Underbygning/Vedlikehold/Drenering

1 Omfang

Kapitlet beskriver funksjonskrav til dreneringsanlegg og tiltakskriterier for følgende:

 • stikkrenner
 • åpen drenering
 • lukket drenering
 • kummer

Generiske arbeidsrutiner for drenering er gitt i Underbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Vedlegg.

2 Generelt

TRV:02787

▶ a) Det skal sikres at endring i avrenningsforhold ikke medfører en belastning på dreneringsanlegget ut over det som det er dimensjonert for.

Slike forhold kan være:

 • jernbanens egne arbeider
 • grøfting av myrer
 • anlegg av veier
 • asfaltering
 • opparbeidelse av idrettsbaner
 • bakkeplanering for jordbruksformål
 • flatehogst
 • andre tiltak på nabogrunn

3 Drenering

TRV:02788

▶ a) Dreneringsanlegget skal:

 • drenere overbygningen, og ved behov også underbygningen,
 • hindre at vann renner inn i underbygningen,
 • lede vannet kontrollert langs ved og på tvers av sporet.

TRV:02789

b) Ved rehabilitering av dreneringsanlegget skal det unngås å skade skråningsfot.

3.1 Terreng/skråningsgrøft og nedføringsrenner

TRV:08271

For terreng/skråningsgrøft og nedføringsrenner bør tiltak iverksettes dersom:

 1. det er busker/trær i grøfta, eller grøfta er blokkert av lokale ras og utglidninger.
 2. det er oppslamming slik at vannet samles opp og ikke følger grøfta til stikkrenner.
 3. grøfta er påført skade slik at den ikke fungerer som forutsatt.
 4. erosjonssikringen i ei nedføringsrenne har skade slik at unødig mengde slam føres til stikkrenne eller kum.
 5. det er andre feil/mangler som gjør at grøfta eller renna ikke fungerer som forutsatt.

3.2 Stikkrenner

TRV:02790

a) Tiltak bør iverksettes dersom:

 • 1/5 av stikkrennas tverrsnitt er oppslammet
 • det er lekkasje i stikkrenna, vannet renner gjennom fyllingen, eller graver ved innløp eller utløp
 • vannet demmes opp ved inn- eller utløp, eller kapasiteten er for liten
 • det er skade på stikkrenna eller i innløp eller i utløp som kan forårsake nedrasing eller lekkasje
 • det er problemer med is i stikkrenna
 • det er andre feil/mangler som gjør at stikkrenna ikke fungerer som forutsatt

3.3 Åpen drenering

TRV:02791

a) Tiltak bør iverksettes dersom:

 • vannet ved normal vannføring står høyere i grøfta enn 15 cm under formasjonsplanet
 • vannet når opp til formasjonsplanet ved ekstrem vannføring
 • 1/5 av opprinnelig dybde h er oppslammet eller h<15 cm
 • det er stillestående vann i grøfta på grunn av for lite fall
 • vannet forsvinner ned i grunnen i stedet for å følge grøfta til utløp ved stikkrenne eller overvannsledning
 • det er busker/trær i grøfta, eller grøfta er blokkert av lokale ras og utglidninger
 • det er andre feil/mangler som gjør at grøfta ikke fungerer som forutsatt.

3.4 Lukket drenering

TRV:02792

a) Tiltak bør iverksettes dersom:

 • 1/5 av diameteren på røret er oppslammet
 • rørkapasiteten er utilstrekkelig ved ekstrem vannføring
 • grøftemassene er tette og kapasiteten for liten
 • det er andre feil/mangler som gjør at dreneringa ikke fungerer som forutsatt.

3.5 Kummer

TRV:02793

a) Tiltak bør iverksettes dersom:

 • vannet står over rørnivå i kummen
 • 1/5 av diameteren på drensledningen er oppslammet
 • oppslamming har nådd 10 cm fra avløp i sandfangskummer
 • det er andre feil/mangler som gjør at kummen ikke fungerer som forutsatt

3.6 Ledningsanlegg tilhørende eksterne

TRV:02794

a) Det skal ikke gis tillatelse til eksterne tiltakshavere til å legge eller føre vann- og kloakkledninger, kabler, rør og lignende gjennom stikkrenner som er en del av jernbanens drenssystem.

Vann- og kloakkledninger, kabler, rør og lignende gjennom stikkrenner tar opp en del av kapasiteten til stikkrennene og er til ulempe ved drift og vedlikehold.

For etablering av kryssing under sporet for eksterne, se Grov infrastruktur på Bane NORs grunn i bok 520 kapittel 4 avsnitt 6.

4 Vedlegg

Vedlegg a: Eksempel på sjekkliste for inspeksjon av drensanlegg (pdf)

Vedlegg b: Løsninger for utbedring av dreneringsanlegg