TRV:01333

ID TRV:01333
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst b) Kvalitetssikring av installasjoner : Fiberkabel som benyttes i det nasjonale transportnettet eller det strekningsvise IP/MPLS aksessnettet skal kvalitetssikres ved at installasjonen utmåles og dokumenteres.
1. Utførelse : Entreprenør skal utarbeide målerapport som inneholder en kort beskrivelse av tiltaket, måleresultater(råformat og i lesbart format uten spesiell programvare), samt eventuell presisering av hendelser utenfor spesifikasjoner eller standarder. Ref. Vedlegg a) "Eksempel på innmåling av fiber.xlsx"
2. Utførelse : Det skal utføres målinger med OTDR. Målerapporten skal vise måleresultat på alle skjøter og refleksjoner på alle fibrene i kabelen, målt to veier og på to bølgelengder (1310nm og 1550nm)
Dokumentasjon av OTDR målinger skal som minimum inneholde opplysninger om:
Fiber ID (fibernummer i kabelen)
Kabel ID (Banedatanr oppgis av kabeleier)
Startposisjon for målingene
Endeposisjon for målingene
Måleretning O – E / E – O
Bølgelengder
Pulsbredde


3. Utførelse : Det skal utføres dempningsmålinger, ende til ende, med effektmeter på alle fibrene i kabelen på to bølgelengder (1310nm og 1550nm)
4. Utførelse : For lokale fiberkabel installasjoner i spredenett skal det som et minimum foretas dempningsmåling med effektmeter fra ende til ende i en retning for bølgelegde 1310 nm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - Akseptansetest "Fiberkabel"