Teknisk regelverk:Årsrapport 2021

1 Regelverksarbeid

I året som har gått har Teknologi og regelverk forbedret krav og veiledninger i teknisk regelverk.

Internasjonalt samarbeid, forskning og erfaringer fra drift og prosjekter er en svært viktig del av underlaget for endringer som gjøres i teknisk regelverk. Viktig er også den årlige gjennomgangen av alle innkomne dispensasjonssøknader. Statistikk som gir oss grunnlag for å vurdere om krav er uklart formulert, unødvendig.

Vi ser frem til å ytterligere å forbedre teknisk regelverkt i 2022. Vi ønsker å være med å bidra til at vi får "mer jernbane for pengene" samtidig som den er sikker, robust og miljøvennlig.


1.1 Organisering av arbeidet

Arbeidet med teknisk regelverk er organisert som et internt arbeid i Bane NOR, Infrastruktur, Teknisk avdeling, Teknologi og Regelverk, hvor leder Regelverk og godkjenning er ansvarlig utgiver av Teknisk regelverk. Etter 1.10.2020 trådte ny organisering i verk og Bane NOR, Drift og teknologi, Teknisk, Strategi og utvikling ble ansvarlig utgiver av Teknisk regelverk.

Det er oppnevnt fagansvarlige som har ansvar for det faglige arbeidet med sin respektive fagdel av regelverket. Arbeidet koordineres av regelverkskoordinator for Teknisk regelverk. Drift og vedlikehold av den tekniske plattformen til Teknisk regelverk administreres av systemansvarlig for Teknisk regelverk.

1.1.1 Teknisk regelverk organisasjon 2021

Godkjenner: Christopher Schive

Regelverkskoordinator: Helén Helland

Systemansvarlig: Daniel Wik Raknes


Fagområde Fagansvarlig
Felles elektro Per Klepsland
Skilt Helen Helland
Overbygning/Prosjektering og Overbygning/Bygging Frode Teigen
Overbygning/Vedlikehold Frode Teigen
Underbygning Geir Svanø
Tunneler Trine Bye Sagen
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging Kameran Aziz
Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold Ian Willoughby
Kontaktledning Bjørn Ivar Olsen
Lavspenning og 22 kV Per Klepsland
Banestrømforsyning Steinar Danielsen
Signal Ronald Hortman
Tele Arne Aas
Rullende materiell Bjørn Ukkestad

1.2 Møter

I 2021 ble det avholdt 4 oppfølgingsmøter møter med de fagansvarlige og 4 møter med godkjenningsrådet.

1.3 Viktige aktiviteter

1.3.1 Felles bestemmelser

1.3.2 Felles elektro

Driftskontrollsystemer er nytt kapittel i Felles elektro.

Det har vært mange søknader om dispensasjon fra "definisjonen av kabelfritt profil". Det er imidlertid kravene som det skal søkes dispensasjon fra. Teksten i Teknisk regelverk er presisert.

1.3.3 Skilt

1.3.4 Overbygning

1.3.5 Underbygning

1.3.6 Tunneler

Kapittel for Sikkerhetstiltak henviser nå til ny utgave av TSI SRT selv om denne ikke formelt er gyldig i norsk rett. Vi har generelt hatt en proaktiv holdning om å innføre nye krav i Teknisk regelverk så lenge det ikke er strid med gjeldende TSI-krav i norsk rett. Ny utgave av TSI SRT fra 2019 inneholder mindre endringer, presiseringer og tydeliggjøring av eksisterende krav, og er derfor tatt inn i regelverket. Der det er endringer fra 2014-versjonen er dette lagt inn som en merknad for informasjon.

Det finnes flere historiske hendelser der utstyr for banestrømforsyning/kontaktledning har antent PE-skum. Det beste tiltaket anses å være styrket isolasjonskoordinering slik at sannsynligheten for overslag fra kontaktledningen rett i nærheten av PE-skummet begrenses, og det er derfor gjennomført en endring i isolasjonsavstand (klaringer).

1.3.7 Bruer og konstruksjoner

1.3.8 Kontaktledning

1.3.9 Lavspenning og 22 kV

Driftskontrollsystemer er nytt kapittel i Felles elektro som er relevant for langsgående forsyning med 22 kV.

I CenelecTC9 SC9XB WG19 pågår arbeid med revisjon av EN 50546 (kontakter for 400 V trefase med 63/125 A og 600 A) for hensetting av tog. Revidert standard vil dekke et pålitelig 400 V-system for 63/125 A. Kontakt med 600 A vil antakelig utgå - kun aktuell for Storbritannia.

1.3.10 Banestrømforsyning

Driftskontrollsystemer er nytt kapittel i Felles elektro som er relevant for banestrømforsyning og som erstatter eksisterende kapitler for prosjektering og bygging av fjernstyringsanlegg.

1.3.11 Signal

1.3.12 Tele og KV-IKT systemer

1.3.13 Rolling stock

2 Endringer i Teknisk regelverk

2.1 Behandling av endringer

Endringer i Teknisk regelverk behandles i henhold til gjeldende instruks i Bane NORs styringssystem.

Endringer godkjennes av et godkjenningsråd som består av dedikerte personer fra Drift og teknologi og Utbygging.

Godkjenningsrådet i 2021 har bestått av:

Redaktør Teknisk regelverk: Christopher Schive

Leder Over- og underbygning: nn

Leder Elkraftsystem: Johan Seljås

Leder Rullende materiell: Bjørn Ukkestad

Prosjekter: Johan Seljås og Hege Magnussen

Bane: Thor Brækkan

Fremføringssikkerhet: Erik Borgersen

2.2 Forslag til endringer

Gjennom forslagsapplikasjonen er det mottatt 283 forslag til endring av Teknisk regelverk hvorav 210 er ferdig behandlet. Av disse ble 35 forkastet. "Forkastede forslag" inneholder også forslag som er sendt tilbake til forslagsstiller med anmodning om mer informasjon/dokumentasjon. Tabellen viser de regelverksbøkene som har fått høyest antall innkomne endringsforslag:

Bok Innkomne forslag
501 Felles bestemmelser 16
510 Felles elektro 26
515 Skilt 13
520 Underbygning, prosjektering og bygging 17
521 Tunneler, prosjektering og bygging 7
522 Underbygning, vedlikehold 0
523 Tunneler, vedlikehold 0
525 Bruer, prosjektering og bygging 14
530 Overbygning, prosjektering 33
531 Overbygning, bygging 7
532 Overbygning, vedlikehold 27
540 Kontaktledning, prosjektering og bygging 12
542 Kontaktledning, vedlikehold 3
543 Lavspenning og 22 kV, prosjektering 5
544 Lavspenning og 22 kV, bygging 2
545 Lavspenning og 22 kV, vedlikehold 0
546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging 18
547 Banestrømforsyning, bygging 0
548 Banestrømforsyning, vedlikehold 1
550 Signal, prosjektering 29
551 Signal, bygging 0
552 Signal, vedlikehold 9
553 Signal, kontroll 9
560 Tele, prosjektering og bygging 19
562 Tele, vedlikehold 5
590 Rolling stock 3

3 Dispensasjoner fra krav i teknisk regelverk

3.1 Behandling av dispensasjonssøknader

Dispensasjonssøknader behandles i henhold til intern Instruks for søknad og behandling av dispensasjon fra Teknisk regelverk Dispensasjonssøknader behandles gjennom Teknisk regelverk, dispensasjonssøknader

3.2 Dispensasjonssøknader

I 2021 er det behandlet 392 dispensasjonssøknader. 16 av dispensasjonene ble avslått. Tabellen under gir oversikt over hvilke kravbøker som har flest dispensasjonssøknader:

Bok Mottatte søknader
Signal/Prosjektering og bygging 120
Overbygning/Prosjektering og bygging 75
Kontaktledning/Prosjektering og bygging 84
Felles elektro 32
Underbygning/Prosjektering og bygging 21
Bruer/Prosjektering og bygging 26
Øvrige bøker 34

3.3 Krav det ofte søkes om dispensasjon fra

Noen krav i Teknisk regelverk blir det søkt om dispensasjon fra gjentatte ganger. Tabellen under viser hvilke regelverkskrav det oftest er søkt dispensasjon fra i 2020. Vi benytter disse tallene i vår vurdering av om kravet er godt nok formulert eller om kravet fortsatt er relevant.

Bok Kapittel Krav-ID Beskrivelse Antall
Kontaktledning/Prosjektering Seksjonering TRV:00929 Seksjonering ved innkjørstoppskilt på stasjonsområder – ERTMS 25
Kontaktledning/Prosjektering Mekanisk utforming av kontaktledningsanlegg TRV:00574 Ledningsføring over sporveksler 7
Signal/Prosjektering Forriglingsutrustning TRV:02566 Dekning for togvei 7
Signal/Prosjektering Forriglingsutrustning TRV:02567 Dekning for sikkerhetssone 7
Signal/Prosjektering Forriglingsutrustning TRV:02519 Sikkerhetsavstand 7
Bruer/Prosjektering og bygging Fri bredde og fri høyde under overgangsbruer TRV:05191 Fri høyde under overgangsbruer 6
Overbygning/Prosjektering Sporets Trasé TRV:02464 Dekningsgivende objekt 5
Felles elektro Kabellegging og kabelkanaler TRV:00458 Kabelfritt profil 13Felles elektro: Kabellegging og kabelkanaler
Teksten i Teknisk regelverk med definisjonen av kabelfritt profil er presisert. og det tyder på at dette har redusert antall søknader for dispensasjon.


4 Forbedringsorienterte kvalitetskontroller

For å kontrollere etterlevelse av teknisk regelverk, og få tilbakemeldinger om hvordan krav oppfattes utføres det forbedringsorienterte kvalitetskontroller.

Prosjekt/Bane Tema / del av regelverk Rapport
Bane NOR Drift og teknologi Bane Energi Lavfrekvente pendlinger og lastdeling for roterende frekvensomformere i banestrømforsyningen / Banestrømforsyning kapitlene for Kraftsystem og Matestasjoner Teknisk regelverk:Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2021-01