TRV:03019

ID TRV:03019
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Brannseksjonering: Alle elektrotekniske rom skal bygningsmessig være utført i henhold til til relevante krav i Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift - TEK 17)
  1. Utførelse: Elektrotekniske rom av kategori 0 og 1 skal brannsikres mellom brannceller. Andre elektrotekniske rom i tilknytning til elektrotekniske rom av kategori 0 og 1 skal sikres på tilsvarende måte.
  2. Utførelse: Elektrotekniske rom bør ikke ha vinduer slik at innsyn og soloppvarming begrenses. I elektrotekniske rom av klasse 0 og 1 skal det ikke være vinduer.
  3. Utførelse: Alle kabelinnføringer skal tettes med materialer som sikrer at bygningsdelens brannklasse opprettholdes (se EN 50174-1).
  4. Utførelse: Føringsveier bør sikres mot uønskede hendelser, se eget punkt om Sårbarhet.
  5. Utførelse: Dører for brannseksjonering skal ha brannklasse B60 (eller bedre).
  6. Utførelse: Innvendig skal elektrotekniske rom bestå av brannsikre materialer eller brannherdig kledning. Det skal ikke benyttes materialer eller væsker, f.eks. silikon, som kan avgi skadelige gasser til de elektriske komponentene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon