546 2021 Endringsartikkel 3153

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3153
Forslagsdato 30.11.2021
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 11 Fjernkontroll
Avsnitt Flere
Forslagstekst Teknisk regelverk Banestrømforsyning/Prosjektering/Fjernstyring og Banestrømforsyning/Bygging/Fjernstyring er utdaterte og foreslått erstattet av Felles Elektro/Prosjektering og bygging/Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg. Kapitlene kan derfor fjernes.

I samme gjennomgang er det identifisert behov for endring av noen krav til banestrømforsyningsanlegg.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Banestrømforsyningsanleggene kontrolleres via driftskontrollsystemet. Se systemdefinisjon i 510 2021 Endringsartikkel 3152.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

Endringen innebærer

 • Erstatte dagens Banestrømforsyning/Prosjektering/Fjernstyring og Banestrømforsyning/Bygging/Fjernstyring med nytt Felles elektro/Prosjektering og bygging/Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg. Kapitlene i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging må henvise til Felles elektro/Prosjektering og bygging/Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg.
 • Endring av krav i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem
  • TRV:03177 Fjern- og lokalkontroll til Driftskontroll
 • Endring av krav i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg
  • TRV:03131 Endring av Fjern- og lokalkontroll til Fjernkontroll
  • TRV:03134 Feilsøkingsstøtte (presisering)
 • Endring av krav i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Sonegrensebryter
  • TRV:03162 Fjernkontroll
  • Nytt krav om driftsmerking
 • Endring av krav i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner
  • TRV:03246 Fjernovervåking
  • TRV:03247 Fjernstyring
  • TRV:03248 Lokalkontroll (overført til driftskontrollregelverk)
  • TRV:03249 Servicetilgang (overført til driftskontrollregelverk)
  • TRV:03250 Loggføring av signaler (overført til driftskontrollregelverk)
  • TRV:03251 Loggføring av måleverdier (overført til driftskontrollregelverk)
  • TRV:03252 Standardiserte systembilder og symboler (overført til driftskontrollregelverk)
  • TRV:03260 Selvstendig matestasjon
  • TRV:08228 Driftsmerking (nytt krav)

Se vurdering i 510 2021 Endringsartikkel 3152

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

 • 510 2021 Endringsartikkel 3152
 • EH-024636-000 Analyserapport Gjennomgang av teknisk regelverk driftskontrollsystemer
 • Endringsforslag #96 til TRV 546/11 (Banestrømforsyning/Prosjektering/Fjernstyring) 2011-11-11 fra Andre i JBV om gjennomgang av kapittelet etter innføring av FJEL. Forslaget gjennomføres ved denne endringen.

3.9 Høringskommentarer

Se oversikt over dokumenter som er relevante for endringen.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på endringen. --Steinar Danielsen (diskusjon) 14. des. 2021 kl. 11:21 (CET)

Kontrollert--Jse (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 11:22 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 15:35 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 12:21 (CET) OK --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 13:33 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 09:14 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 20:45 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 23:19 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!