TRV:02738

ID TRV:02738
Bok 520
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Framgangsmåte F3 – Snø fra jernbanen deponeres mellom spor og støyskjerm, gjerde e.l. eller fraktes bort: Det bør utarbeides snøryddingsrutiner for å sikre at opphopning av snø ikke medfører skade på støyskjerm/gjerde og jernbanetekniske komponenter eller innskrenkninger i påkrevet profil.
Denne framgangsmåten kan være aktuell når jernbanen har anlagt en støyskjerm eller et gjerde nær sporet og det ikke er plass til snørydding fra jernbanen mellom spor og støyskjermen/gjerdet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre plass til snødeponering mellom støyskjermer/gjerder og jernbanesporet slik at snøen ikke medfører skader på støyskjermer/gjerder eller fremføringsmessige innskrenkninger på togtrafikken.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Minste avstand jernbane—vei#Hensyn til jernbanens og veiens arealbehov for snørydding