TRV:01207

ID TRV:01207
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Oppgradering av føringsvei: På strekninger hvor det ikke foreligger etablerte føringsveier eller det ikke er kapasitet i eksisterende føringsvei for ny fiberkabel skal det graves/ pløyes ned minimum to HDPE rør.
  1. Utførelse: Rørdiameter skal være minimum 40mm
  2. Utførelse: Trekkerør skal tåle forlegningsmetodens belastninger og prosjekteres med tilstrekkelig ringstivhet og veggtykkelse, minimum PN12.5
  3. Utførelse: Antall fiber for transportnett skal være G144.
  4. Vurdering: Antall rør og fiberkabler kan utøkes dersom det er behov for mer fiberkapasitet i forbindelse med anleggsfelleskap med eksterne aktører.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at krav til røranlegg også gjelder ved pløying av fiberkabel langs spor.
Relatert krav TRV:00500
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Etablering av fiberkabel utenfor kanaler/kulvert eller at etablerte føringsveier ikke er tilstrekkelig dimensjonert"

Relatert krav TRV:00500 blir ofte er problematisk for prosjekterende ved oppgradering av kabelanlegg med fiberkabel. Ref. Dispensasjonsøknader Felles Elektro #510-001674 og Tele #560-1214,15,16 og 17 På eldre banestrekninger er ofte trase og skinnegang lagt i et banelegeme med svært begrenset pukk. Overdekningskravet fra Felles Elektro kan tolkes forskjellig av de ulike anleggseiere. Kunnskap om fiberanleggets sårbarhetsanalyser og evt. redundans er sentralt i vurderingene som skal legges til grunn.