TRV:01204

ID TRV:01204
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Dimensjonerende kapasitet: I føringsvei som kanal, grøft eller ved nedpløying skal det på den andre side av traséen legges minimum to HDPE rør.
  1. Utførelse: Rørdiameter skal være minimum 40mm
  2. Utførelse: Trekkerør skal tåle forlegningsmetodens belastninger og prosjekteres med tilstrekkelig ringstivhet og veggtykkelse, minimum PN12.5
  3. Utførelse: Ett rør skal inneholde fiberkabel i transmisjonsnettet
  4. Utførelse: Ett rør skal reserveres for framtidige kapasitetsutvidelser og installasjoner som ERTMS og lignende.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det blir reservert kapasitet til kabelanlegg i forskjellige typer føringsveier.
Endringsartikler 560_2017_Endringsartikkel_1660
Relatert krav TRV:00466
Opprettet 2017/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Dimensjonering av rør og fiberkabel ved dobbeltspor"