Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer

1 Hensikt og omfang

Reglene gjelder støyskjermer plassert på terreng eller på betongbruer, betongstøttemurer o.l. Reglene gjelder også plassering av lave støyskjermer nær sporet.

For støyskjermer på øvrige bruer, langs plattformer m.m. gjelder reglene i den utstrekning de er relevante.

Reglene fastlegger de generelle akustiske, estetiske, jernbanetekniske og konstruksjonsmessige krav til støyskjermer.

2 Akustiske krav

2.1 Generelt

De etterfølgende akustiske krav til skjermmaterialer og skjermutforming skal sikre at lydtransmisjonen gjennom skjermen, og lyden som kastes over skjermen, ikke gir betydelig bidrag til det samlede lydnivå.

2.2 Skjermmateriale

TRV:02161

Skjermmaterialets masse: Skjermmaterialet skal ha en masse på minst 15 kg/m2.

Massen bestemmes som den minste masse i et snitt gjennom skjermmaterialet, dvs. profilerte platers masse beregnes svarende til den utfoldede plates masse.

TRV:02162

Absorberende skjermmateriale: Skjermmaterialet bør være absorberende (f.eks. mineralull).


TRV:02163

Reflekterende skjermmateriale: Reflekterende materialer (f.eks. betong, stål eller tre) kan anvendes nær sporet dersom refleksjonene er styrt gjennom en særlig utforming av skjermen, jf. avsnitt om skjermutforming.


TRV:02164

Begrensninger for anvendelse av reflekterende materialer: Reflekterende materialer kan anvendes langt fra sporet hvis beregninger viser at lyden som ved refleksjoner kastes over skjermen eller over til motsatt beliggende boligområder, ikke gir betydelig bidrag til det samlede lydnivå.

2.3 Skjermutforming

Det skilles mellom høye (ordinære) og lave støyskjermer. Høye skjermer plasseres relativt langt (> 4 m) fra sporet og er i størrelsesorden 2–3 m høye. Lave skjermer er under 1 m høye og plasseres så nærme sporet som mulig (minimum 1,70 m). Disse skjermene omtales i avsnitt 6.

TRV:02165

Utforming av skjermtopp: Reflekterende skjermer nær sporet med skjermtoppen mellom 1,5 og 2,0 m over skinnetopp, bør ha skjermtoppen bøyd inn mot sporet.


TRV:02166

List i skjermoverkant: Skjermen kan ha en sammenhengende list i overkant, både som et estetisk tiltak og som et forebyggende tiltak mot eventuell skade ved avsporing.


TRV:02167

Overgang mellom skjermelementer: Overgangen mellom skjermelementer skal være tett ved overlapping.

 1. Unntak: I overlappingen kan det aksepteres avstander på noen få millimeter, når lengden på overlappingen er minst ti ganger avstanden mellom skjermene.
 2. Utførelse: Overgangen mellom skjerm og terreng skal være tett ved at skjerm, eventuelt tettelist, føres ned under terrengoverflaten.
 3. Utførelse: Overgangen mellom skjermer plassert i forskjellig avstand fra spormidt skal utføres med overlapp på minst to ganger avstanden mellom skjermene.

3 Estetiske krav

3.1 Generelt

TRV:02168

Utforming: Skjermen skal ha en utforming som estetisk og arkitektonisk er tilpasset omgivelsene.


TRV:02169

Høyde på skjerm: Skjermen bør være så lav som mulig.

 1. Utførelse: For å sikre et fritt utsyn fra togets vinduer bør skjermen høyst være 2 m over skinnetopp.
 2. Utførelse: For visuelt å minimere høyden kan skjermen utføres med krumning inn mot sporet.


TRV:02170

Utforming av skjermelementer: Skjermelementer skal følge banens lengdeprofil.

 1. Utførelse: Stolpene skal være loddrette, men kan likevel plasseres vinkelrett på banens lengdeprofil når stigning/fall overstiger 7 ‰.
 2. Utførelse: Profilerte skjermelementer bør på yttersiden mot nabo utformes med så store sammenhengende flater som mulig, samt med langsgående linjer.


TRV:02171

Overkant av skjerm: Skjermer som «hører til» sporet, bør utformes med ikke oppbrutt overkant.

Oppbrutt overkant, f.eks. ved at stolpene er ført over overkant av skjerm, medfører flimmer sett fra toget. En utforming med stolper som føres over overkanten får dessuten preg av «hagegjerde» og vil derfor være bedre tilpasset når det er plassert lenger fra sporet.


TRV:02172

Avslutning av skjerm: Skjermer bør ha et avslutningselement i endene.

3.2 Bruer

TRV:02173

Skjermutforming på bru: Skjermen bør utformes så bruas utseende bevares mest mulig.


TRV:02174

Skille mellom skjerm og kantbjelke: Skjermen skal plasseres oppå kantbjelken med et markert skille mellom skjerm og kantbjelke.


TRV:02175

Skjerm og brufasade: Skjermer bør ikke rage utenfor brufasaden.

 1. Unntak: Skjermer, som på grunn av krav til minste tverrsnitt rager utenfor brufasaden, skal utføres med avfaset overgang til kantbjelke.


TRV:02176

Skjermelementer og bruas lengdeprofil: Skjermelementene bør følge bruas lengdeprofil.

 1. Utførelse: På de tilsluttende banefyllingene skal det over en passende strekning etableres en god overgang mellom skjermelementer som følger bruas formspråk og lengdeprofil, og skjermelementer som følger banens formspråk og lengdeprofil.

4 Jernbanetekniske krav

4.1 Oversiktsforhold

TRV:02177

Fri sikt: Støyskjermer skal ikke redusere nødvendig fri sikt.

 1. Utførelse: Siktavstanden til signaler skal være i henhold til Signal/Prosjektering/Lyssignal, avsnitt 2.

4.2 Avstand mellom skjermer og spor

TRV:02178

Avstand til spor: Avstanden mellom skjermelementenes innerside og spormidt skal være minimum 4 m målt ved terreng.

 1. Unntak: På strekninger hvor hastigheten er høyere enn 200 km/h, skal avstanden fra spormidt til skjerm være minimum 4,4 m.
Avstanden på 4 m/4,4 m er valgt for bl.a. å tilgodese:
 • minste tverrsnitt
 • arbeidssikkerhet
 • sporvedlikehold og snørydding
 • el-master, signaler og kabler i standardutforming og med normal plassering
 1. Utførelse: Hvis skjermen skrår innover, skal topp skjerm ha minimum avstand på 3,4 m fra spormidt.
 2. Utførelse: Der det uten problemer og uten endring av den støydempende virkning er mulig å plassere støyskjermen i større avstand fra spormidt enn 4 m, skal så stor avstand som mulig velges.
 3. Unntak: Støyskjermen kan plasseres nærmere spormidt i følgende tilfeller:
 • ved støttemurer o.l. med murliv mindre enn 4 m fra spormidt
 • langs eiendomsgrense mindre enn 4 m fra spormidt
 • mellom spor med mindre innbyrdes avstand enn 8 m
 • langs industrispor med begrenset trafikk
 1. Utførelse: Hvis det unntaksvis er mindre avstand til skjerm enn 4 meter, skal skjermen påføres en sikkerhetsmarkering på sporsiden, jf. Arbeidstilsynet – forskrift nr. 972 «Sikkerhetsskilting og signalgiving på arbeidsplassen».
 2. Utførelse: På strekninger hvor skjermen skal stå i normal avstand fra spor, 4 meter, men blir stående i fyllingsskråningen, skal det fylles opp med pukk eller grus mellom spor og skjerm slik at personale kan ferdes på plant terreng.


TRV:02179

Linjegrøft mellom skjerm og spor: På strekninger hvor linjegrøften ligger mellom skjerm og spor, og avstanden fra spormidt til skjerm er mindre enn 5 m, skal grøften legges i rør av hensyn til sikkerheten for personalet.


TRV:02180

Skjermer i bysoner: I bysoner hvor linjegrøften ligger mellom skjerm og eiendomsgrense bør linjegrøften legges i rør.

 1. Utførelse: Inspeksjonskummer skal plasseres slik at rensing kan foretas.


TRV:02181

Avstanden til spenningsførende deler: Avstanden fra spenningsførende deler til nærmeste del av skjermene skal overalt være min. 1 m, og for øvrig i følge Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler.

4.3 Gjennomgangsåpninger

TRV:02182

Etablering: Ved bruer, tunneler, overbygg, signalhytter og ved eksisterende adgangsstier til sporet, skal det etableres en gjennomgangsåpning i skjermen med en bredde på min. 1 m (lysåpning min. 0,8 m).

 1. Utførelse: Gjennomgangsåpningen skal der det er nødvendig, utføres med trapper, reposer o.l.
 2. Utførelse: Settes det opp en port i forbindelse med adgangsveien, skal låsesystem for firkantnøkkel anvendes.


TRV:02183

Mellomliggende avstand: Avstand mellom gjennomgangsåpninger skal ikke overstige 300 m.

 1. Unntak: Kravet gjelder ikke der skjermene danner gjerde mot offentlige tilgjengelige områder eller naboer.


TRV:02184

Skilting: Det skal plasseres grønn/hvite, etterlysende henvisningsskilter med angivelse av retning til nærmeste nødutgang (jf. Arbeidstilsynet - forskrift nr. 972 «Sikkerhetsskilting og signalgiving på arbeidsplassen») for hver 50–100 m i en høyde på 1,5 m over skinnetopp.


TRV:02185

Avstand til naboeiendom: Plasseres skjermen nær grense til nabo, bør avstanden til grense være 1 m av hensyn til tilgjengelighet for vedlikehold av skjermen og av hensyn til eventuelle nødutganger.

4.4 Beskyttelsesjording

TRV:02186

Beskyttelsesjording: Støyskjermer i elektrisk ledende materiale som er plassert nærmere spormidt enn 5 m, skal beskyttelsesjordes og evt. seksjoneres, jf. Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler.

4.5 Drenering av sporarealet

TRV:02187

Fundamentering: Støyskjermer bør fundamenteres på enkeltfundament (f.eks. pæler) og ikke på stripefundament.


TRV:02188

Drenerende materialer: Støyskjermer bør utføres med drenerende materialer omkring skjermelementdeler under terreng.


TRV:02189

Plasseringshøyde: Støyskjermer bør utføres med et minimum av nederste skjermelementdel under terreng.

4.6 Snørydding

TRV:02190

Hensyn til snø: Støyskjermer bør ikke plasseres langs åpne strekninger hvor det forekommer snødrev.

5 Konstruksjonsmessige krav

5.1 Levetid

TRV:02192

Levetid: Støyskjermer bør normalt utformes svarende til en levetid på 50 år.

 1. Unntak: Levetiden på 50 år kan for det enkelte skjermanlegg ut fra en særskilt vurdering av den støyplagede bebyggelsens restlevetid heves eller senkes.

5.2 Belastninger

5.2.1 Generelt

TRV:02193

Dimensjonerende laster: Belastninger skal bestemmes i overensstemmelse med [NS 3479] «Prosjektering av bygnings-konstruksjoner. Dimensjonerende laster», og Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster.


5.2.2 Vindlast

TRV:02194

Vindlast: Vindlasten (q) skal bestemmes for hver enkelt skjermstrekning over ca. 1 kilometers lengde ut fra strekningens høyeste skjermpunkt over terreng, samt strekningens laveste terrengpunkt ved skjerm.

 1. Utførelse: Formfaktoren (c) settes til 1,2 for skjermer på fylling og 2,0 for skjermer på bruer.
 2. Utførelse: Vindtrykket (c x q) regnes virkende på skjermens fulle høyde over terreng og regnes virkende vinkelrett på skjermlinjen, så vel mot som bort fra sporet, jf. Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster.


5.2.3 Trykk/sug fra forbikjørende tog

Samtidig med ovennevnte vindtrykk påvirkes skjermen av et i samme retning og på samme areal virkende trykk/sug fra forbikjørende tog.

TRV:02195

Trykk- og sugkrefter: Trykk/sugets karakteristiske verdi skal bestemmes av Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster ut fra dimensjonerende hastighet og skjermens avstand fra spormidt.

6 Lave støyskjermer

6.1 Generelt

Det har blitt utviklet en lav støyskjerm (0,73 m over skinnetopp) som plasseres i det skraverte området av minste tverrsnitt beskrevet i Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt, avsnitt 2. Formålet med denne typen støyskjerm er å dempe støyen nærmere kilden og således ikke behøve en høy og i mange tilfeller forstyrrende skjerm.

I dette avsnittet redegjøres det for hvilke faktorer som skal vektlegges ved beslutning om plassering av lave skjermer nær sporet og beskriver hvilke kriterier som skal være oppfylt for at sikkerheten skal anses å være tilgodesett.

6.2 Beslutning om lave støyskjermer nær sporet

TRV:02196

Aktuelle plasseringer: Lave støyskjermer kan benyttes

 • ved høye fyllinger
 • der det er trangt om plassen
 • der miljøpåvirkningen blir urimelig stor om konvensjonelle skjermer settes opp


TRV:02197

Beslutningsmyndighet: Beslutning om oppsetting av lave støyskjermer skal tas av infrastruktureier.


TRV:02198

Dokumentasjon: Følgende dokumentasjon og vurderinger skal foreligge før en beslutning om oppsetting av lave støyskjermer kan tas:

 • En konsekvensbeskrivelse av lave støyskjermer kontra alternativ støybeskyttelse.
Konsekvensbeskrivelsen skal inneholde en vurdering av ulike aktuelle støybeskyttelser som ordinære støyskjermer, voller, bygningsmessige tiltak, tiltak i sporet etc. Vurderingen skal i tillegg inneholde estimert effekt og kostnader for de ulike støybeskyttelser.
 • En beskrivelse vedr. arbeidsbeskyttelse, rømningsmuligheter etc. I beslutningsunderlaget skal det finnes forslag til stedlig sikkerhetsreglement.
Det skal være avstengt spor ved arbeide ved siden av lave støyskjermer i dobbeltspor og i spor der det ikke finnes fri rømning til den andre siden (>4 m). I de stedlige sikkerhetsreglementene skal spørsmål som gjelder type arbeid som krever avstengt spor samt rømningsveier m.m. ivaretas.
 • En vurdering av konsekvenser for sporvedlikehold.
En gjennomgang og vurdering av problemene rundt vedlikeholdstiltak slik som ballastrensing, pløying, feiing, sporjustering, ballastsupplering, skinnebytte, snørydding samt kabelvedlikehold skal inngå i prosjekteringen og veies mot nytten av lave støyskjermer.
 • En vurdering av konsekvenser for spesialtransporter.
De transporter som kan være et problem, er høye og brede laster som må lastes på spesialvogner.


Konstruksjonstverrsnitt

Konstruksjonstverrsnittet har to oppgaver: Dels at personalet som arbeider ved jernbanen skal kunne kjenne seg sikre og at arbeidsmaskiner skal kunne utføre sitt arbeid rasjonelt, dels for at man skal kunne framføre spesialtransporter. Plassen som benyttes for den lave støyskjermen er vanligvis reservert for anlegg som er nødvendige for jernbanedriften, slik som plattformer, dvergsignaler, veksellodd, lokvarmeposter m.m. Det kan imidlertid i spesielle tilfelle være hensiktsmessig å plassere lave støyskjermer så vidt nær sporet. Det stilles stadig høyere krav fra allmennheten om at det må sørges for en effektiv støydemping ved bygging av nye baner, ved en intensiv godstrafikk og ved økende hastigheter på eksisterende strekninger. I visse tilfeller er konvensjonelle støyskjermer som må plasseres minst 4 m fra spormidt, direkte upassende. Det gjelder spesielt når jernbanen ligger på høy fylling eller når en utsikt fra omgivende eiendommer blir borte pga. høy støyskjerm.

6.3 Plassering

TRV:02199

Høyde og avstand: For plassering med hensyn på høyde og avstand fra sporet skal avstanden for høy plattform gjelde iht. TRV:03949.

 1. Utførelse: Sporet skal måles inn geodetisk og bakses til fastlagt nivå innen montering av støyskjermen skjer. Hensyn skal også tas til eventuelle framtidige overhøyde-justeringer.


TRV:02200

Lengdebegrensinger: Lave støyskjermer bør ikke plasseres på lengre strekninger enn ca. 500 m da de i stor grad forverrer snørydding og andre typer av sporvedlikehold slik som ballastrensing m.m.


TRV:02201

Fritt rom: Fritt rom skal finnes minst til den ene siden av sporet.

Med fritt rom menes at ingen langstrakte hinder (høyere enn 0,6 m over skinnetopp og lengre enn 30 m) får finnes nærmere spormidt enn 5 m på motstående side av sporet.
 1. Unntak: Dersom grinder eller trapper bygges for min. hver 30 m kan langstrakte hinder plasseres 3,5 m fra spormidt på motstående side av sporet.


TRV:02202

Dobbeltspor: Ved dobbeltspor kan støybeskyttelsen plasseres på begge yttersidene dersom grinder og trapper anordnes for hver 30 meter.

 1. Utførelse: Det bør også overveies å øke sporavstanden til > 6 m for å oppnå god arbeidsbeskyttelse ved arbeid i sporet.


TRV:02203

Motstående side av plattform: Plassering av lave støyskjermer på motstående side av en lav eller mellomhøy plattform eller annen konstruksjon som hindrer arbeidsmaskiner eller rømning, bør unngås.

 1. Utførelse: Støyskjermen skal i dette tilfellet utrustes med grinder eller trapper.