510 2021 Endringsartikkel 2912

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2912
Forslagsdato 29.01.2021
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 5 Kabellegging og kabelkanaler
Avsnitt 2.6 Kabler i tunneler
Forslagstekst Foreslår omskriving av avsnittet slik at krav i TSI SRT 2019 om brannegenskaper for eksponerte kabler blir hensyntatt, og slik at kabler i størst mulig grad forlegges ueksponert for brann.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Endringen har til hensikt å gjenspeile krav til kabler i tunneler som fastsatt i TSI SRT 2019. Formålet med kravene er å begrense brannbidrag, røyk og giftige gasser dersom kabler og rør utsettes for brann, slik at togpassasjerer kan evakuere trygt bort fra brannen.

Det er her valgt en ganske omfattende omskriving av kravene. Selv om det blir vesentlig færre krav, blir kravene nå mer tydelig rettet mot å oppfylle kravene gitt i TSI SRT 2019.

Følgende krav utgår:

c) Kabelkanal. Hovedkravet omgjøres til et utførelseskrav til nye krav b), mens underkravene framgår av generelle krav til kabelkanaler og materialbruk i tunneler.

d) Funksjonssikker forlegning: Kravet er et utsvar at TSI SRT 2014 avsnitt 4.2.2.5 om pålitelighet for elektriske anlegg. Kravet blir endret i TSI SRT 2019, og rettes spesifikt mot systemer som er "vitale" for passasjerers sikkerhet under evakuering. Infrastrukturforvalter skal identifisere disse systemene. Denne endringen håndteres i endringsartikkel #2904 521_2021_Endringsartikkel_2904, der det blir angitt at nødbelysning og nødkommunikasjon er de to systemene som infrastrukturforvalter har identifisert, og med henvisning til utførelseskrav for de to aktuelle systemene. Som følge av denne endringen utgår generelt krav til funksjonssikkerhet for kabling i tunnelen ved brann.

e) Høyspenningskabler. Innholdet framgår av nye krav b).


Eksisterende avsnitt: 2.6 Kabler i tunneler

ERA opphevet i sommer kravet om brannklasse B2 (B2CA, s1a, a1) for kabler i tunneler i TSI SRT.
Tidligere kravtekst er hentet tilbake med noen justeringer.

TRV:00505

a) Kabler og varerør i tunnel: Alle kabler, isolerte ledere og varerør skal være halogenfrie.

 1.   Unntak:  Innstøpte (brannbeskyttede) varerør kan være i PVC siden de ikke blir en kilde til korrosive forbrenningsgasser, men halogenfritt materiale er foretrukket.  

TRV:00506

b) Brannegenskaper: I tillegg bør kabelforlegningen ha en utførelse som hindrer brannspredning.  

 1.   Utførelse: For kabelbunter i tunnel skal det være selvslukkende egenskaper - enten at kablene er selvslukkende,  
 2.   Utførelse: eller ved at ekstra tiltak utføres, som f.eks. med forlegning i betongkanal dekket av lokk i betong eller i rør/multikanal med overdekning.


TRV:00507

c)  Kabelkanal: I tunneler skal det etableres kabelkanal for kabler.

 1.   Utførelse: Kanalene skal være utført i betong eller annet materiale som gir god brannbeskyttelse for kablene.
 2.   Utførelse: Kabelkanaler i tunneler kan legges slik at de kan benyttes som gangbane for rømningsvei.
 3.   Utførelse: For krav til sikkerhetstiltak generelt i tunneler vises det til Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak.

  TRV:00508

d)  Funksjonsikker forlegning/kabel: Til spesielt viktige sikkerhetsinstallasjoner i tunneler som lokal kommunikasjon og nødlys, skal det benyttes funksjonssikker kabel eller brannsikker forlegning (dvs. ikke eksponert for brann) som opprettholder kabelens funksjon inntil tunnelen er evakuert. Disse kablene bør forlegges på steder i tunnelprofilet der det ikke forventes stor varmebelastning fra en eventuell brann.

 1.   Utførelse: Fiberoptiske kabler bør sikres mot skader fra brann.
Eksempler på brannsikker forlegning:
 • betongkanal med heldekkende betonglokk
 • varerør med omstøping eller overdekning
 • multikanal med omstøping eller overdekning
 • metallrør i lengderetningen av tunnelen (anbefales ikke).
Konstruksjoner som har åpning ut mot tunnelprofilet, horisontalt eller vertikalt, anses ikke som en brannsikker forlegning.
Skille med betong mellom kabler og tunnelprofilet foretrekkes fremfor tett metallplate, slik at varmeeksponeringen under brann blir begrenset.
Betongkanal med betonglokk er godt egnet som gangbane for rømningsvei i tunnel.
AT-ledere kan installeres uisolert på isolatorer oppe i tunnelprofilet.


TRV:00509

e)  Høyspenningskabler: Matekabler med høyspenning og returledning i tunnel kan monteres på vegg eller henges i tak tilsvarende som på fri linje. Alternativ plassering er i kabelkanal. Se også Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Andre elektriske ledere.

Se også avsnitt om Tillatte konfigurasjoner av kabler.


Foreslått nytt avsnitt 2.6 Kabler i tunneler

TSI SRT stiller særkilte krav til brannegenskaper for eksponerte kabler i tunneler, for å beskytte togpassasjerer mot farlige gasser ved evakuering fra tog ved brann og for å bidra til at kabling for sikkerhetssystemer fungerer lengst mulig under en brann. For å oppfylle disse kravene stiller Teknisk regelverk følgende krav til kabling i tunneler.

TRV:00505

a) Kabler og varerør i tunnel: Kabler, isolerte ledere og varerør i tunneler skal være halogenfrie.

 1.   Unntak:  Innstøpte (brannbeskyttede) varerør kan være i PVC siden de ikke blir en kilde til korrosive forbrenningsgasser, men halogenfritt materiale er foretrukket.

TRV:00506

b) Brannegenskaper: Kabler skal forlegges beskyttet slik at de ikke blir eksponert for brann i tunnelløpet.

 1. Utførelse: Kabler i tunneler skal som hovedregel forlegges i kabelkanal.
 2. Unntak: Der eksponert forlegning er nødvendig skal kablene i henhold til TSI SRT ha lav antennelighet, lav brannspredningsevne, lav giftighet og lav røyktetthet.
Krav til lav antennelighet, lav brannspredningsevne, lav giftighet og lav røyktetthet er oppfylt når kablene minst oppfyller kravene for klasse B2CA, s1a, a1. Kabler som er kategorisert som C, D og E oppfyller normalt også kravet og vil foretrekkes av økonomiske hensyn og av hensyn til tilgjengelighet, spesielt for høyspenningskabler. TSI SRT krever at ved valg av kabler som er kategorisert som C, D eller E, skal valget understøttes av en risikovurdering der tunnelens utforming og bruk også er del av vurderingen.

3 Vurdering av endringen

Motivasjonen for å endre kravet er å sikre samsvar med krav til forlegning og valg av brannklassifisering for kabler i tunneler som gitt i TSI SRT 2019. Det er ikke planlagt at endringen vil føre til en faktisk endring i anleggsutførelse. Endringen gir likevel noe større frihetsgrader til at prosjekter kan velge alternative løsninger i eksisterende tunneler der det ikke er mulig å etablere kabelkanal.

Derfor settes RAMSLØK-vurderingen til "ingen endring" på alle punkter.

3.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

3.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring.

3.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

3.7 K - klima og miljø

Ingen endring.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

TSI SRT 2019: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/1303/2019-06-16

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på endringen

--Stoy (diskusjon) 29. jan. 2021 kl. 18:04 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Ok --Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 12:39 (CET)

5.2 Prosjekter

--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 06:53 (CET) --Jse (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 12:35 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 21:51 (CET)

5.4 Teknologi

Gjennomgått Elkraft og lagt til godkjenning --Tore Telstad (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 10:56 (CET)

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 08:30 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!