TRV:08298

ID TRV:08298
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Faresone ved boring med bergborerigg: Ingen skal utføre arbeid eller oppholde seg i faresonen så lenge boremaskiner er i gang eller bommer er i bevegelse. Det skal utføres risikovurdering og sikker jobb-analyse som definerer faresonens utstrekning, nødvendige sikkerhetstiltak og rutiner.

Dersom det skal utføres arbeid foran bomfestet mens boring pågår skal dette begrenses til personkurv, og under forutsetning av at risikovurdering og sikker jobb-analyse er utført og viser at dette er forsvarlig. Arbeidet skal foregå utenfor definert faresone og over bommer i drift.

Arbeidsoperasjoner som kan utføres i personkurv er for eksempel merking for bolter, lett spettrensk og montering og gysing av bolter. Andre arbeidsoperasjoner som for eksempel prøvetaking, injisering, skifte av borkroner, manuelt stangskifte og entring inn og ut av kurv utføres med stans av bormaskiner.

For veiledning til horisontal avgrensning av faresonen, forslag til sikkerhetstiltak og eksempel på risikovurdering, se NFF Håndbok nr.10 Sikkerhet ved arbeid i tunneler og bergrom
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre lik praksis på Bane NORs tunnelprosjekter når det gjelder føringer for hvilke arbeider som kan utføres samtidig med boring.
Endringsartikler Endringsartikkel 3544
Relatert krav
Opprettet 2023/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Arbeider foran stuff
Nyttige lenker Forskrift om utførelse av arbeid, med Arbeidstilsynets kommentar

Håndbok no.10 Sikkerhet ved arbeid i tunneler og bergrom

EBA veileder "God praksis ved arbeid i tunnel