Tunneler/Prosjektering og bygging/Profil


1 Hensikt og omfang

Kapittelet fastlegger krav til normalprofil for tunneler og teoretisk sprengningsprofil.

2 Normalprofil

Normalprofil for tunneler er gitt i normalprofil for tunneler

3 Teoretisk sprengningsprofil

Teoretisk sprengningsprofil av tunnel er det profil som angir begrensningene for sprengning av tunnelen, jf. normalprofil for tunneler

TRV:00044

a) Plass til stabilitetssikring og vannsikring: Mellom omgrensningen for teoretisk sprengningsprofil og normalprofil skal det være avsatt plass for stabilitetssikring inkludert vannsikring. Denne avstanden skal vurderes i hvert enkelt tilfelle, men ligger normalt i området 400-600 mm.


TRV:00045

b) Såle: I sålen bestemmes teoretisk sprengningsprofil av overbygningstykkelse, valgt underbygning og krav til tverrfall på tunnelsålen, samt ev. dypsprengning. Krav til underbygning i tunnel er gitt i underbygning i tunnel. Krav til overbygning er gitt i Overbygning/Prosjektering.


TRV:00046

c) Tverrfall: Den råsprengte sålen skal ha et tverrfall på minst 5 % mot hovedgrøft.


TRV:00047

d) Vertikal høydeforskjell: Vertikal høydeforskjell mellom laveste og høyeste utsprengte punkt på tunnelsålen ved ballastspor, skal ikke overstige høyden h, der h for hastighet V er gitt ved :

  • For V ≤ 160 km/h: h ≤ 0,5 m
  • For 160 km/h < V ≤ 250 km/h: h ≤ 0,25 m

For å redusere høyden h skal det vurderes tiltak som at fjellknølene sprenges/pigges bort, og/eller at gropene støpes igjen, se Figur 1.

Figur 1: Høydeforskjell mellom laveste og høyeste punkt på tunnelsålen


Kravet til begrensning av høyde er relatert til at det faktum at det kan oppstå bølgelengder i skinnene med amplitudehøyder. I konvensjonell drivmetode er opparbeidelsen av stuff ca. 5,50 m. Dersom høydeforskjellen blir for stor vil, på grunn av variasjon av elastisiteten for sporet i tunnelsåle, amplitudehøyden i bølgelengden til skinnene kunne bli for stor. Dette kan gi heftige resonansbevegelser på tog (også vognkasse) i høy hastighet og også føre til hurtigere nedbrytning av sporet. Aspektet gjelder ved normal høyde på ballastlaget under sville.

Et alternativ er å øke tykkelsen på ballastlaget med 20–30 cm, men dette vil kreve større tunneltversnitt.

Verdiene for høydene gjelder for alle fjellknøler, og måles over hele tunnelens lengde. Dette betyr at kravet skal overholdes mellom alle naboknøler på hvert sted i tunnelen, og dermed også mellom hver vilkårlig valgt knøl i tunnelens lengde.

For å få dette til, og for at kravet blir overholdt, kan det ut fra stedlige forhold velges en egnet referanselinje (kan være svilleunderkant, svilleoverkant, topp skinnehode).