TRV:01207

ID TRV:01207
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) På strekninger hvor det ikke foreligger etablerte føringsveier eller det ikke er kapasitet i eksisterende føringsvei for ny fiberkabel skal det graves/ pløyes ned minimum ett rør med ytre diameter 40mm. I røret blåses det inn fiberkabel, G144.
  1. Vurdering : Antall rør og fiberkabler kan utøkes dersom det er behov for mer fiberkapasitet i forbindelse med anleggsfelleskap med eksterne parter.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Relatert krav TRV:00500
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 3.2.4 "Etablering av fiberkabel utenfor kanaler/kulvert eller at etablerte føringsveier ikke er tilstrekkelig dimensjonert"

Relatert krav TRV:00500 blir ofte er problematisk for prosjekterende av fiberanlegg.

Ref. Dispensasjonsøknader Felles Elektro #510-001674 og Tele #560-1214,15,16 og 17

Eldre banestrekninger er ofte trase og skinnegang lagt i et banelegeme med svært begrenset pukk. Overdekningskravet fra Felles Elektro blir tolket svært forskjellig i forskjellige regioner av banesjef.

Eierskap til fiberinfrastruktur bør enten overføres til FDV organisasjonen eller at utfyllende dokumentasjon foreligger for banesjefenes vurdering. Kunnskap om fiberanleggets sårbarhetsanalyser og evt. redundans er sentralt i vurderingene som skal legges til grunn