TRV:02790

ID TRV:02790
Bok 522
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Tiltakskriterier for stikkrenner: Tiltak bør iverksettes dersom:
  • 1/5 av stikkrennas tverrsnitt er oppslammet
  • det er lekkasje i stikkrenna, vannet renner gjennom fyllingen, eller graver ved innløp eller utløp
  • vannet demmes opp ved inn- eller utløp, eller kapasiteten er for liten
  • det er skade på stikkrenna eller i innløp eller i utløp som kan forårsake nedrasing eller lekkasje
  • det er problemer med is i stikkrenna
  • det er andre feil/mangler som gjør at stikkrenna ikke fungerer som forutsatt
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at den stikkrennenes dreneringskapasitet og bæreevne ikke forringes.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Drenering#Stikkrenner