TRV:02572

ID 02572
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Utløsing av togvei eller del av togvei skal kun skje ved korrekt togpassasje, se Tabell: Korrekt togpassasjesekvens for togvei.
Med korrekt togpassasje for togvei menes at sekvensen til to etter hverandre følgende sporavsnitt kontrolleres som vist nedenfor. Korrekt togpassasje kontrolleres normalt fra og med sporavsnittet foran togveiens begynnelsespunkt, til og med det sporavsnittet som må være belagt for at togveien skal løse ut. I tilfellet vist i Figur: Utløsning av togvei 3 kontrolleres ikke sporavsnittet foran togveiens begynnelsespunkt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å hindre at en togvei løses ut for tidlig som følge av feil på togdeteksjon.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.3.1 Utløsing av togvei ved togpassasje