510 2018 Endringsartikkel 2100

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2100
Forslagsdato 05.07.2018
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 6 Jording og utjevning
Avsnitt 6.5 Returkrets på stasjoner
Forslagstekst I endringsartikkel 1947 ble det gjennomført endringer for dobbeltisolerte sporfelter på stasjon slik at man unngår å installere VLD i tilknytning til returkretsen. Komponenten VLD er problematisk ved at den enten er svært kostbar eller underdimensjonert for vår bruk. I dag er den underdimensjonerte varianten mest brukt, med fare for avbrenning dersom den løser ut.

Det ble valgt å avvente en tilsvarende endring for enkeltisolerte sporfelter for en mer detaljert gjennomgang og avklaring med Signal.

Det er prinsipielt tre mulige løsninger:

1) Uten returleder - all returstrøm fra tog føres gjennom jordet kjøreskinne 2) Enkel returleder - returstrømmen fordeler seg mellom returledere og jordet kjøreskinne 3) Dublert returleder - all returstrøm fra tog føres gjennom returledere

Enkeltisolerte sporfelter er billigere å bygge enn dobbeltisolerte, spesielt på store stasjoner, men lange enkeltisolerte sporfelter er sårbare for returstrøm fra tog som går gjennom sporfeltet.

Overordnet krav fra Teknisk regelverk - Signal er at enkeltisolerte sporfelter som er inntil 250 meter lange kan etableres med returstrøm gjennom kjøreskinnene, og dersom returstrømmen føres utenom kjøreskinnene tillates enkeltisolerte sporfelt å være inntil 700 meter lange.

Imidlertid er dette også avhengig strømstyrken. Nylige erfaringer med stort strømtrekk fra tog (testkjøring med multippel EL16 på Aspedammen) viser at returstrøm fra tog likevel kan forstyrre sporfeltet og føre til driftsforstyrrelser.

Med bakgrunn i at vi i enkelte tilfeller i dag opplever forstyrrelser på enkeltisolerte sporfelt, virker det rimelig å kreve den utformingen som gir minst påvirkning på sporfeltet. Vi foreslår derfor å kreve bruk variant 3) i Teknisk regelverk. En prinsipptegning av denne varianten er vedlagt.

Referansedokumenter

Endringsforslag - enkeltisolert sporfelt på stasjon.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Forbedret.

2.2 A - tilgjengelighet

Forbedret.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Forbedret.

2.4 S - sikkerhet

Minst like bra.

2.5 L - levetid

Som før.

2.6 Ø - økonomi

Unngår bruk av dyre eller lite egnede komponenter.

2.7 K - kapasitet

Vesentlig bedre egenskaper for togfremføring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Dagens tekst i Teknisk regelverk


c) Stasjoner med enkeltisolerte sporfelter: På stasjoner med enkeltisolerte sporfelter som er lengre enn 250 meter, skal det etableres returleder forbi hele stasjonsområdet, se Figur 2.

  1. Utførelse: Returkretsen skal kobles slik at et sporfelt kun belastes med strøm fra trekkraftmateriell som er på stasjonsområdet.
Figur 1: Stasjon med enkeltisolert sporfelt (Prinsippskisse)
1) Ved behov monteres langsgående jordskinne for utjevning av betongelementer i plattform og andre utsatte ledende deler på stasjonen.
(Kryssing av spor kan utføres under Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Kabellegging_og_kabelkanaler#Kabelfritt_profil eller i åk.)

Forslag til ny tekst


c) Stasjoner med enkeltisolerte sporfelter: På stasjoner med enkeltisolerte sporfelter som er lengre enn 250 meter, skal det etableres returleder(e) forbi hele stasjonsområdet, se Figur 2.

  1. Utførelse: Returkretsen skal kobles slik at et sporfelt kun belastes med strøm fra trekkraftmateriell som er på stasjonsområdet.
Figur 2: Stasjon med enkeltisolert sporfelt (Prinsippskisse)
1) Ved behov monteres langsgående jordskinne for utjevning av betongelementer i plattform og andre utsatte ledende deler på stasjonen.
(Kryssing av spor kan utføres under Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Kabellegging_og_kabelkanaler#Kabelfritt_profil eller i åk.)
Se også bakgrunnsinformasjon i endringsartikkel 510_2018_Endringsartikkel_2100

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 10:10 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2018 kl. 10:04 (CEST) Ok--Kjell.holter (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 08:16 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2018 kl. 20:57 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 10:10 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres --Tore Telstad (diskusjon) 31. aug. 2018 kl. 16:52 (CEST)

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --