TRV:02198

ID TRV:02198
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Dokumentasjon: Følgende dokumentasjon og vurderinger skal foreligge før en beslutning om oppsetting av lave støyskjermer kan tas:
  • En konsekvensbeskrivelse av lave støyskjermer kontra alternativ støybeskyttelse.
Konsekvensbeskrivelsen skal inneholde en vurdering av ulike aktuelle støybeskyttelser som ordinære støyskjermer, voller, bygningsmessige tiltak, tiltak i sporet etc. Vurderingen skal i tillegg inneholde estimert effekt og kostnader for de ulike støybeskyttelser.
  • En beskrivelse vedr. arbeidsbeskyttelse, rømningsmuligheter etc. I beslutningsunderlaget skal det finnes forslag til stedlig sikkerhetsreglement.
Det skal være avstengt spor ved arbeide ved siden av lave støyskjermer i dobbeltspor og i spor der det ikke finnes fri rømning til den andre siden (>4 m). I de stedlige sikkerhetsreglementene skal spørsmål som gjelder type arbeid som krever avstengt spor samt rømningsveier m.m. ivaretas.
  • En vurdering av konsekvenser for sporvedlikehold.
En gjennomgang og vurdering av problemene rundt vedlikeholdstiltak slik som ballastrensing, pløying, feiing, sporjustering, ballastsupplering, skinnebytte, snørydding samt kabelvedlikehold skal inngå i prosjekteringen og veies mot nytten av lave støyskjermer.
  • En vurdering av konsekvenser for spesialtransporter.
De transporter som kan være et problem, er høye og brede laster som må lastes på spesialvogner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at støyskjermene ikke medfører uheldige konsekvenser for jernbanedrift (togframføring, vedlikehold)
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Beslutning om lave støyskjermer nær sporet