TRV:02748

ID TRV:02748
Bok 522
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Sideterreng: Sideterreng som ut fra erfaring/lokalkunnskap eller ingeniørmessige betraktninger representerer en uakseptabel risiko (utglidning, skred, steinsprang, flom, isnedfall, trær inn mot sporet o.a.) skal registreres i BaneData, og det skal etableres et hensiktsmessig kontrollregime basert på generiske arbeidsrutiner for sideterreng fjell og/eller sideterreng løsmasse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre systematisk kontroll med risiko for sammenstøt og avsporing forårsaket av skader på sporet som følge av skred, utglidning, flom, vindfall osv.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav