Signal/Kontroll/Generelle krav


1 Hensikt og omfang

Kapittelet beskriver generelle bestemmelser ved kontroll av signalanlegg.

Kapittelet omfatter generelle bestemmelser for:

 • Kontroll av nye signalanlegg og ved funksjonsendring i eksisterende signalanlegg
 • Kontroll etter vedlikeholdsarbeid og midlertidige endringer i signalanlegg.

2 Kontrolltiltak

2.1 Kontroll av nye signalanlegg og ved funksjonsendring i eksisterende

2.1.1 Generelt

TRV:07620

a) Det skal gjennomføres sluttkontroll av nye signalanlegg.

TRV:07621

b) Det skal gjennomføres sluttkontroll ved funksjonsendringer i eksisterende signalanlegg.

TRV:07622

c) Det skal gjennomføres installasjonskontroll og funksjonskontroll før sluttkontroll.

TRV:07623

d) Det skal foreligge prosedyrer som sikrer tilstrekkelig redundans og barrierer ved gjennomføring av kontroller.

For systemer som Bane NOR har systemeierskap til er dette ivaretatt med ARB-802184 "Instruks for vurdering av habilitet ved gjennomføring av oppdrag/prosjekt i signal".

TRV:07624

e) Sluttkontrollør signal skal være godkjent og ha kompetanse i henhold til kompetansekrav.

TRV:07625

f) Personell som deltar ved gjennomføring av kontrolltiltak skal ha nødvendig og dokumentert kompetanse.

2.1.2 Installasjonskontroll

TRV:07626

a) Installasjonskontroll av signalanlegg skal bevise at signalanlegget er bygget i henhold til anleggsdokumentasjon og oppfyller relevante krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon.

TRV:07627

b) Installasjonskontroll skal bestå av:

 1. Kontroll av dokumentasjon.
 2. Komponentkontroll.
 3. Ledningskontroll.
 4. Isolasjonsmåling.
 5. Spenningskontroll.

TRV:07628

c) Før installasjonskontroll starter skal følgende dokumentasjon foreligge:

 1. Anleggsdokumentasjon.
 2. Protokoll for installasjonskontroll.

TRV:07629

d) Installasjonskontroll skal dokumenteres i egne protokoller og i anleggsdokumentasjon.

2.1.3 Funksjonskontroll

TRV:07630

a) Funksjonskontroll av signalanlegg skal bevise korrekt montasje og funksjonalitet av ytre objekter og korrekt sammenkobling med forriglingsutrustning i henhold til anleggsdokumentasjon og relevante krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon.

TRV:07631

b) Funksjonskontroll skal bestå av:

 1. Kontroll av dokumentasjon.
 2. Godkjenning av installasjonskontroll.
 3. Mekanisk og elektrisk kontroll av ytre objekter.
 4. Funksjonskontroll av ytre objekter.

TRV:07632

c) Før funksjonskontroll starter skal følgende dokumentasjon foreligge:

 1. Anleggsdokumentasjon.
 2. Godkjent protokoll for funksjonskontroll.

TRV:07633

d) Sluttkontrollør signal (F) er ansvarlig for gjennomføring av funksjonskontroll.

TRV:07634

e) Funksjonskontroll skal dokumenteres i egne protokoller og i anleggsdokumentasjon.

2.1.4 Sluttkontroll

TRV:07635

a) Sluttkontroll skal bevise at signalanleggets prosjektering og forrigling er korrekt og i henhold til anleggsdokumentasjon, og oppfyller krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon.

TRV:07636

b) Sluttkontroll skal bestå av:

 1. Kontroll av dokumentasjon.
 2. Kontroll av forrigling.
 3. Kontroll av system (systemtester).
 4. Godkjenning av funksjonskontroll.
 5. Nødvendig kontroll av korrekt funksjon ved kjøring av tog.

TRV:07637

c) Før sluttkontroll starter skal følgende dokumentasjon foreligge:

 1. Anleggsdokumentasjon.
 2. Godkjent protokoll for sluttkontroll.
 3. Frigivelsesdokument.

TRV:07638

d) Sluttkontrollør signal (S) er ansvarlig for gjennomføring av sluttkontroll.

TRV:07639

e) Sluttkontroll skal dokumenteres i egne protokoller.

TRV:07640

f) Sluttkontroll skal ikke godkjennes før komplett anleggsdokumentasjon og frigivelsesdokument er godkjent og i samsvar med anlegg som sluttkontrolleres.

TRV:07641

g) Når sluttkontroll er gjennomført skal det utarbeides rapport fra sluttkontroll.

2.2 Kontroll etter vedlikeholdsarbeid og midlertidige endringer

TRV:07642

a) Det skal gjennomføres kontroll etter vedlikeholdsarbeid og midlertidige endringer i signalanlegg, se Vedlegg a: Kontrollhåndbok. Med vedlikehold menes her utskifting og reparasjon.

TRV:07643

b) Personell som skal gjennomføre kontroll etter vedlikeholdsarbeid og midlertidige endringer skal være godkjent og ha kompetanse i henhold til kompetansekrav.

TRV:07644

c) Kontroll etter vedlikeholdsarbeid og midlertidige endringer skal bevise at signalanlegget samsvarer med anleggsdokumentasjonen og fortsatt oppfyller krav i teknisk regelverk og kravspesifikasjon.

TRV:07645

d) Kontroll etter vedlikeholdsarbeid og midlertidige endringer skal utføres av person som beskrevet i Vedlegg a: Kontrollhåndbok.

2.3 Regler for kommunikasjon i forbindelse med kontroll av signalanlegg

TRV:07646

a) Følgende begreper skal benyttes i forbindelse med kontroll av sporveksler:

 • "Sporvekselen er (i kontroll) i stilling for kjøring til høyre"
 • "Sporvekselen er (i kontroll) i stilling for kjøring til venstre"

TRV:07647

b)Ved kontroll av lyssignaler skal signalnummer og signalnavn, som definert i Trafikkregler for jernbanenettet (TJN), benyttes.

TRV:07648

c) Et deteksjonsavsnitt (sporavsnitt) er enten "fritt" eller "belagt".

3 Dokumentasjon

3.1 Anleggsdokumentasjon

Montasjesett: Settet som benyttes som arbeidsdokumentasjon for montør. Dette dokumenterer montørens egenkontroll, og er kun nødvendig frem til installasjonskontroll er gjennomført. Settet skal deretter fjernes fra anlegget.

Kontrollsett: Kontrollsettet er underlag for installasjonskontroll, funksjonskontroll og sluttkontroll. Kontrolltiltak dokumenteres på dette settet med kontrollstempel. GFB-stempel og TTG-stempel. Dette arkiveres i arkivsystemet.

Anleggssett: Inneholder samme tegninger som kontrollsettet. Dette er dokumentasjonen som skal legges igjen i anleggets dokumentasjon (fysisk på anlegget).

Med "anleggsdokumentasjon" menes kontrollsettet og anleggssettet.
I forbindelse med montasje benyttes et montasjestempel på montasjesettet. Se figur "montasjestempel". "Montert" dokumenteres i montasjesettet med signatur av den som er ansvarlig for montasjen. Vedkommende skal ha fagbrev som signalmontør og ha godkjent kompetanse i anleggstypen. Vedkommende innestår for at monteringen er utført etter leverandørens spesifikasjon, gjeldende forskrifter og anleggsdokumentasjon. Dette gjelder også eventuell mekanisk montering som ikke direkte er angitt i dokumentasjonen.

TRV:07649

a) Anleggsdokumentasjon skal være godkjent av infrastruktureier.

Godkjent anleggsdokumentasjon fremkommer blant annet gjennom stempel "GFB" (Godkjent for bygging) på den enkelte tegning som viser tegningens status, hvem som har godkjent og dato.

TRV:07650

Gjennomført installasjonskontroll, funksjonskontroll og sluttkontroll skal dokumenteres i kontrollsettet ved påføring av kontrollstempel og signaturer på den enkelte tegning. Stempel vises i figur "kontrollstempel".

TRV:07651

Rubrikken, "Installasjonskontroll", skal signeres av den som har utført installasjonskontrollen.

Vedkommende skal minimum inneha kontrollfunksjonen sikkerhetskontrollør signal for gjeldende anleggstype. Vedkommende innestår for at installsjonskontrollen er utført etter anleggsdokumentasjon. I henhold til regler for habilitet kan dette ikke være samme person som har utført montasjen

TRV:07652

Rubrikken, "Funksjonskontroll", skal signeres av den som har utført funksjonskontroll.

Vedkommende innestår for at anleggsdokumentasjon er kontrollert og at koplingene er funksjonstestet, samt at installasjonskontroll er gjennomført.


TRV:07653

e) Rubrikken "Sluttkontroll" skal signeres av den som har utført sluttkontroll.

Vedkommende innestår for at anleggsdokumentasjonen stemmer overens med anlegget og at alle kontroller er gjennomført.
Figur: Montasjestempel
Figur: Kontrollstempel

3.2 Frigivelsesdokument (for programvarebaserte signalanlegg)

TRV:07654

a) Frigivelsesdokumentet skal være godkjent av prosjekteier.

TRV:07655

b) Det skal utarbeides et frigivelsesdokument for å dokumentere gjeldende anleggsdokumentasjon, programvareversjoner, gjennomførte verifiserings- og valideringsaktiviteter for signalanlegget.

Mal for frigivelsesdokument signal er gitt i Vedlegg b.

TRV:07656

c) Frigivelsesdokumentet skal fremlegges første gang ved start av sluttkontroll som dokumentasjon på at signalanlegget er klart for sluttkontroll.

Dersom sluttkontroll er delt i FAT og SAT skal det utarbeides et frigivelsesdokument for FAT som oppdateres før start SAT.

TRV:07657

d) Frigivelsesdokumentet skal entydig definere signalanlegget som skal testes og status til dette. Dette gjelder:

 1. Prosjekteringsunderlag
 2. Anleggsdokumentasjon
 3. Utstyr (Materiell og maskinvare)
 4. Programvare
 5. Sikkerhetsdokumentasjon (Safety Case)
 6. Testdokumentasjon

TRV:07658

e) Frigivelsesdokumentet skal oppsummere verifiserings- og valideringsaktiviteter.

TRV:07659

f) Frigivelsesdokumentet skal oppgi status på alle endringer, avvik og mangler. Åpne avvik skal være godkjent av rette myndighet.

TRV:07660

g) Frigivelsesdokumentet skal inneholde oppsummering og konklusjon vedrørende anleggets tilstand.

3.3 Protokoll for sluttkontroll

TRV:07661

a) Protokoll for sluttkontroll skal være godkjent av prosjekteier.

TRV:07662

b) Protokoll for sluttkontroll skal utarbeides i forbindelse med prosjektering av signalanlegg.

TRV:07663

c) Protokoll for sluttkontroll skal beskrive de kontroller som er nødvendig for å kunne dokumentere at anlegget er bygget i henhold til anleggsdokumentasjon og oppfyller krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon.

TRV:07664

d) Protokoller for sluttkontroll skal for hver kontroll som et minimum inneholde:

 1. Referanse til hvilket krav kontrollen skal dokumentere samsvar med.
 2. Status til anlegget før start av kontroll for hvert enkelt kontrollpunkt.
 3. Beskrivelse av gjennomføring av kontrollen.
 4. Forventet resultat av kontrollen.
 5. Rubrikk for angivelse av om resultat var som forventet.
 6. Rubrikk for beskrivelse av avvik i forhold til forventet resultat.
 7. Rubrikk for signering og datering.
Protokoll for sluttkontroll kan være utført som en spesifikasjon av kontrollene, og en egen protokoll for logging av resultat, avvik og signering.

TRV:07665

e) Protokoll for sluttkontroll skal struktureres slik at de enkelte kontrollene kommer i naturlig og logisk rekkefølge.

Dersom sluttkontroll gjennomføres som FAT og SAT skal protokoller for sluttkontroll tilpasses FAT og SAT.

TRV:07666

f) Protokoll for sluttkontroll skal signeres av sluttkontrollør signal.

3.4 Rapport fra sluttkontroll

TRV:07667

a) Det skal utarbeides rapport fra sluttkontroll.

Mal for rapport fra sluttkontroll er gitt i Vedlegg c.

TRV:07668

b) Rapport fra sluttkontroll skal:

 1. Være dokumentasjon på at sluttkontroll er gjennomført.
 2. Angi hvem som har deltatt i og vært ansvarlig for sluttkontroll.
 3. Angi når og hvor sluttkontroll ble utført.
 4. Entydig definer det system som er testet.
 5. Oppsummere gjennomgang av frigivelsesdokument.
 6. Inneholde en beskrivelse av testoppsett.
 7. Inneholde en beskrivelse av gjennomførte tester.
 8. Inneholde en beskrivelse av alle avvik og mangler funnet under sluttkontroll.
 9. Inneholde en entydig konklusjon med anbefaling.

TRV:07669

c) Signert protokoll fra sluttkontroll skal vedlegges rapport fra sluttkontroll.

4 Idriftsettelse

TRV:07670

a) Sakkyndig leder signal kan idriftsette anlegget når:

 1. Det foreligger en anbefaling om idriftssettelse fra sluttkontrollør signal (S).
 2. Nødvendig sikkerhetsdokumentasjon foreligger godkjent.

5 Vedlegg

Vedlegg a: Kontrollhåndbok

Vedlegg 01: Veiledning for kontrollhåndboka
Vedlegg 02: Utgått
Vedlegg 03: Utgått og videreført i STY-601563
Vedlegg 04: Sjekklister for funksjonskontroll etter bytte av satser i NSB 78 og 84

Vedlegg b: Frigivelsesdokument signal (mal)

Vedlegg c: Rapport fra sluttkontroll (mal)

Vedlegg d: Kontrollfunksjoner signal

Vedlegg e: Kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg

Vedlegg f: Sjekklister for sluttkontroll

Vedlegg g: Prosedyre for innlegging av NSB-94 programvare