TRV:00044

ID TRV:00044
Bok 521
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Plass til stabilitetssikring og vannsikring: Mellom omgrensingen for teoretisk sprengningsprofil og normalprofil skal det være avsatt plass for stabilitetssikring inkludert vannsikring. Denne avstanden skal vurderes i hvert enkelt tilfelle, men ligger normalt i området 400-600 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det settes av tilstrekkelig plass i profilet til stabilitetssikring.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse Tilsvarende krav i Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler (januar 2024) kap. 4.4 Tunnelprofiler, krav 4.4.2-2: "Buelengde regnet etter teoretisk sprengningsprofil ned til nivå for planum... og 0, 4 m avsatt til sikring".
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Profil#Teoretisk sprengningsprofil