TRV:08267

ID TRV:08267
Bok 520
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst For jernbaneprosjekter anbefales slike sikkerhetsklasser:
  1. For nye byggverk i jernbaneprosjekter skal sikkerhet mot skred fra sideterreng vurderes i henhold til retningslinjer gitt i Byggteknisk forskrift (TEK17) §7-3. Byggverk skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred iht. gjeldene sikkerhetsklasse (S1-S3). Det presiseres at kravet gjelder nye byggverk og ikke alle deler av nye «jernbaneanlegg».

  2. Nye byggverk som stasjonsbygninger, lagerbygg og øvrige bygninger gis sikkerhetsklasser (S1-S3) som anbefalt i Byggteknisk forskrift (TEK17) §7-3. Valg av sikkerhetsklasse skal begrunnes.

  3. Nye plattformer, overgangsbruer, gangkulverter og tilsvarende plasseres i sikkerhetsklasse S2 dersom de er «normalt trafikkerte». For stasjoner med lite personopphold eller deler av stasjon med lite personopphold kan sikkerhetsklasse S1 benyttes. Valg av sikkerhetsklasse skal begrunnes.

  4. For ny jernbane utenfor stasjonsområder skal sikkerhet mot skred fra sideterreng vurderes i henhold til retningslinjer gitt i Byggteknisk forskrift (TEK17) §7-3 for sikkerhetsklasse S1. Det betyr at ny jernbane skal plasseres på trygg side av faresone for skred med største nominelle årlige sannsynlighet på 1/100. I områder hvor «100-årsskredet» kan nå jernbanen, skal fysiske sikringstiltak bygges.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 3373
Relatert krav
Opprettet 2022/09/15
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Stabilitet#Sikkerhet_mot_skred_fra_bratt_terreng