TRV:01333

ID TRV:01333
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Kvalitetssikring av installasjoner : Fiberkabel som benyttes i det nasjonale transportnettet eller det strekningsvise IP/MPLS aksessnettet skal kvalitetssikres ved at installasjonen utmåles og dokumenteres.
1.Utførelse : Entreprenør skal utarbeide målerapport som inneholder en kort beskrivelse av tiltaket, måleresultater(råformat og i lesbart format uten spesiell programvare), samt eventuell presisering av hendelser utenfor spesifikasjoner eller standarder. Ref. Vedlegg a) "Retningslinjer for OTDR måling og innmålingsprotokoll"
2.Utførelse : Det skal utføres målinger med OTDR. Målerapporten skal vise måleresultat på alle skjøter og refleksjoner på alle fibrene i kabelen, målt to veier (ODF A -> B og B -> A)og på to bølgelengder (1310nm og 1550nm)
OTDR målinger skal som minimum inneholde opplysninger om:
  • Fiber ID (fibernummer i kabelen)
  • Kabel ID (Banedatanr oppgis av kabeleier)
  • Startposisjon for målingene
  • Endeposisjon for målingene
  • Måleretninger
  • Bølgelengder
  • Pulsbredde
3.Utførelse : Det skal utføres dempningsmålinger, ende til ende, med effektmeter på alle fibrene i kabelen på to bølgelengder (1310nm og 1550nm)
4.Utførelse : For lokale fiberkabel installasjoner i spredenett skal det som et minimum foretas dempningsmåling med effektmeter fra ende til ende i en retning for bølgelegde 1310 nm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at entreprenører kvalitetssikre sine installasjoner ved målinger og dokumenterer dette i måleprotokoll.
Endringsartikler 560_2017_Endringsartikkel_1660
Relatert krav
Opprettet 2015/10/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Akseptansetest - "Fiberkabel"