Underbygning/Vedlikehold/Gjerder

< Underbygning‎ | Vedlikehold(Omdirigert fra 522/10)

1 Omfang

Kapittelet beskriver utløsende krav og tiltak for vedlikehold og fjerning av gjerder.

Hensikten er å sikre at oppsatte gjerder holdes ved like og i fullstendig stand for å tilfredsstille formålet det er gjerdet for.

Regelverket omfatter alle gjerder Bane NOR har ansvaret for og vedlikeholdet av.

2 Gjerder

TRV:02834

Som ikke lenger oppfyller funksjonen: Gjerder som ikke lenger oppfyller den funksjon det skal ivareta, skal utbedres og vedlikeholdes.

TRV:02835

Som kan skade mennesker, dyr eller miljø: Gjerder som er i en slik forfatning at de kan gjøre skade på mennesker, dyr eller miljø, skal utbedres og vedlikeholdes.

  1. Unntak: Dersom et slikt gjerde ikke lenger behøves, skal det fjernes.

TRV:02836

Fjerning av eiendomsgrense: Dersom et gjerde som markerer eiendomsgrense fjernes, skal denne markeres med grensemerker i nødvendig utstrekning. Dette skal gjøres ved en kartforretning/grensepåvisning.

Som grunnlag for vedlikeholdet vises det til bestemmelser om funksjon og krav til plassering og utforming, som beskrevet i Underbygning/Prosjektering og bygging/Gjerder.