TRV:00949

ID TRV:00949
Bok 540
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Framføring: Lederne som dette kapittelet omfatter skal framføres som luftledning ved langsgående framføring i jernbanetraseen over lengre strekninger (mer enn 2–3 kontaktledningsspenn).
  1. Begrunnelse: Luftledning har normalt lavere kostnader enn kabel primært på grunn av trasekostnader for kabler, luftledning er raskere å reparere etter en skade enn kabel, luftledning er mindre sårbar for lynspenninger, og luftledning gir mindre utfordringer for elektrisk resonansstabilitet i kontaktledningsnettet.
  2. Unntak: Ved tvangspunkter som tunneler, kulverter, snøoverbygg, skjæringer og overgangsbruer kan de aktuelle lederne framføres som kabel dersom framføring som luftledning ikke er rimelig med tanke på praktisk utførelse og/eller kostnader.
    1. Vurdering: Vurdering av rimelighet skal avklares med eier av utredning av banestrømforsyningen (p.t. Energi) og ikke alene av det enkelte prosjekt.
  3. Unntak: Ved etterinstallasjon på strekninger der eksisterende kontaktledningsmaster ikke er dimensjonert for eller tilpasset ekstra ledninger kan lederne framføres som kabel.
  4. Unntak: Anlegg bør utformes slik at antall overganger mellom luftlinje og kabel begrenses, også dersom det innebærer langsgående kabling over en lengre delstrekning.
  5. Unntak: Se 🔗 Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning, Krav til utførelse for langsgående jordleder for krav til forlegning av langsgående jordleder.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 540_2022_Endringsartikkel_3310
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelt