520 2021 Endringsartikkel 2838

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2838
Forslagsdato 20.11.2020
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Nytt krav
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 6 Banelegeme
Avsnitt
Forslagstekst Felles elektro får mange spørsmål om krav til kryssing av kabler under eksisterende spor, se for eksempel endringsforslag #2704. Det er satt noen krav til kryssing av kabler under spor i Felles elektro, Prosjektering og bygging, Kabellegging og kabelkanaler. Avsnitt 2.1 beskriver "Kabelfritt profil" og avsnitt 2.7 beskriver "Kryssing av spor".

Imidlertid får vi flere detaljerte spørsmål om hvilke krav som gjelder ved ulike teknikker for kryssing under eksisterende spor. Det er derfor rimelig at dette beskrives mer overordnet i Underbygning, Prosjektering og bygging. I dag har kapittelet "Drenering" tilsvarende krav knyttet til stikkrenner som krysser under sporet.

Vi foreslår derfor at det utarbeides en mer detaljert beskrivelse i Underbygning, Prosjektering og bygging med generelle krav til kryssinger under eksisterende spor, som kan være et henvisningsgrunnlag både for stikkrenner og for kabelkryssinger. Beskrivelsen kan ligge som et avsnitt i kapittel 6 "Banelegeme", eller som et eget nytt kapittel.

Beskrivelsen bør inneholde følgende punkter: - Beskrivelse av metoder for kryssing under banen med tilhørende krav: -- Graving -- Boring -- Pressing Spørsmålene fra prosjektene dreier seg om hvordan slike kryssinger kan etableres på en slik måte at sporkvaliteten etter arbeidet blir tilstrekkelig god.

Det bør også vurderes om krav til "Kabelfritt profil" skal flyttes hit fra "Kabellegging og kabelkanaler". Merk at "kabelfritt profil" er kravet i Felles elektro som det i dag kommer klart flest søknader om dispensasjon fra, så det er også rimelig å vurdere om kravteksten kan forbedres slik at det ikke blir så mange dispensasjonssøknader.

Når dette er implementert, bør det henvises hit fra "Drenering" (for stikkrenner) og fra "Kabellegging og kabelkanaler" (for kabelkryssinger).

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Det nye avsnittet omfatter føringsveier, dvs. rørgjennomføringer for kabler og vann- og avløp. For stikkrenner vises det til allerede eksisterende krav under drenering/stikkrenner. Føringsveiene vil føres gjennom banelegemet og det må sikres at arbeidet utføres på en slik måte at underbygningen og sporets stabilitet opprettholdes i driftssituasjonen.

3 Vurdering av endringen

Dette er et nytt avsnitt som følger av store pågående prosjekter som krever nye kabler langs jernbanetraséene.

3.1 R - pålitelighet

Påliteligheten ivaretas på samme nivå gjennom krav til stabilisering og justering etter at arbeidene er utført.

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten ivaretas på samme nivå gjennom krav til stabilisering og justering etter at arbeidene er utført. Det forventes samme behov for sporjustering som tidligere.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Selve rørgjennomføringen skal ikke kreve vedlikhold.

3.4 S - sikkerhet

Sikkerheten ivaretas gjennom krav til stabilisering og justering etter at arbeidene er utført og deretter gjennom periodisk sporgeometrikontroll på strekningen.

3.5 L - levetid og kapasitet

Det forventes samme levetid som for underbygningen.

3.6 Ø - økonomi

Kravene åpner for flere mulige metoder bedre tilpasset de lokale forholdene. Det forventes derfor lavere kostnader.

3.7 K - klima og miljø

Det forventes ingen påvirkninger for klima og miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Underlag for dispensasjonssøknad 510-001994 Fil:Prosedyre for oppbygging av kryssinger under spor (1).pdf og behandlingen av denne.

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales med følgende tekst:

7. Føringsveier

Med føringsveier menes rørgjennomføringer for kabler og vann- og avløp. For stikkrenner vises det til stikkrenner

7.1 Føringsveier som krysser banelegemet

Alternative kryssingsmetoder er:

 • Graving
 • Styrt boring
 • Hammerboring
 • Rørpressing


Det skal utføres en vurdering av banens tilstand og grunnforhold før valg av metode for kryssingen i samråd med infrastruktureier. Kryssingsmetoder som utelukker graving kan kreve forundersøkelser.

7.1.1 Graving

Graving kan benyttes for fremføring av alle typer rør og kabler i løsmasser.

 • Utførelse: Det skal ikke graves unødvendig dypt eller bredt.
 • Utførelse: Duk (min kl. 3) legges i traubunn dersom ikke traubunn ligger på fjell.
 • Utførelse: Rør legges på et 10-15 cm lag av 8-16 mm som skal komprimeres lett iht. NS3458. På hver side av røret skal det benyttes av 8-16 mm hvor det komprimeres lett på hver side av røret. Tyngre komprimering skal ikke benyttes før overdekningen er minimum 50 cm. Over rør skal det legges min. 15 cm 8-16 (beskyttelseslag) som komprimeres lett.
 • Utførelse: Over beskyttelseslag kan det legges et lite lag med ikke telefarlige masser.
 • Utførelse: Ny balastpukk skal benyttes 70-75 cm under SOK. Massene i oppbygningen skal legges lagvis og komprimeres iht. NS 3458.
 • Utførelse: Skulder skal ha tilstrekkelig med balastpukk og komprimeres.
 • Utførelse: Kryssing skal pakkes ved bruk av håndpakker eller maskinelt utstyr.
 • Utførelse: Etter at sviller er montert og øvre ballastlag er ferdig utlagt skal sporgeometrien kontrolleres og eventuelt justeres.

Kryssing under spor prinsippskisse graving.jpg

Samtidig foreslås det at krav i Felles elektro TRV:00513 endres tilsvarende.

c) Kryssing under spor: Ved kryssing under spor kan rørføringen graves, bores eller presses.

For valg av metode og utførelse, se Underbygning/Prosjektering og bygging/Banelegeme (henvises til kravnr. til nytt krav)

5 Behandling i godkjenningsrådet

Behandling i godkjenningsrådet 4.2.2022: To forhold ble diskutert. 1) Involvering av infrastruktureier 2) Omfang av forundersøkelser

Ad 1) Eksisterende forslag krever involvering av infrastruktureier gjennom forslagsteksten til TRV:00513 der metodene pressing og boring er bør-krav. Følgen av en slik kravformulering er at bruk av graving som metode krever tillatelse fra infrastruktureier i hvert enkelt tilfelle, noe som kan komplisere gjennomføringen for prosjekter som bygger rørkrysninger på eksisterende strekninger. Samtidig inneholder endringsforslaget at det i underbygningsregelverket stilles krav til en vurdering av banens tilstand og grunnforhold før valg av metode for kryssingen.

Ad 2) Diskusjonen dreide seg om krav til forundersøkelser skal spesifiseres nærmere eller være et funksjonskrav. Et krav skal være nødvendig og tilstrekkelig og behovet for spesifikke krav er hensiktsmessig dersom entreprenører som skal utføre arbeidet ikke har tilstrekkelig kompetanse til å forstå og følge funksjonskravet.

Det bes om at fagansvarlig vurdere disse to punktene og vurdere ev. nye formuleringer som ivaretar de synspunktene som fremkom i møtet. --Christopher Schive (diskusjon) 4. feb. 2022 kl. 10:24 (CET)

Bør-krav i TRV:00513 er fjernet og erstattet med henvisning til nytt krav i underbygning (denne endringsartikkelen). Forslaget til nytt krav er endret som følger:

Setningen "Det skal utføres en vurdering av banens tilstand og grunnforhold før valg av metode for kryssingen"

er erstattet av

"Det skal utføres en vurdering av banens tilstand og grunnforhold før valg av metode for kryssingen i samarbeid med infrastruktureier." --Christopher Schive (diskusjon) 4. feb. 2022 kl. 13:46 (CET)


5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 09:06 (CEST)

5.2 Prosjekter

Forslaget virker ikke tilstrekkelig gjennomarbeidet. Blant annet begrensningen for hvilke typer gjennomføringer dette gjelder. Jeg lurer også på om det er riktig å definere hvilke metoder som skal kunne brukes ved hvilke forhold. Litt rart at styrt boring ikke skulle kunne brukes i berg? --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 22:27 (CEST)

Jeg er enig med Brede, forslaget virker ikke tilstrekkelig gjennomarbeidet. Jeg har innhentet kommentar fra de som jobber med forberedende arbeider i ERTMS programmet, og som hadde store utfordringer med forrige endring av TRV vedr. kryssinger: "Teksten i 5.1 "Den skal utføres forundersøkelser før valg av metode for kryssingen" bør endres. Sitter med spørsmålet hva inngår i en forundersøkelse? Det gjennomføres ikke forundersøkelser før graving, men det må gjennomføres en forundersøkelse av hva som er i bakken for alle gravefrie metoder (boring, pressing og hammerboring). Å grave er jo i seg selv en undersøkelse da du identifiserer hva som er i bakken på denne måten, men slik det står nå oppleves det som at en må gjøre forundersøkelser for å grave også. Jeg er også uenig i teksten under 5.1.1 "Graving kan benyttes for fremføring av alle typer rør og kabler i løsmasser." Vi graver i alle masser som kan graves i, og om det avdekkes større stein/fjell må korrekte tiltak gjøres som pigging etc. Etter graving blir kabler/rør liggende i løsmasser."--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 08:42 (CEST)

Forslaget er oppdatert --Svagei (diskusjon) 31. jan. 2022 kl. 13:27 (CET)

OK --Nerbre (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 15:52 (CET) OK--Jse (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 23:32 (CET)

Kravet: 7.1.1 C) "Utførelse: Ved etablering av ny rørkryssing under eksisterende idriftsatt spor, bør rørkryssing utføres ved boring eller pressing. " bes endret til: "Utførelse: Ved etablering av ny rørkryssing under eksisterende idriftsatt spor, kan rørkryssing utføres ved boring, pressing eller graving." Eller utførelseskrav fjernes i sin helhet.--Magheg (diskusjon) 4. feb. 2022 kl. 08:02 (CET)

OK--Magheg (diskusjon) 4. feb. 2022 kl. 14:56 (CET)

5.3 Infrastruktureier

I dag er det krav til boring eller pressing av ny rørkryssing under eksisterende driftssatt spor med en begrenset mulighet for graving når det ikke er tilstrekklelig plass for plassering av utstyr til boring eller pressing. Graving er normalt mye billigere enn boring/pressing, men medfører svært ofte setninger som medfører problemer og merkostnader for driftsorganisasjonen. Det bør derfor fortsatt være en anbefaling om å benytte boring eller pressing hvor dette er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig. Nå vil sannsynligvis ble benyttet graving ved alle rørkryssinger. Vi stiller heller ikke krav til helning på graveskåning for kabelkryssinger eller stikkrenner. For å utjevne overganger hadde det vært en fordel med krav til vinkel på graveskråning (f.eks 1:1,5?).--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 22:25 (CEST)

Forslaget er oppdatert. --Svagei (diskusjon) 31. jan. 2022 kl. 13:28 (CET)

--Tbr (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 17:48 (CET)ok

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 20:23 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!