TRV:00059

ID TRV:00059
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst TBM-type og spesifikasjon: Følgende funksjonskrav skal oppfylles før det treffes valg av TBM-ens egenskaper og spesifikasjoner:
  • TBM-en skal fremstilles slik at den tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav. Design og layout av kontrollstasjon samt øvrige arbeidsstasjoner, skal sørge for gode ergonomiske forhold, godt utsyn og et sikkert arbeidsmiljø.
  • Det skal være mulig å utføre vedlikehold, herunder utskifting av tungt materiell, som for eksempel kuttere, elektromotorer, hydrauliske pumper og stempler, på en sikker måte.
  • Boring av sonder-, injeksjons- og kjernehull skal kunne utføres i overenstemmelse med gjeldende krav til f.eks. diameter, lengde og vinkel. Ved dimensjonering av pakninger skal det tas hensyn til endrede egenskaper over tid.
  • TBM-en skal utstyres slik at stabilitetssikringen kan utføres i det omfang som kreves, herunder blant annet fasiliteter til å utføre bolting og forbolting, sprøytebetong, stålbuer og injeksjon. Det bør vurderes hvordan, og i hvilket omfang, de ulike sikringstypene kan utføres i kombinasjon.
  • Dersom tunnelen skal fores med prefabrikkerte betongsegmenter, skal systemet for oppsetting av betongsegmenter være i stand til å samle opp og plassere segmenter sikkert og presist. Fasiliteter til å løfte og gripe skal være fremstilt slik at de kan håndtere de gjeldende laster med en tilstrekkelig sikkerhetsfaktor uten å skade segmentforseglingssystemet.
  • Alle funksjoner for å styre TBM-en, herunder TBM-skjoldet, skal være tilgjengelig for TBM-operatøren. TBM-en skal være utstyrt med et styresystem som gjør det mulig å nøyaktig avgjøre posisjon og avvike fra planlagt linjeføring.
  • Brannbeskyttelse og brannbekjempelse skal innrettes og utføres etter relevante standarder, og skal blant annet omfatte alarmsystemer og systemer til brannslukking.

For tunneler som drives med lukket TBM helt eller delvis i løsmasser, gjelder også følgende:

  • Tunneler som drives med lukket TBM skal utføres slik at trykket i borekammeret og stabiliteten av stuffen til enhver tid er opprettholdt.
  • For tunneler i løsmasse skal de faktiske grunnforholdene sammenlignes med de forventede forhold basert på det utgravde materialet. Dette er kun relevant for EPB-type TBM. Det er viktig å ha kontroll på teoretisk masse og virkelig mengde masse for å få varsel om eventuell overboring/begynnende ras foran borhodet.
  • For tunneler som drives med lukket TBM helt eller delvis i løsmasser gjelder det at inngrep skal utføres under trykksatte forhold. Det skal sikres at stuffen er stabil og at ingen innlekkasje forekommer under inngrepet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Angi funksjonskrav som skal gjelde generelt før valg av TBM-type og egenskaper.
Endringsartikler Endringsartikkel 597
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#TBM-type og spesifikasjon