Underbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Normgivende referanser

Regelverket inneholder daterte og udaterte referanser til normgivende dokumenter. Det er henvist til dokumentene på hensiktsmessige steder og publikasjonene er listet i egne vedlegg til kapittel 4 for hvert fagområde. For daterte referanser eller publikasjoner merket med revisjonsnummer, gjelder utgaven som er beskrevet. For referanser som ikke er datert eller merket, gjelder siste utgave av publikasjonen som det er referert til.

Norsk standard

  • NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg

Lover