TRV:08107

ID TRV:8107
Bok 520
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Ved jernbanetiltak i områder med kvikkleire skal områdestabiliteten utredes etter retningslinjer gitt i NVEs veileder Nr. 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Den lokale stabiliteten ved tiltaket skal prosjekteres med absolutte krav til partialkoeffisient i samsvar med TRV:01975 og etter øvrige krav i Teknisk regelverk og norske standarder, herunder Eurokoden.
  1. NVE 1/2019 nevner fem tiltakskategorier, K0 til K4, og angir at tiltakskategori (se også Byggteknisk forskrift (TEK17) §7-3) skal fastsettes ut fra konsekvens for tiltaket ved skred. NVE 1/2019 sine eksempler på tiltakskategori for ulike tiltak er veiledende også i jernbaneprosjekter
  2. Fastsettelse av tiltakskategori skal alltid begrunnes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon