510 2018 Endringsartikkel 1947

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1947
Forslagsdato 21.12.2017
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 6 Jording og utjevning
Avsnitt 6.5 Returkrets på stasjoner
Forslagstekst Vi har fått tilbakemelding om at VLD-er er problematiske fordi (1) enten er de svært kostbare, eller (2) den erstatningskomponenten som ofte brukes (nullpunktssikring for IT-nett) ikke er dimensjonert for så stor strøm som kommer til å gå hvis den løser ut.

Vi har derfor gått gjennom skjemaene og forsøkt å tegne dem uten VLD-er uten å bryte det overordnede kravet om kompatibilitet med sporfeltene.

For enkeltisolerte sporfelt (krav c) er aktuelle løsninger avhengig av avklaringer med signal, så vi avventer å sende endringsforslag for enkeltisolerte sporfelt.

For dobbeltisolerte sporfelt (krav d) finner vi at figur 9, 10 og 11 uten videre kan erstattes med vedlagte figurer uten at sporfeltfunksjonen eller sikkerheten påvirkes negativt.

En fare som kan innføres med dette er at stor avstand mellom filterimpedans og isolerskjøt vil medføre en spenning over isolerskjøten, med fare for at det tennes lysbue over skjøten ved passering av tog. En lysbue er avhengig av at det finnes en spenningsforskjell som kan drive lysbuen. Der det brukes VLD vil VLD-en løse ut dersom spenningen over VLD-en blir for stor - men sannsynligvis tillater en VLD en høyere spenning enn hva som skal til for å drive en lysbue, slik at problemet finnes også i dag.

Vi er kjent med at lysbuer over isolerskjøter iblant oppstår i dag, spesielt har vi fått tilbakemelding fra observasjoner på Ofotbanen, men vi er ikke kjent med om dette gir konsekvenser i form av redusert tilgjengelighet eller skader på materiell.

Med de nye forslagene kan flere isolerskjøter bli utsatt for spenning og lysbue, men spenningen for hver isolerskjøt er mindre enn den største spenningen som kan oppstå ved dagens løsning. Lysbuer som oppstår forventes derfor å ha mindre varighet enn det som kan erfares med dagens løsning.

Vi vurderer derfor at foreliggende forslag til returkrets på stasjoner med dobbeltisolerte sporfelter gir potensiale for en kostnadsreduksjon i utførelsen av anlegget, uten at det innføres nye/ukjente farer. Lysbue over skinneskjøt kan skje for flere skinneskjøter enn vi erfarer i dag, men spenningen som er tilgjengelig for å drive lysbuen blir sannsynligvis lavere enn de verste tilfellene i dag.

Referansedokumenter

Endringsforslag - Returkrets på stasjon med dobbeltisolerte sporfelter.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ivaretatt

2.2 A - tilgjengelighet

Som før

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Potensielt færre komponenter og følgelig reduksjon i vedlikehold

2.4 S - sikkerhet

Som før

2.5 L - levetid

Som før

2.6 Ø - økonomi

Potensiale for reduserte (investerings-)kostnader

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det er i tillegg til endringene i punkt d) nødvendig å gjøre noen presiseringer i punkt e) for å beskrive hvordan dublering av forbindelser foretas i returkretsen.

Forslag til ny tekst (og figurer) i punktene d) og e):

d) Stasjoner med dobbeltisolerte sporfelter: På stasjoner med dobbeltisolerte sporfelter skal det sikres at det ikke er en parallell vei for sporfeltstrøm.

  1. Utførelse: Følgende utførelser kan benyttes:
    • Uten returleder, se Figur 1 .
    • Kort returleder forbi stasjonen uten sporvekselfelter, se Figur 2 .
    • Lang returleder forbi stasjonen og sporvekselfelter, se Figur 3 .
Figur 1: Stasjon med dobbeltisolert sporfelt uten returleder (Prinsippskisse)
(Kryssing av spor kan utføres under Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Kabellegging_og_kabelkanaler#Kabelfritt_profil eller i åk.)
Figur 2: Stasjon med dobbeltisolert sporfelt og kort returleder (Prinsippskisse)
1) Ved behov monteres langsgående jordskinne for utjevning av betongelementer i plattform og andre utsatte ledende deler på stasjonen.
2) Kryssing av spor kan utføres under Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Kabellegging_og_kabelkanaler#Kabelfritt_profil eller i åk.
Figur 3: Stasjon med dobbeltisolert sporfelt og lang returleder (Prinsippskisse)
1) Ved behov monteres langsgående jordskinne for utjevning av betongelementer i plattform og andre utsatte ledende deler på stasjonen.
2) Kryssing av spor kan utføres under Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Kabellegging_og_kabelkanaler#Kabelfritt_profil eller i åk.

e) Vurdering av dublering: Tiltak for å hindre enkelt brudd i returkretsen (jf. Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning#Robusthet punkt b). Det er tilstrekkelig at ett av følgende skal oppfylles:

  1. Utførelse: Med AT-system er kravet oppfylt fordi negativleder utgjør en parallell vei for returstrømmen.
  2. Utførelse: På stasjoner kan kravet oppfylles ved bruk av to returledere i parallell.
  3. Utførelse: På stasjoner kan kravet oppfylles der minst en kjøreskinne er koblet parallelt med en returleder direkte eller via VLD.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 17. jan. 2018 kl. 10:39 (CET)

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 14:14 (CET)

4.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 10:38 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen godkjennes

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --