TRV:00949

ID TRV:00949
Bok 540
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Framføring: Lederne som dette kapittelet omfatter skal framføres som luftledning ved langsgående framføring i jernbanetraseen over lengre strekninger (mer enn 2–3 kontaktledningsspenn).
  1. Unntak: Ved tvangspunkter som tunneler, kulverter, snøoverbygg, skjæringer og overgangsbruer kan de aktuelle lederne framføres som kabel dersom framføring som luftledning ikke er rimelig med tanke på praktisk utførelse og/eller kostnader.
    1. Vurdering: Vurdering av rimelighet skal avklares med eier av utredning av banestrømforsyningen (p.t. Energi) og ikke alene av det enkelte prosjekt.
  2. Unntak: Ved etterinstallasjon på strekninger der eksisterende kontaktledningsmaster ikke er dimensjonert for eller tilpasset ekstra ledninger kan lederne framføres som kabel.
  3. Unntak: Anlegg bør utformes slik at antall overganger mellom luftlinje og kabel begrenses, også dersom det innebærer langsgående kabling over en lengre delstrekning.
  4. Unntak: Se 🔗 Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning, Krav til utførelse for langsgående jordleder for krav til forlegning av langsgående jordleder.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at andre ledere enn kontaktledningen i størst mulig grad fremføres som luftledninger da luftledninger normalt har lavere kostnader enn kabel primært på grunn av trasékostnader for kabler. I tillegg er luftledninger raskere å reparere etter en skade enn kabel, er mindre sårbar for lynspenninger, og gir mindre utfordringer for elektrisk resonansstabilitet i kontaktledningsnettet.
Endringsartikler 540 2022 Endringsartikkel 3310
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Andre elektriske ledere#Generelt