Signal/Bygging/Veisikringsanlegg/Vedlegg: Veibomdrivmaskin type Bela FBD-1


1 Montering av Bela type FBD-1 095

Denne monteringsanvisning gjelder for montering av veibomdrivmaskin type FBD-1 095 fabrikat Elektromekano, Bredaryd.

Veibomdrivmaskinen blir benyttet i veibomanlegg.

Spesielle forholdsregler:

Vær spesielt oppmerksom på at fargen grå er benyttet på 2 steder i internkoblingen i Bela maskinen. Se figur 3. ( Fare for ombytting. )

1.1 Monteringsanvisning

De angitte tall i parentes tilsvarer posisjonsnummer på figur 1. Tabell 1 er materialliste til 1 stk. komplett veibomdrivmaskin.

 1. Plasser stativet (ref. 1). Påse at nærmeste kant på veibomdrivmaskin kommer ca. 1 m fra kanten av veibanen og at minste tverrsnitt overholdes.
 2. Monteringsbraketten (ref. 4) settes på plass.
 3. Plasser drivmaskinen på braketten og trekk ledningene ned gjennom stativet til kabelboksen. Drivmaskin festes til braketten med 4 stk. skruer M12A25.
 4. Løs skruen (ref. 6) og trekk ut nøkkelsylinderen (ref. 7).
 5. Løs skruene (ref. 5) og løft lokket (ref. 8).
 6. Monter bomfestet (ref. 10) på bomflensen (ref. 9).
 7. Bomfestet kjøres i horisontalstilling elektrisk.
  MERK: Bomakselen skal ikke frikobles før bommen er montert.
 8. Kabelen til bomlykta trekkes gjennom hullet i bomakselen.
 9. Bommen monteres. Kapp bommen til riktig lengde slik at den dekker litt mindre enn halve veibanen. Bommen skal kappes i den enden som skal festes til drivmaskinen. Bor 8 stk.10 mm hull for feste av bommen. Bruk mellomlagsplata som mal. Skru fast trebommen med 8 stk. 3/8"A65 skruer.
 10. Frikoble bomaksel og balanser bommen.
  MERK: Kontroller at bommen går lett og at den ikke blir stående i mellomstilling. Hvis det er merkbar motstand når bommen beveges, kan det skyldes at bunnplaten ikke er plan. Ved tilstramming av festeskruene kan bunnplaten vri seg og bomakselen komme i spenn. Festeskruene skal løsnes en etter en til bommen går helt fritt. Skiver eller blikk legges mellom før festeskruene dras til igjen.
 11. Kontroller at bommen er riktig innstilt. Bommen skal stå vinkelrett på veibanen og horisontalt. Justeringen skjer med skruene (ref. 3) på monteringsbraketten (ref. 4).
 12. Ta tilbake frikoblingen og prøvekjør bommen.
 13. Monter lokket og nøkkelsylinderen.
Figur 1: Veibomdrivmaskin type FBD-1 095 fabrikat Elektromekano Bredaryd
Figur 2: Veibomdrivmaskin type FBD-1 095 fabrikat Elektromekano Bredaryd, sett ovenfra og fra siden

Tabell 1: Stykkliste for halvbomanlegg
F. nummer Antall Gjenstand Tegning
708.133.010 2 Veibomdrivmaskin, FBD-1 095 SA-028971 Bl.1-2
708.133.040 2 Skruesett
708.133.050 2 Brakett SA-028074
708.133.060 2 Stativ SA-028524 alt. I
708.133.070 2 Stativ SA-028524 alt. II
708.133.500 2 Trebom SA-028396
708.211.210 2 Bomlykt SA-028776
708.211.180 *) Diodematrise for veibomlykt
708.130.720 2 Mellomlagsplate SA-06043 blad 2
708.219.300 2 Kabelhus SA-018425

*) F.nr.708.211.180 Diodematrise for veibomlykt kan erstatte reflektor og lampe i F.nr.708.211.210 bomlykt.

1.2 Internkobling

Figur 3: Innvendig kobling i veibomdrivmaskin

Hev kontroll = venstre bryter = vertikalposisjon

Senk kontroll = høyre bryter = horisontalposisjon

1.3 Skisse av veibom

Figur Veibom påmontert Bela type FBD-1 095

Figur 4: Veibom påmontert Bela type FBD-1 095