Teknisk regelverk:Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2018-01

1 Sammendrag

Om kontrollen:

Målet med kontrollen er å vurdere etterlevelse av Teknisk regelverk. Kontrollen skal også vurdere hensiktsmessighet av krav i Teknisk regelverk.

De kontrollerte parter er:

 • Teknisk regelverk/Tele og Teknisk regelverk/Signal
 • Digitalisering og teknologi/FDV

Omfanget av kontrollen er begrenset til:

Periode: Kontrollen ble gjennomført 23. oktober 2018

1.1 Hovedkonklusjon

Kontrollen viser at:

 • Manglende erkjennelse av at informasjonssystemer kan inneholde sikkerhets(relaterte) funksjoner
 • Enkelte krav har en formulering som gjør at de kan tolkes på flere måter
 • Dublerte krav med til dels ulikt innhold mellom tele- og signalregelverk

Det ble avdekket behov for endringer i Teknisk regelverk knyttet til:

 • Manglende lenke i teleregelverket til krav i overbygning om varsling av passerende tog
 • Teleregelverket er uklart mhp føringer for tjenesteplattformen til publikumsinformasjonssystemet og krav til tjenesten Publikumsinformasjon opplevd av sluttbruker.
 • Sammenfallende krav i teknisk regelverk for signal må avstemmes med teleregelverket.


Kontrollen resultert i høringutkast og endringsartikkel for teleregelverket 560 - Prosjektering og bygging - Informasjonssystemer

2 Innledning

Instruks for forvaltning av Teknisk regelverk inneholder et avsnitt som omhandler kontroll av etterlevelse. Her følger det at det skal gjennomføres forbedringsorienterte kvalitetskontroller i samarbeid med brukere av Teknisk regelverk.

Hensikten med å gjennomføre kontrollene er å skaffe kunnskap om hvordan Teknisk regelverk brukes og etterleves i de ulike deler av Bane NORs organisasjon og hos eksterne leverandører. I forbindelse med kontrollene er det like viktig å avdekke urimelige/uhensiktsmessige krav i Teknisk regelverk som det er å avdekke manglende etterlevelse av kravene. I kontrollene legges det derfor stor vekt på at spørsmål skal stilles begge veier, både fra Teknologi og fra den kontrollerte enhet.

3 Emner og gjennomføring

Kontrollen ble gjennomført tirsdag 23. oktober 2018 i Bane NORs lokaler i Oslo City, 6. etasje, møterom Bodø.

Kontrollen er gjennomført gjennom samtaler med 1 personer hos Digitalisering og teknologi/FDV, fagansvarlige for Teknisk regelverk/Tele og Teknisk regelverk/Signal og godkjenner av Teknisk regelverk.

Deltakere på møtet var:

Navn Funksjon/avdeling
Petter Andersen Digitalisering og teknologi/FDV
Arne Aas Bane NOR/fagansvarlig for Teknisk regelverk, tele
Ronald Hortman Bane NOR/fagansvarlig for Teknisk regelverk, signal
Christopher Schive Bane NOR/godkjenner av Teknisk regelverk

Emner som ble gjennomgått i kontrollen var:

Kontrollen ble gjennomført mot erfaringer fra gjennomføringen av KARI-prosjektet.

Følgende mål var satt for kontrollen:

 • Klargjøre dagens retningslinjer og funksjonskrav på tvers av jernbanetekniske fagområder.
 • Hvem er informasjonseier - krav til datakilde og datakvalitet
 • Informasjonssystemers forhold til sikkerhetsrelaterte krav – må bestiller av kundeinfosystemer dokumentere samsvar med EN 50126 prosess?
 • Eksisterende problemstillinger i form av endringsforslag #1845 (Tele) #1906 (Signal)
 • Hvordan ta hensyn til grensesnitt ved innføring av TMS ERTMS NI


4 Kravteknisk bakgrunn

Teknisk regelverk omhandler temaet informasjonssystemer i forskjellige jernbanetekniske fag:

 1. «Tele» stiller primært krav til «sentrale systemer» med tilhørende retningslinjer for serverbasert HW sin opp/nede-tid ,utforming av skjermbilder, formidling av alarmer og transmisjon.
  1. Mandat kommer fra definisjon av «Tele» i Felles bestemmelser 1
 2. Signal har eget kap. for Publikumsinformasjonsanlegg - lagt under «Trafikkstyringssystemer» som entydig informasjonseier
 3. Overbygning sine krav til Plattformer der informasjonssystemer for 2.4.1 Varsling av passerende tog
  1. Tabell 5 kan tolkes som et sikkerhetsrelatert krav
 4. Generelle bestemmelser i TRV for applikasjoner og systemer som har sikkerhetsrelatert betydning kommer til anvendelse.

4.1 Forslag til forbedringer

Teknisk regelverk bok 560 Tele Prosjektering og bygging Informasjonsystemer oppdateres med fokus på følgende :

 • Klargjøre kapittelets omfangsbeskrivelse i form av ny læreboktekst. Beskrive bedre sammenhengen mellom informasjonseier og hva som dekkes av «tele» sitt ansvar for prosjektering og bygging

av teknologisk plattform som tjenestetilbyder for publikumsinformasjonssystemer

 • Foreslår å innføre begrepet "Digital skilting" som samlebegrep for Anviser,Monitor,Storskjerm,Tavler
 • Klargjøre at Videoanlegg ikke er et informasjonssystem for publikum med om publikum.Primært for overvåkning av publikum sin adferd og ferdsel på plattform
 • Oppdatere definisjoner og velge hvilke begreper som skal benyttes for "Oppetid","Nedetid" og "Tilgjengelighet":
 1. Definisjoner av "oppetid" – tjenesten «publikumsinformasjon» sitt tilgjengelighetskrav sett fra sluttbruker eller tjenesteplattform
 2. Hva måles og hvordan måles det - på sentrale systemer eller som opplevd for sluttbruker
 3. Hvordan beregnes det som måles - felles Bane NOR begrepsapparat bør benyttes
 4. Hva som er «garantert» oppetid - bla om vedlikehold en del av "nedetid"
 • Innfører Informasjonssikkerhet som del av tilgjengelighetskrav
 • Klargjøre under delen som beskriver funksjonskrav, informasjonseiers ansvar for å kvalitetssikre informasjonselementer som benyttes i publikumsinformasjonssystemer
 • Klargjøre høyttalersystemers funksjonskrav for tekstfil til tale
 • Klargjøre retningslinjer fra TSI PRM krav og operativt regelverk sin stasjonshåndbok
 • Klargjøre sikkerhetsrelaterte krav fra Overbygging sin referanse til både visuell og akustisk varsling av passerende tog