Teknisk regelverk:Aktuelt/2019/09/Ny versjon av Teknisk regelverk

Bane NORs Tekniske regelverk omfatter krav til prosjektering, bygging og vedlikehold av infrastrukturanleggene på jernbanenettet i Norge for alle jernbanetekniske fag. Regelverket gjelder for dimensjonerende hastigheter t.o.m. 250 km/h, men for sporgeometrisk prosjektering og sporkonstruksjoner dekkes dimensjonerende hastigheter t.o.m. 330 km/h. Regelverket sikrer enhetlige standardiserte tekniske løsninger.   Den nye versjonen av Teknisk regelverk inneholder 40 nye endringsartikler fra forrige versjon. Oversikt over kravendringer finnes i endringslogger for de ulike fagdeler av regelverket. Til hver kravendring er det en lenke til en endringsartikkel som inneholder informasjon om bakgrunn og underlag for endringen.


Banestrømforsyning:
Krav til sonegrensebryteranlegg er gjennomgått.

Kontaktledning:
Kapitlene Seksjonering i bok for Prosjektering og bok for Bygging er omarbeidet og slått sammen til felles bok for Prosjektering og Bygging. Krav er omarbeidet til å være delvis funksjonskrav og delvis løsningskrav. Krav til seksjonering i forbindelse med innkjørhovedsignal er endret i samsvar med flere tidligere endringsforslag og gjennomgått med Trafikk og marked. Hele endringen har vært på høring i Bane NOR og er koordinert med tilbakemeldinger fra høringsrunden. Det er også utarbeidet flere prinsipielle figurer som skal hjelpe til å tydeliggjøre kravene. Krav til hensettingsområder og lastespor er endret i forhold til tidligere stilte krav for å samspille med hensettingsveileder utarbeidet tidligere i høst.

Det er også gjort endringer i kravet til termografering av kontaktledningsanlegg som hensyntar anlegg utstyrt med AT-ledere i kapittelet Generelle tekniske krav, avsnitt Kontroller.

Tele:
I tillegg til løpende vedlikehold som presiseringer og oppretting av feil er det i bok 560 for Tele og delesystemer for KjøreVeis-IKT gjennomført et begrenset antall kravendringer i denne utgaven av TRV:

Retningslinjer for utfasing av fastmonterte telefonanlegg i tunnel er endret med dekningskrav for redningsetater i tråd med føringer gjennom TSI SRT. Fastmonterte (nød) telefonanlegg representerer en betydelig vedlikeholdskostnad for Bane NOR og kan utfases når disse ikke lenger inngår i lokale beredskapsplaner.

Kapittel for prosjektering og bygging av Radiosystemer har endret føringene for klatrevern i radiomaster med begrenset tverrsnitt.

Kapittel for informasjonssystemer har lagt til et vurderingskrav for prosjektering av felles høyttaleranlegg i tilfeller med EN-54 (EVAC Certified Emergency Voice Alarm) anlegg.

På grunn av gjentatte feil, kryssbygging av fiberpar og manglende måleresultater ved overlevering til FDV organisasjonen er det i kapittel for kabelanlegg oppdaterte dokumentasjonskrav for innmåling av fiberanlegg.


Signal:
Forriglingsutrustning:Det er utført endringer i tabell for sikkerhetsavstander, og det er endringer i beregning av fallkorreksjon.
Lyssignal: Krav til ytelse for LED-matriser endret for å stemme med spesifikasjonene. Krav til sikt til forsignaler ved gjennomsignalering endret.
Veisikringsanlegg: Endring av krav til veisikringsanlegg koblet mot sikringsanlegg.
ATC: Krav til maksimal lengde for kabel til baliser endret.

Overbygning:
Tekst kommer her....

Bruer og konstruksjoner:

Det er lagt inn nytt krav til dokumentasjon rettet mot godkjenning av konstruksjoner prosjektert etter modell basert prosjekteringsprinsippet (BIM). Det kan også kreves et oppstartsmøte med prosjekterende, kontrollerende og byggherren ved oppstart av prosjekteringskontrollen. Dette er spesielt viktig for komplisert prosjekter samt totalentrepriser.

Underbygning:

Det er lagt inn nye krav til bruk av lettklinker og skumglas i Kapittel 8 «Stabilitet». For begge typar material gjeld det dokumentasjonskrav, men skumglas utviklar akkumulerte setningar for lavare repetert last enn lettklinker, og dette er det tatt omsyn til i revisjonen.

Det er i Kapittel 13 «Gjerder» lagt inn eit krav om gjerde rundt hensettingsområder, godsterminalar og liknande.

I Kapittel 9 «Frost» er det lagt inn ein ny referanse for frostmengde. Frostmengde skal hentast frå Statens Vegvesens Handbok N200.

I Kapittel 11 «Drenering» er det under «Dimensjonerende vannføring» lagt inn ein referanse til Norsk Klimaservicesenter for å bestemme klimapåslag for vassføring.

Tunnel:
Stabilitetssikring: Det er lagt inn nye krav til stabilitetssikring av jernbanetunneler ved bruk av bergnære vannsikringsløsninger. Kravene er basert på anbefalinger fra NGI.
Frost: For frostdimensjonering av vannsikringsløsninger er det gått bort fra frostmengde, og krav til frost er tilpasset de faktiske vurderinger som skal gjøres ved å benytte bergnære vannsikringsløsninger. Dimensjoneringskriterier for de ulike løsningene er basert på innspill fra prosjekterende på de siste jernbanetunnelprosjektene, i tillegg til tett dialog og anbefaling fra NTNU.
Tunnelsikkerhet: TSI SRT er utgitt i ny versjon. Den vil ikke bli gyldig i norsk rett før sommeren 2020, men prosjekter anbefales imidlertid å ta i bruk den nye versjonen.

Lavspenning:
Sporvekselvarme: Det er en del kravendringer og oppdatering for varmeelementer og regulering.

Skilt:
Tirsdag 23. januar 2018 kl. 2305 kolliderte tog 135 med en veiskrape på Høium planovergang, Østfoldbanen. Statens havarikommisjon for transport fremmet to sikkerhetstilrådinger til Bane NOR etter denne ulykken. På bakgrunn av dette implementeres det nå krav om at planoverganger skal merkes med kontaktinformasjon og stedsangivelse i henhold til "Sikkerhetstilråding JB nr. 2018/15T" i skiltregelverket.