at det er best mulig synlig for alle kjøreretninger gjennom sporvekselen.

3.13 Sporsperresignal

TRV:06677

a) Et sporsperresignal skal siktes inn langs med sporet.