TRV:08235

ID TRV:08235
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Midlertidige konstruksjoner skal prosjekteres etter klasse B1 eller B2 iht. NS-EN 12812:2008.

Det skal fremkomme tydelig i dokumentasjonen hvilken klasse som er valgt. Valg av andre forutsetninger skal dokumenteres og begrunnes.

Faktorer som grunnforhold og fundamentering av midlertidige konstruksjoner skal dokumenteres.

Med midlertidige konstruksjoner forstås forskaling, stillaser, reisverk og hjelpekonstruksjoner for utførelse av konstruksjonsarbeider.

Midlertidige konstruksjoner som går over, under eller er plassert så nært inntil jernbanen at et eventuelt sammenbrudd vil påvirke jernbanens evne til å framføre tog er underlagt samme krav til prosjekteringskontroll og teknisk godkjenning som permanente konstruksjoner, se Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/Prosjekteringskontroll og teknisk godkjenning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse Jernbaneloven §10 Det er forbudt uten tillatelse fra kjøreveiens eier å oppføre bygning, anlegg eller annen installasjon, foreta utgraving eller oppfylling mv. innen 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje...
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon