TRV:07869

ID TRV:07869
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Lynvern for radiomaster: Radiomaster er normalt utført som fagverksmaster og da skal mastekonstruksjonen fungere som lynleder ned til impulselektroden.
  1. Utførelse: Jordingsanlegget kan bestå av en eller flere impulselektroder.
  2. Utførelse: Der avstanden til jernbanetraseen er mindre enn 15 meter, men større enn 4 (5) m kan mastekonstruksjonen utjevnes til returkretsen.
  3. Utførelse: Jordingen mellom lynavlederen og impulselektroden skal være kortest og strakest mulig.
  4. Utførelse: Jordledere mellom lynavleder/mast og elektrodeanlegg skal være mest mulig i vertikal retning. Eventuell bøy på en jordleder skal ha en radius på minst 30 cm og en bue som ikke overstiger 90 grader.
  5. Utførelse: Der mastekonstruksjonen ikke er utført i ledende materialer skal det etableres separat jordleder mellom lynavleder i toppen av radiomasta og impulselektroden.


Utjevning av mastekonstruksjonen direkte til returkretsen ved større avstand enn 4(5)m (sone for kontaktledning) kan gjøres dersom det er nødvendig for å få lav nok overgangsmotstand og dersom det ikke medfører at andre objekter må utjevnes som følge av dette. Utjevning skal da forlegges i en eller flere vindinger som vist på figur i TRV:07867

Dersom radiomasta er plassert slik at det er fare for berøringsspenning over grenseverdiene ved samtidig berøring av objekter som allerede er utjevnet til returkretsen skal kravene i TRV:01042 oppfylles
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Utførelse 2: Endringen vil begrense og unngå at skinnepotensialet dras unødvendig langt fra jernbaneanlegget
Endringsartikler Endringsartikkel 3201
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon