TRV:08276

ID TRV:08276
Bok 525
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Fotbolter for spuntfot dimensjoneres etter prinsipper gitt i Statens Vegvesens handbok V220 (2023), med følgende ligning for dimensjonerende motstand:

Rbolt,d = 2 W fy / (Δ γM2 )

der

Tabell: Parametere for dimensjonering av fotbolt
W er tverrsnittets motstandsmoment for bolten (redusert for korrosjonstap).
fy er stålets flytespenning. Tilgjengelig flytespenning for opptak av bøyemoment korrigeres for samtidig virkende skjærkraft etter Eurokoden.
Δ er effektivt gap som gir bøyemoment. Gapet vil som regel være større enn "lysåpningen" mellom berg og UK spunt når det korrigeres for innspenningslengde i berg og eventuelt for avstand fra UK spunt til UK foringsrør når dette ikke når ned til UK spunt. Korreksjonen av gapet må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
γM2 = 1,25 er partialkoeffisient i henhold til NS-EN 1993-5 kapittel 7.

TABELL:Parametere_for_dimensjonering_av_fotbolt

Boltens skjærkapasitet skal også kontrolleres med partialkoeffisient γM2 = 1,25

Etter utgraving skal spuntfoten sikres i samsvar med NS-EN 12063 avsnitt 8.12.7 dersom det skal sprenges eller sages bergskjæring tett inntil spuntveggen. Se også V220 og Byggegropveiledningen (NGF, 2019).

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 3387
Relatert krav
Opprettet 2022/09/15
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Fundamentering#Forankringer for støttemurer og_spuntkonstruksjoner