Teknisk regelverk:Årsrapport 2018

1 Regelverksarbeid

I året som har gått har Teknologi og regelverk forbedret krav og veiledninger i teknisk regelverk. Vi har lagt til klima og miljø som en eget vurdering når vi vurdere kravendringer. Dette for å øke fokus på både klima og miljø. Vi må ivareta begge deler.

Internasjonalt samarbeid, forskning og erfaringer fra drift og prosjekter er en svært viktig del av underlaget for endringer som gjøres i teknisk regelverk. Viktig er også den årlige gjennomgangen av alle innkomne dispensasjonssøknader. Statistikk som gir oss grunnlag for å vurdere om krav er uklart formulert, unødvendig.

Vi ser frem til å ytterligere å forbedre teknisk regelverkt i 2019. Vi ønsker å være med å bidra til at vi får "mer jernbane for pengene" samtidig som den er sikker, robust og miljøvennlig.


1.1 Organisering av arbeidet

Arbeidet med teknisk regelverk er organisert som et internt arbeid i Bane NOR, Infrastruktur, Teknisk avdeling, Teknologi og Regelverk, hvor leder Regelverk og godkjenning er ansvarlig utgiver av Teknisk regelverk. Det er oppnevnt fagansvarlige som har ansvar for det faglige arbeidet med sin respektive fagdel av regelverket. Arbeidet koordineres av regelverkskoordinator for Teknisk regelverk. Drift og vedlikehold av den tekniske plattformen til Teknisk regelverk administreres av systemansvarlig for Teknisk regelverk.

1.1.1 Teknisk regelverk organisasjon 2018

Godkjenner: Christopher Schive

Regelverkskoordinator: Helén Helland

Systemansvarlig: Stanislav Pika


Fagområde Fagansvarlig
Felles elektro Per Klepsland
Skilt Helen Helland
Overbygning/Prosjektering og Overbygning/Bygging Frode Teigen
Overbygning/Vedlikehold Alf Helge Løhren
Underbygning Geir Svanø
Tunneler Trine Bye Sagen
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging Kameran Aziz
Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold Ian Willoughby
Kontaktledning Bjørn Ivar Olsen
Lavspenning og 22 kV Per Klepsland
Banestrømforsyning Steinar Danielsen
Signal Ronald Hortman
Tele Arne Aas
Rullende materiell Bjørn Ukkestad

1.2 Møter

I 2018 ble det avholdt 7 oppfølgingsmøter møter med de fagansvarlige og ? møter med godkjenningsrådet.

1.3 Viktige aktiviteter i 2018

1.3.1 Felles bestemmelser

 • Gjennomført presiseringer og feilrettinger

1.3.2 Felles elektro

 • Enkelte små oppdateringer/korreksjoner.

1.3.3 Skilt

 • Forberedende arbeider til skiltendringer/nye skilt som skal innføres/endres

1.3.4 Overbygning

Regler for prosjektering og bygging:

 • Enkelte små oppdateringer/korreksjoner

Regelverk for vedlikehold:

 • Innføring av egne sporviddetoleranser for baner med aksellast > 25 tonn, maksimal hastighet 50 km/h og skinnehelning 1:30.
 • Revisjon av vedlegg "Måleprofiler for skinner" med hensyn til aksellaster under og over 25 tonn.

1.3.5 Underbygning

 • Enkelte små oppdateringer/korreksjoner

1.3.6 Tunneler

 • Endring av krav til fiber i sprøytebetong til stabilitetssikring og krav om økt tykkelse i områder med saltvann og aggressive miljøer
 • Fjernet krav om at rømningsskilt i eksisterende tunneler kan vise telefonnummer til togledersentral

1.3.7 Bruer og konstruksjoner

 • Enkelte små oppdateringer/korreksjoner

1.3.8 Kontaktledning

 • Endert struktur og slått sammen prosjekterings- og byggelegverk med unntak av kapitlene som omhandler seksjonering.
 • Tegninger som er krav eller inneholder krav er direkte lenkt til i regelverket
 • Kapitlet som omhandlet AT-system er fjernet og fordelt utover i de kapitlene der kravene naturlig hører hjemme, dette fordi AT-system og BT-system bare er to måter å utforme kontaktledningsanlegget på.

1.3.9 Lavspenning og 22 kV

 • Enkelte små oppdateringer/korreksjoner

1.3.10 Banestrømforsyning

 • Etablert forslag til løsning for koblingsmuligheter i kraftsystemet gjennom beskrivelse av koblingskonsepter for dobbeltspor.
 • Redusert krav om sonegrensebryter fra "bør" til "kan" og tydeliggjort alternative og rimeligere løsninger for sonegrensebryterens funksjoner i kapitlene for koblingsanlegg og vern.
 • Fjernet krav om og mulighet for tredje automatiske gjeninnkobling ved feil (kortslutning).
 • Nytt krav om bruk og overføring til elkraftsentral av utgående linjeverns feillokalisering.
 • Presisert kravet om n-2 redundans for omformeraggregater i Oslo-området.

1.3.11 Signal

 • Det er gjort noen få endringer i forbindelse med regler for prosjektering av ATC, og en endring i krav til funksjonalitet for akseltellersystemer.

1.3.12 Tele

 • Enkelte små oppdateringer/korreksjoner

1.3.13 Rolling stock

 • Ingen endringer

2 Endringer i Teknisk regelverk 2018

2.1 Behandling av endringer

Endringer i Teknisk regelverk behandles i henhold til gjeldende instruks i Bane NORs styringssystem.

Endringer godkjennes av et godkjenningsråd som består av dedikerte personer fra Digitalisering og teknologi, Utbygging, Infrastruktur og Trafikk og marked.

Godkjenningsrådet i 2018 har bestått av:

Godkjenningsrådet består av:

Avdelingsleder Regelverk: Christopher Schive

Avdelingsleder Baneteknikk: Juan Barrera

Avdelingsleder Elkraft: Tore Telstad

Avdelingsleder Signal & tele: Atle Gundersen

Avdelingsleder Rullende materiell: Bjørn Ukkestad

Prosjekter: Johan Seljås og Hege Magnussen

Infrastruktureier: Brede Nermoen

Trafikk: Erik Borgersen

2.2 Forslag til endringer

Gjennom forslagsapplikasjonen er det mottatt 254 forslag til endring av Teknisk regelverk hvorav 188 er ferdig behandlet. Av disse ble 33 forkastet. "Forkastede forslag" inneholder også forslag som er sendt tilbake til forslagsstiller med anmodning om mer informasjon/dokumentasjon. Forslagene som er behandlet fordeler seg slik:

Bok Behandlede forslag Kravendringer/nye krav Feilretting/presiseringer/annet
Felles bestemmelser 35 6 29
Felles elektro 24 10 14
Skilt 8 2 6
Underbygning, prosjektering og bygging 9 2 7
Tunneler, prosjektering og bygging 4 2 2
Underbygning, vedlikehold 1 0 1
Tunneler, vedlikehold 1 1 0
Bruer, prosjektering og bygging 8 3 5
Bruer, vedlikehold 2 1 1
Overbygning, prosjektering 17 7 10
Overbygning, bygging 8 6 2
Overbygning, vedlikehold 15 4 11
Kontaktledning, prosjektering og bygging 16 5 11
Kontaktledning, vedlikehold 2 0 2
Lavspenning og 22 kV, prosjektering 6 1 5
Banestrømforsyning, prosjektering og bygging 5 5 0
Banestrømforsyning, vedlikehold 1 0 1
Signal, prosjektering 43 17 26
Signal, bygging 5 1 4
Signal, vedlikehold 7 1 6
Signal, kontroll 16 2 14
Tele, prosjektering og bygging 19 11 8
Tele, vedlikehold 1 1 0
Totalt 254 88 166


2.2.1 Hvor kommer forslagene fra

Tabellen under gir en oversikt over hvem som har sendt inn forslag til endring av Teknisk regelverk.

Bok Interne forslag fra Teknologi og regelverk Forslag fra andre i Bane NOR Forslag fra eksterne konsulenter/entrepenører Pålegg fra SJT Endring av lov/forskrift
Felles bestemmelser 22 11 1 1
Felles elektro 20 1 3
Skilt 2 6
Underbygning, prosjektering og bygging 8 1
Tunneler, prosjektering og bygging 5
Underbygning, vedlikehold 1
Tunneler, vedlikehold 1
Bruer og konstruksjoner, prosjektering og bygging 7 1
Bruer og konstruksjoner, vedlikehold 2
Overbygning, prosjektering 11 3 2 1
Overbygning, bygging 3 2 3
Overbygning, vedlikehold 10 4 1
Kontaktledning, prosjektering og bygging 13 3
Kontaktledning, vedlikehold 1 1
Lavspenning og 22 kV, prosjektering 5 1
Banestrømforsyning, prosjektering og bygging 4 1
Banestrømforsyning, vedlikehold 1
Signal, prosjektering 24 17 2
Signal, bygging 3 2
Signal, vedlikehold 3 1 3
Signal, kontroll 7 8 1
Tele, prosjektering og bygging 19
Tele, vedlikehold 1

3 Dispensasjoner fra krav i teknisk regelverk

3.1 Behandling av dispensasjonssøknader

Dispensasjonssøknader behandles i henhold til Instruks for søknad og behandling av dispensasjon fra Teknisk regelverk Dispensasjonssøknader behandles gjennom Teknisk regelverk, dispensasjonssøknader

3.2 Dispensasjonssøknader i 2018

I 2018 er det behandlet 178 dispensasjonssøknader. Tabellen under gir oversikt over antall søknader fordelt på de ulike delene av Teknisk regelverk.

Bok Mottatte søknader Søknader innvilget Søknader avslått Søknader returnert
Felles bestemmelser 0 0 0 0
Felles elektro 10 3 1 6
Skilt 1 1 0 0
Underbygning/Prosjektering og bygging 9 8 0 1
Underbygning/Vedlikehold 1 1 0 0
Tunneler/Prosjektering og bygging 4 4 0 0
Tunneler/Vedlikehold 0 0 0 0
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging 7 4 2 0
Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold 2 1 0 1
Overbygning/Prosjektering 33 22 6 5
Overbygning/Bygging 5 4 0 1
Overbygning/Vedlikehold 10 8 2 0
Kontaktledning/Prosjektering og bygging 20 11 6 1
Kontaktledning/Vedlikehold 0 0 0 0
Lavspenning/Prosjektering 2 1 0 1
Lavspenning/Bygging 1 0 0 1
Lavspenning/Vedlikehold 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging 2 0 1 1
Banestrømforsyning/Vedlikehold 0 0 0 0
Signal/Bygging 3 2 0 1
Signal/Kontroll 5 2 1 2
Signal/Prosjektering 56 34 5 16
Signal/Vedlikehold 4 3 0 1
Tele/Prosjektering og bygging 1 0 0 1
Tele/Vedlikehold 0 0 0 0
Rolling stock/Supplementary information and regulations 0 0 0 0
Totalt 178 108 24 40


Med returnert menes søknader som er returnert enten fordi søknad ikke var nødvendig, eller fordi søknad manglet vesentlige opplysninger og disse ennå ikke er fremskaffet.

Dispsoknader graf2017.png3.3 Krav det ofte søkes om dispensasjon fra

Noen krav i Teknisk regelverk blir det søkt om dispensasjon fra gjentatte ganger. Tabellen under viser hvilke regelverkskrav det oftest er søkt dispensasjon fra i 2018. Vi benytter disse tallene i vår vurdering av om kravet er godt nok formulert eller om kravet fortsatt er relevant.

Bok Kapittel Krav Antall
Overbygning/Vedlikehold Sporjustering_og_stabilisering 2.4.2.a Vedlikeholdsarbeider som ballastrensing, løfting av sporet, svillebytting, svilleregulering, nedgraving av kabler i ballastkanten og andre arbeider som kan svekke sporets stabilitet, skal bare utføres innenfor skinnetemperaturområdet: 0 0C - +30 0C 5
Kontaktledning/Prosjektering Seksjonering 2.6.3 Plassering av seksjonsfelt ved hovedsignal 4
Overbygning/Prosjektering Sporets_trasé 4.1.f) Sidespor på linjen og andre spor på stasjoner skal ha et dekningsgivende objekt som hindrer at rullende materiell kommer inn på sikret område 4
Overbygning/Prosjektering Plattformer_og_spor_på_stasjoner 2.3.a) For nye plattformer skal spor mot plattform ha radius ≥ 2000 m 3


4 Forbedringsorienterte kvalitetskontroller

For å kontrollere etterlevelse av teknisk regelverk, og få tilbakemeldinger om hvordan krav oppfattes utføres det forbedringsorienterte kvalitetskontroller. Det ble utført ?forbedringsorienterte kvalitetskontroller i 2018.

Prosjekt/Bane Tema / del av regelverk Rapport
Digitalisering og teknologi/FDV Regler for informasjonssystemer Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2018-01