Underbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav

1 Omfang

Dette kapitlet omhandler generelle tekniske krav knyttet til vedlikehold av underbygningen.

2 Generelle krav

Følgende krav gjelder generelt ved vedlikeholdsarbeider:

TRV:02743

Minste tverrsnitt: Det skal ikke oppstå nye innskrenkninger i minste tverrsnitt. Minste tverrsnitt er definert i Underbygning/Prosjektering og bygging#Minste tverrsnitt.


TRV:02744

Kabelplassering: Kabelen eller kabelkanalen skal ikke legges i dreneringsanlegg eller kabelfritt profil jf. Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler.


TRV:02745

Formasjonsplan: Utvidelse av formasjonsplanet skal ikke medføre innskrenkninger i linjegrøften eller blokkering av stikkrenner.


TRV:02746

Mastefundament: Mastefundamentet skal ikke anlegges slik at linjegrøften blokkeres eller eventuell drensledning kuttes.

  1. Hvis det ikke er mulig å unngå plassering av mastefundamentet i linjegrøften, skal grøften utvides forbi fundamentet. Eventuelt legges rør av minimum diameter 500 mm hvis det er problemer i forhold til skråningen.
  2. Drensledning skal skjøtes forbi mastefundamentet, eventuelt føres gjennom utsparing i selve fundamentet.


TRV:02747

Drenering av fyllinger: Hydraulisk tetting på nedstrøms side av fyllinger skal ikke forekomme. Dersom ballastrensemasser, grøfterensemasser og lignende legges på nedstrøms side skal drenering ut av fyllinga sikres.


TRV:02748

Sideterreng: Sideterreng som ut fra erfaring/lokalkunnskap eller ingeniørmessige betraktninger representerer en uakseptabel risiko (utglidning, skred, steinsprang, flom, isnedfall, trær inn mot sporet o.a.) skal registreres i BaneData, og det skal etableres et hensiktsmessig kontrollregime basert på generiske arbeidsrutiner for sideterreng fjell og/eller sideterreng løsmasse.

3 Sporbarhet

Det er ikke gitt krav til sporbarhet for noen komponenter knyttet til underbygningen, ref. Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser, avsnitt Sporbarhet.

4 Vedlegg

Vedlegg a: Ras-/skred-/utglidningsrapport (pdf) (odt)

Vedlegg b: Generiske arbeidsrutiner

Vedlegg c: Normgivende referanser

Vedlegg d: Veiledning for inspeksjon av fjellskjæring