Signal/Kontroll/Generelle krav/Prosedyre for innlegging av NSB-94 programvare

1 Prosedyre for innlegging av NSB-94 programvare

Prosedyren skal benyttes ved innlegging av programvare i sikringsanlegg av typen NSB-94, og prosedyren er gjeldende for innlegging av samme programvareversjon på nytt. Prosedyren sørger for at risikoen ved programvareinnlegging holdes på et akseptabelt nivå.

Innlegging av ny programvareversjon krever sluttkontroll.

1.1 Tiltak før kontroll

a) Plan med versjonsnumre skal foreligge før gjennomføring av kontrollen. Planen skal godkjennes av Teknologi.

b) Det skal utarbeides en prøveprotokoll for kontrollen.

Prøveprotokollen skal dekke funksjonskontroll av sporvekslene og hovedsignalene på den aktuelle stasjonen, samt at sporfeltene indikeres korrekt og ingen alarmer trigges når anlegget settes i gang.

c) Frigivelsesdokumentet for den eksisterende konfigurasjonen i anlegget skal foreligge.

Dersom dette ikke allerede finnes i anlegget, må dette tas med sammen med ny CD og brukes som basis for gjennomføring av prosedyren.

d) Det skal foreligge en sjekkliste, med separate rubrikker for utfylling av sjekksummene for ny CD og back-up diskett/CD, for verifisering av korrekt utført prosedyre hvor det skal verifiseres at:

  1. kun én CD tas inn i anlegget, og at den inneholder kun én versjon av programvaren
  2. det finnes eksakt én versjon av anleggsdokumentasjonen i anlegget
  3. versjonen på ny CD er identisk med versjonen i anleggsdokumentasjonen
  4. det finnes eksakt én versjon av back-up diskett/CD i anlegget, og at denne inneholder kun én versjon av programvaren
  5. versjonen i CPU noteres korrekt
  6. det påføres kun korrekt sjekksum
  7. sjekksummene sammenliknes korrekt

1.2 Tiltak under kontroll

Punktene a) til g) skal utføres i angitt rekkefølge.

a) Eksisterende versjon i CPU skal kontrolleres opp mot anleggsdokumentasjon

b) Eksisterende versjon på den back-up diskett/CD som allerede ligger i anlegget skal kontrolleres opp mot anleggsdokumentasjon

c) Det skal tas sjekksum (MD5) av filen på den diskett/CD som allerede ligger i anlegget

d) Det skal tas sjekksum av filen på den nye CD-platen. Denne sammenlignes med sjekksum på eksisterende diskett/CD

e) Dersom sjekksummene er like, skal anleggsdata installeres på nytt fra den nye CD-platen i CPUer

f) Sjekksum skal føres på anleggsdokumentasjonen (frigivingsdokumentet)

g) Det skal utføres en enkel funksjonskontroll

1.3 Tiltak etter kontroll

a) Kopi av gjeldende CD-plate og sjekksum skal sendes Teknologi for arkivering når funksjonkontrollen er avsluttet med positivt resultat

b) Utfylt og signert skjema fra verifiseringen skal sendes Teknologi for arkivering