510 2016 Endringsartikkel 1051

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1051
Forslagsdato 19.01.2015
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 9
Avsnitt 2.9
Forslagstekst Endringsforslaget gjelder at brannsikringskrav i Banestrømforsyning bør overføres hit, for at samme krav skal gjelde for alle høyspennningsanlegg (også 22 kV, som ikke omfattes av BS). Jeg vurderer videre kravteksten fra BS slik at den med mindre tilpasninger vil være fornuftig også for lavspenning og andre elektrotekniske anlegg. For å få med formateringer er forslagsteksten lagt ved i vedlagte dokument.
Referansedokumenter Fil:Brannkrav.pdf

2 Vurdering av endringen

Endringen innfører ikke nye krav, men gjør det mer tydelig at kravene i TEK 10 også gjelder for elektrotekniske bygg for jernbane.

2.1 R - pålitelighet

Ingen konsekvens.

2.2 A - tilgjengelighet

Krav om uavhengighet mellom brannseksjoner kan medføre kortere nedetid.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen konsekvens.

2.4 S - sikkerhet

Ingen konsekvens.

2.5 L - levetid

Ingen konsekvens.

2.6 Ø - økonomi

Ingen konsekvens.

2.7 K - kapasitet

Ingen konsekvens.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Et tidligere forslag til endring fra 'skal' til 'bør' for brannseksjonering av kostbare komponenter for matestasjoner har vært på høring til Energi. Det er ikke mottatt tilbakemelding på høringen. I ettertid er det valgt å ta bort dette kravet og i stedet henvise til TEK 10, som også har krav om dette:

TEK 10 § 11-7.Brannseksjoner

(1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle tap.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Noen av de foreslåtte kravene er dekket av TEK 10, kapittel 11. Vi henviser heller dit enn å gjenta kravene i Teknisk regelverk.

Erstatt avsnitt 2.9 (inkludert alle underpunkter) med:

2.9 Brannsikring

2.9.1 Generelt

a) Brannsikring: For brannsikring av bygg skal TEK 10 følges.

  1. Dokumentasjon: En risikoanalyse skal ligge til grunn for valg av brannsikringstiltak.

b) Brannseksjoner: Ved utforming av brannseksjoner i henhold til TEK 10 §11-7 skal redundante enheter med lang reparasjonstid plasseres i ulike brannseksjoner, slik at jernbanens nedetid som følge av brann begrenses.

2.9.2 Brannslukking

a) Automatisk brannslukkeanlegg: Elektrotekniske rom kategori 0 og 1 skal ha automatisk brannslukkeanlegg.

  1. Utførelse: Brannslukkeanlegget bør konstrueres slik at det ved utløsning i minst mulig grad skader de elektriske installasjonene.
  2. Utførelse: Aktuelle gassblandinger skal inneholde minimalt med halogener.
  3. Utførelse: Dersom det ofte oppholder seg mennesker i rommet, skal gassene ikke være giftige.

b) Manuelt slukkeapparat: Elektrotekniske rom av kategori 2 og 3 skal ha manuelt slukkeapparat (håndapparat) i umiddelbar nærhet.

  1. Utførelse: Håndapparatene bør plasseres slik at ettersyn kan foretas uten å måtte gi fysisk adgang til det aktuelle tekniske rommet.
  2. Unntak: Dersom det fastsettes i rutiner at håndapparat skal medbringes ved arbeid som medfører varmeutvikling, kan krav om manuelt slukkeapparat fravikes for rom av kategori 3.

2.9.3 Varsling ved brann

a) Brannvarslingsanlegg: I elektrotekniske bygninger og rom skal det installeres brannvarslingsanlegg som detekterer og varsler brann i alle rom slik at tiltak kan iverksettes for å begrense personskader, materielle skader og nedetid som følge av brann.

  1. Utførelse: Brannvarslingsanlegget skal være FG-godkjent, for å sikre tilstrekkelig kvalitet på brannvarslingsanlegget.
  2. Utførelse: Utløst brannalarm skal medføre akustisk alarm og visuell alarm i hele bygningen slik at alt personell varsles.
  3. Utførelse: Brannvarslingsanlegget skal sende signal til fjernstyringsanlegget med angivelse av hvilket rom det er detektert brann i, slik at operatør kan iverksette tiltak.
  4. Utførelse: En enkelt feil (for eksempel en falsk alarm) i brannvarslingsanlegget skal ikke redusere jernbanens tilgjengelighet, det vil si at dersom brannvarslingsanlegget automatisk kobler ut komponenter, skal dette skje på en selektiv måte.

b) Elektrotekniske rom i tunneler: For krav til branndeteksjon for elektrotekniske rom i tunneler (kategori 3), se Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak, og spesielt TSI SRT punkt 4.2.1.4.


Erstatt avsnitt Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner#Brann (avsnitt 3.3) med:

3.3 Brann

For beskyttelse mot brann og varsling ved brann gjelder Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom#Brannsikring.

a) Særskilt brannobjekt: Ved utarbeidelse av risikoanalyse for brannsikringstiltak bør i henhold til etablert praksis matestasjoner behandles som særskilte brannobjekter som definert i brann- og eksplosjonsvernloven §13.


Erstatt avsnitt Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg#Brann (avsnitt 3.5) med:

3.5 Brann

For beskyttelse mot brann og varsling ved brann gjelder Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom#Brannsikring.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. aug. 2016 kl. 13:55 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 22. aug. 2016 kl. 09:13 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Jens Melsom 21. aug. 2016 kl. 11:11 (CEST)

4.4 Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 25. aug. 2016 kl. 08:26 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --