Teknisk regelverk:Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2018-01

Sammendrag

Om kontrollen:

Målet med kontrollen er å vurdere etterlevelse av Teknisk regelverk. Kontrollen skal også vurdere hensiktsmessighet av krav i Teknisk regelverk.

De kontrollerte parter er:

 • Teknisk regelverk/Tele og Teknisk regelverk/Signal
 • Digitalisering og teknologi/FDV

Omfanget av kontrollen er begrenset til:

Periode: Kontrollen ble gjennomført 23. oktober 2018

Hovedkonklusjon

Kontrollen viser at:

 • Manglende erkjennelse av at informasjonssystemer kan inneholde sikkerhets(relaterte) funksjoner
 • Enkelte krav har en formulering som gjør at de kan tolkes på flere måter
 • Dublerte krav med til dels ulikt innhold mellom tele- og signalregelverk

Det ble avdekket behov for endringer i Teknisk regelverk knyttet til:

 • Manglende lenke i teleregelverket til krav i overbygning om varsling av passerende tog
 • Teleregelverket er uklart mhp føringer for tjenesteplattformen til publikumsinformasjonssystemet og krav til tjenesten Publikumsinformasjon opplevd av sluttbruker.
 • Sammenfallende krav i teknisk regelverk for signal må avstemmes med teleregelverket.


Kontrollen resultert i høringutkast og endringsartikkel for teleregelverket 560 - Prosjektering og bygging - Informasjonssystemer

Innledning

Instruks for forvaltning av Teknisk regelverk inneholder et avsnitt som omhandler kontroll av etterlevelse. Her følger det at det skal gjennomføres forbedringsorienterte kvalitetskontroller i samarbeid med brukere av Teknisk regelverk.

Hensikten med å gjennomføre kontrollene er å skaffe kunnskap om hvordan Teknisk regelverk brukes og etterleves i de ulike deler av Bane NORs organisasjon og hos eksterne leverandører. I forbindelse med kontrollene er det like viktig å avdekke urimelige/uhensiktsmessige krav i Teknisk regelverk som det er å avdekke manglende etterlevelse av kravene. I kontrollene legges det derfor stor vekt på at spørsmål skal stilles begge veier, både fra Teknologi og fra den kontrollerte enhet.

Emner og gjennomføring

Kontrollen ble gjennomført tirsdag 23. oktober 2018 i Bane NORs lokaler i Oslo City, 6. etasje, møterom Bodø.

Kontrollen er gjennomført gjennom samtaler med 1 personer hos Digitalisering og teknologi/FDV, fagansvarlige for Teknisk regelverk/Tele og Teknisk regelverk/Signal og godkjenner av Teknisk regelverk.

Deltakere på møtet var:

Navn Funksjon/avdeling
Petter Andersen Digitalisering og teknologi/FDV
Arne Aas Bane NOR/fagansvarlig for Teknisk regelverk, tele
Ronald Hortman Bane NOR/fagansvarlig for Teknisk regelverk, signal
Christopher Schive Bane NOR/godkjenner av Teknisk regelverk

Emner som ble gjennomgått i kontrollen var:

Kontrollen ble gjennomført mot erfaringer fra gjennomføringen av KARI-prosjektet.

Følgende mål var satt for kontrollen:

 • Klargjøre dagens retningslinjer og funksjonskrav på tvers av jernbanetekniske fagområder.
 • Hvem er informasjonseier - krav til datakilde og datakvalitet
 • Informasjonssystemers forhold til sikkerhetsrelaterte krav – må bestiller av kundeinfosystemer dokumentere samsvar med EN 50126 prosess?
 • Eksisterende problemstillinger i form av endringsforslag #1845 (Tele) #1906 (Signal)
 • Hvordan ta hensyn til grensesnitt ved innføring av TMS ERTMS NI


Kravteknisk bakgrunn

Teknisk regelverk omhandler temaet informasjonssystemer i forskjellige jernbanetekniske fag:

 1. «Tele» stiller primært krav til «sentrale systemer» med tilhørende retningslinjer for serverbasert HW sin opp/nede-tid ,utforming av skjermbilder, formidling av alarmer og transmisjon.
  1. Mandat kommer fra definisjon av «Tele» i Felles bestemmelser 1
 2. Signal har eget kap. for Publikumsinformasjonsanlegg - lagt under «Trafikkstyringssystemer» som entydig informasjonseier
 3. Overbygning sine krav til Plattformer der informasjonssystemer for 2.4.1 Varsling av passerende tog
  1. Tabell 5 kan tolkes som et sikkerhetsrelatert krav
 4. Generelle bestemmelser i TRV for applikasjoner og systemer som har sikkerhetsrelatert betydning kommer til anvendelse.

Forslag til forbedringer

Teknisk regelverk bok 560 Tele Prosjektering og bygging Informasjonsystemer oppdateres med fokus på følgende :

 • Klargjøre kapittelets omfangsbeskrivelse i form av ny læreboktekst. Beskrive bedre sammenhengen mellom informasjonseier og hva som dekkes av «tele» sitt ansvar for prosjektering og bygging

av teknologisk plattform som tjenestetilbyder for publikumsinformasjonssystemer

 • Foreslår å innføre begrepet "Digital skilting" som samlebegrep for Anviser,Monitor,Storskjerm,Tavler
 • Klargjøre at Videoanlegg ikke er et informasjonssystem for publikum med om publikum.Primært for overvåkning av publikum sin adferd og ferdsel på plattform
 • Oppdatere definisjoner og velge hvilke begreper som skal benyttes for "Oppetid","Nedetid" og "Tilgjengelighet":
 1. Definisjoner av "oppetid" – tjenesten «publikumsinformasjon» sitt tilgjengelighetskrav sett fra sluttbruker eller tjenesteplattform
 2. Hva måles og hvordan måles det - på sentrale systemer eller som opplevd for sluttbruker
 3. Hvordan beregnes det som måles - felles Bane NOR begrepsapparat bør benyttes
 4. Hva som er «garantert» oppetid - bla om vedlikehold en del av "nedetid"
 • Innfører Informasjonssikkerhet som del av tilgjengelighetskrav
 • Klargjøre under delen som beskriver funksjonskrav, informasjonseiers ansvar for å kvalitetssikre informasjonselementer som benyttes i publikumsinformasjonssystemer
 • Klargjøre høyttalersystemers funksjonskrav for tekstfil til tale
 • Klargjøre retningslinjer fra TSI PRM krav og operativt regelverk sin stasjonshåndbok
 • Klargjøre sikkerhetsrelaterte krav fra Overbygging sin referanse til både visuell og akustisk varsling av passerende tog