TRV:02820

ID TRV:02820
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Dyrepåkjørsler: Der det kan dokumenteres at dyrepåkjørsler er til ulempe for togframføringen skal det iverksettes tiltak for å redusere antall påkjørsler.

Vegetasjonskontroll som tiltak mot dyrepåkjørsler (spesielt mht. elg og hjortevilt) skal utføres etter følgende regler:

  • Ut til ca. 20 meter fra sporet skal all vegetasjon som kan være føde eller skjul for dyrene, fjernes og holdes nede. Med uttrykket «holdes nede» menes iverksetting av vegetasjonskontroll som først fjerner og deretter effektivt motvirker at beitevegetasjon finnes.
  • Utenfor 20-meters-beltet skal i et 10-meters belte all beitevegetasjon fjernes og holdes nede. Glissen bestand av trær kan stå. Slike trær skal kvistes minimum 3 meter opp på stammen.
  • Hogstavfall av løvtrær og furu som kan være føde for elg og annet hjortevilt, skal skal om mulig fjernes etter at hogging er utført.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Redusere dyrepåkjørsler
Endringsartikler Endringsartikkel 3279
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Vegetasjonskontroll som tiltak mot dyrepåkjørsler