TRV:01050

ID TRV:01050
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Tverrforbindere: Det skal etableres tverrforbindere mellom ledere i returkretsen. Tabell: Avstand mellom tverrforbindelser angir anbefalte avstander mellom tverrforbindere ved ulike togdeteksjonssystemer.
 1. Vurdering: De angitte avstandene er ikke absolutte og kan justeres der det er rimelig ut ifra kostnader eller praktiske forhold.
 2. Utførelse: Ulike tverrforbindere bør samlokaliseres der det er mulig for å begrense kostnader.
 3. Utførelse: Tverrforbinder mellom spor kan forlegges direkte mellom spor i overbygningen, i "kabelfritt profil".
  • Ved slik forlegning skal lederen beskyttes mot mekaniske påkjenninger, for eksempel med panserslange.
  • Forlegningen skal være godt synlig slik at lederen blir hensyntatt ved maskinelt sporvedlikehold. Det kan oppnås med bruk av farget lederbeskyttelse eller farget merking.
  • Forbinderen med beskyttelse skal forlegges med noe slakk slik at den kan forskyves noe i overbygningen uten at man må frakoble den fra kjøreskinnen.
 4. Utførelse: Andre forlegningsmetoder med tverrforbinder utenfor kabelfritt profil kan alternativt benyttes.
 5. Utførelse: Plassering av filterimpedanser skal koordineres med Signal.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at filterimpedansene plasseres slik at sporavsnittene fungerer optimalt
Endringsartikler 510 2020 Endringsartikkel 2638, 510 2024 Endringsartikkel 3939
Relatert krav
Opprettet 2020/09/16
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning, Robusthet

16.09.2020: Innført "kan"-krav til utførelse av tverrforbinder mellom spor, som ved dobbeltspor kan forlegges direkte fra spor til spor.