Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal

< Overbygning‎ | Prosjektering(Omdirigert fra 530/15)

1 Hensikt og omfang

Publikumsarealer på stasjoner skal kunne benyttes av alle reisende. Dette oppnås gjennom definerte hinderfrie gangforbindelser og universell utforming. Universell utforming er i tillegg beskrevet i Stasjonshåndboken og i Plattformer og spor på stasjoner.
Publikumsarealer kan være både inne og ute på stasjonen.

Utformingskravene ivaretar relevante deler av forskriftskrav i TSI PRM (1300/2014 of 18 November 2014) og Byggteknisk forskrift TEK17 [ https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840]. TSI-PRM og TEK17 har en viss grad av sammenfall, men kan ha ulike detaljeringsnivå for samme krav. Det mest konkret kravet anvendes her. Merk også at TSI PRM og TEK17 har ulike krav til samme funksjon. Da anvendes det strengeste kravet, slik at det sikres at både TSI PRM og TEK17 er oppfylt. For eksempel håndlister i trapper og gangramper aksepterer TEK17 håndlist i en høyde, mens TSI-PRM krever håndlister i to høyder. Da velges håndlister i to høyder med krav i henhold til TEK17 som da også vil oppfylle krav i TSI PRM. TEK17 og TSI PRM er opplyst dersom kilde.

2 Hinderfri gangforbindelse

Hinderfri gangforbindelse virker sammen med Gangsystemet i Stasjonshåndboken og Plattformer og spor på stasjoner.
Plattformens gangvei som gangsone langs sikkerhetssonen er utendørs gangvei i hinderfri gangforbindelse. Lik høyde mellom tog og plattform gir universell utforming ved av- og påstigning som beskrevet i Plattformer og spor på stasjoner Plattformer og spor på stasjoner.

TRV:04002

a) Følgende områder (dersom de finnes) skal forbindes med minst én hinderfri gangforbindelse til plattform og være tilgjengelig:

 • Stedets definerte hovedgangsystem
 • Areal avsatt for bytte av transportmiddel, som:
  • Holdeplass for buss, drosje, sporvei, tunnelbane etc.
  • Av- og påstigingsplass for bil, drosjer og delingstjenester.
  • Parkeringsplass for forflytningshemmede.
 • Lavtsittende monitorer med dynamisk rutetabell, eller statisk rutetabell.
 • Klimabeskyttelse som letak, venterom etc.
 • Sitteplass.
 • Toalett
 • Avfallsbeholder
 • Oppbevaringsbokser
 • Bagasjetraller
 • Betjent salgs- og serviceområde.
 • Billettautomat

1) Disse hinderfrie gangforbindelsene inkludert plattformer utgjør gangsystemets hovedløsning.

2) Den hinderfrie gangforbindelsen mellom stedets definerte hovedgangsystem og plattform er stasjonens hovedgangforbindelse.


TRV:04003

b) Lengde: Hinderfrie gangveier skal være så korte som praktisk mulig (kilde: TSI-PRM).

 1. Utførelse: Ved lange gangveier bør det være hvilemulighet pr 100 meter. Eksempelvis benk.

TRV:04008

c) Stigning: Hinderfri gangforbindelse skal ikke ha brattere stigning enn 1:15.

 1. For høydeforskjell ≤ 0,6m, kan maksimal stigning være 1:12.
 2. For hver 1,0 meter høydeforskjell skal det være hvileplan på minimum 1 600 mm x 1600 mm.
 3. Hinderfri gangforbindelse som er brattere enn 1:20 over en lengde på mer enn 10m skal ha håndløper på begge sider.
Gangveier utendørs med brattere stigning enn 1:15 og lengde over 3 meter regnes ikke som hinderfri gangforbindelse, men som Supplerende gangforbindelse. Heis gir hinderfri gangforbindelse ved forsering av høydeforskjeller.

TRV:08060

Tverrfall i hinderfri gangforbindelse skal være maksimum 2% (Tek17).

TRV:08061

I hinderfri gangforbindelse skal fri høyde være minst 2,2m.

TRV:04004

f) Hindringer: Gjennomsiktige hindringer, søyler, benker, master og andre frittstående gjenstander (herunder utkragede og hengende objekter) skal plasseres slik at de ikke er i veien for blinde og synshemmede eller kunne oppdages av person som bruker en mobilitetsstokk (kilde: TSI-PRM).

 1. Utførelse: Gjennomsiktige hindringer (glassdører, vegger) og søyler langs hinderfri gangvei skal merkes med to bånd. Båndene plasseres i høyder på henholdsvis 900 mm og 1 500 mm med en luminanskontrast på minst 0,8 til bakgrunnsfarge, og være synlig fra begge sider for glassdør/glassvegg. (kilde: TEK, TSI PRM)
Merkingen har som siktemål å gjøre oppmerksom på gjennomsiktig hindring. Merking kreves ikke dersom personer er beskyttet mot sammenstøt på andre måter, eksempelvis ved håndlister eller benker.

TRV:04005

g) Plassering av møbler/gjenstander: Søyler, benker, master etc som befinner seg i hinderfri gangforbindelse, skal enten ha en luminanskontrast til omgivelsene på minst 0,4, eller være merket med to bånd som for gjennomsiktige hindre.

 • Hengende/utkragede objekter skal ikke henge lavere enn 2 100 mm.
 1. Unntak: Ved lavere plassering og/eller mer utstikkende enn 150 mm, bør angis av en hindring med en høyde på høyst 300 mm. Videre utformet slik at hindringen kan oppdages av person som bruker blindestokk.

TRV:04006

h) Retningsinformasjon: Håndlister eller vegger langs hinderfri gangvei til plattform skal merkes (eks plattformnummer og retningsinformasjon) (kilde: TSI-PRM).

 1. Merkes i punktskrift eller prismeformede bokstaver eller tall på baksiden av håndlister eller på vegg. Veggplassering i høyde mellom 1450 mm og 1650 mm.

TRV:04034

i) Rister: Maskeåpning for rister skal maksimalt være 20 x 10 mm, der det lengste målet skal være i lengderetningen.

Krav til maskeåpning skal redusere mulighet for å skade labbene til førerhunder. Rister kan være skraperist foran dør, strekkmetallrister i trapper, ramper, overgangsbroer etc.

TRV:08063

j) Hvile: Det skal være hvilemuligheter ved hinderfrie gangforbindelser over 100 meter.

TRV:04032

k) Sklisikring: Dekke i gangsonen i hinderfri gangforbindelse skal være sklisikkert. (kilde: Tek17, TSIPRM).

TRV:08066

l) Fasthet: Dekke skal være fast for å sikre lav rullemotstand.


2.1 Gangveier utendørs

Gangveier utendørs kan være korte eller lengre deler av hinderfri gangforbindelse som ligger i terrenget, enten flatt eller i stigning. Fortau regnes som gangvei utendørs. For gangveier utendørs gjelder de generelle kravene i #Hinderfri gangforbindelse i tillegg til kravene nedenfor.

TRV:04007

a) Gangbredde: Fri bredde for gangveier skal være minimum 1 800 mm.(TEK). Tilleggsbredde skal vurderes ut fra trafikkstrømmer.

 1. Unntak:Strekning under 5m kan ha fri bredde ned til 1,4m. (Tek17 §8-6 (1)d) .
Minimumskrav 1,8m er basert på at to rullestoler skal kunne passere hverandre.

TRV:08065

b) Trinnfritt: Det skal ikke være trinn i gangveier utendørs.

 1. Unntak: Ved skille mot kjørevei kan fortauskant være inntil 25mm høy.

TRV:08067

Jevnhet:

 1. Høydeforskjell i grensesnitt mellom to plattform- og betongelementer skal ikke være mer enn 5 mm.
 2. Jevnhet på dekket målt med 3 meters rettholt skal ikke overskride 10 mm.
 3. Åpne eller løse fuger skal ikke overstige 10mm.
 4. Rister og kumlokk skal ligge i plan med dekke.

TRV:04035

d) Avgrensing: Gangsone skal ha visuell og taktil avgrensing. (Tek17).

2.2 Gangveier innendørs

Gangveier innendørs kan være korte eller lengre del av hinderfri gangforbindelse som gangsoner i flate gulv, eller i gulv som skråner. For innendørs gangveier gjelder de generelle kravene i #Hinderfri gangforbindelse i tillegg til kravene nedenfor.


TRV:04009

a) Gangbredde:

 1. Fri bredde for gangveier innendørs skal være minimum 1600 mm (TSI-PRM).Tilleggsbredde skal vurderes ut fra trafikkstrømmer.
 2. For korridorer mer enn 30m skal det være møteplass for to rullestoler med en bredde på 1,8m i en lengde på minimum 2m. (Tek17 §12-6 (5)b).

TRV:04010

b) Trinnfritt: Det skal ikke være trinn i gangveier innendørs (TSI-PRM).

 1. Utførelse: Gangveier innendørs er trinnfri der som terskler er under 25 mm og samtidig har en skråskåren kant som ikke er brattere enn 45°.

TRV:04036

c) Jevnhet: Dekke skal ikke ha ujevnheter over 5mm. (Kilde TSI-PRM).

2.3 Dører og innganger

Dører og innganger kan være del av en hinderfri gangforbindelse gjennom stasjonsbygningen, venterom, toalett, heiser, trapper etc. Dører og innganger som inngår i hinderfri gangforbindelse kan være manuelle eller automatiske dører med dørblad som slår ut eller automatiske skyvedører. For dører og innganger gjelder de generelle kravene i #Hinderfri gangforbindelse i tillegg til kravene nedenfor.

TRV:04017

a) Synlighet: Dører og innganger skal ha en luminanskontrast på minst 0,4 i forhold til omliggende vegger..

TRV:04013

b) Dørbredde: Dører og innganger skal ha fri åpningsbredde på minst 1,2m. For dører og innganger til eksisterende bygninger kan fri åpningsbredde være minst 0,9m.

TRV:04014

c) Dørhøyde: Dører og innganger skal ha en fri høyde på minst 2000mm (Tek)

TRV:04015

d)Avskrapingsrist: Foran dører og innganger i overgang mellom ute og inne (inngangsdør, dør til klimarom for heis etc), skal det plasseres en avskrapningsrist.

TRV:04018

e) Dørterskel:

 • Dersom dører har terskel, skal denne ikke være høyere enn 25mm.
 • Dersom dører har terskel, skal denne ha skråskåren kant som ikke er brattere enn 45°.

TRV:04019

f) Automatisk/halvautomatisk dør:

 • Døråpner for automatisk dør skal monteres utenfor dørens slagradius.
 • Døråpner for automatisk dør skal være godt synlig
 • Døråpner for automatisk dør skal være plassert med betjeningshøyde mellom 800 mm og 1100 mm over golv.
 • Avstand fra innvendig hjørne skal være minimum 500 mm.

(kilde: TEK, TSI-PRM. Avstand på minimum 500 mm er preakseptert ytelse i TEK og tatt inn som krav).

TRV:04020

g) Manuell dør:

 • Dørhåndtak skal plasseres i en høyde på mellom 800 mm og 1100 mm. (TSI PRM).
 • Dører skal kunne åpnes med en kraft på maksimum 30 N (Tek17)

2.4 Gangramper utendørs

Gangramper utendørs kan være korte eller lengre del av hinderfri gangforbindelse. For utendørs gangramper gjelder de generelle kravene i #Hinderfri gangforbindelse i tillegg til kravene nedenfor.

TRV:08068

a) Bredde:

 • Fri bredde for gangramper utendørs som inngår i hovedgangforbindelsen til plattform skal være minimum 1800 mm. Tilleggsbredde skal vurderes ut fra trafikkstrømmer.
 • Andre gangramper utendørs kan være ned mot 1600 mm. (TSI-PRM).
  • For ramper mer enn 30 m lengde skal det være møteplass for to rullestoler med en bredde på minimum 1800 mm i en lengde på minimum 2 m. (Tek17 §12-6).

TRV:04037

b) Håndløper: Gangramper utendørs skal være utstyrt med håndlister på begge sider og i to høyder med overkant på henholdsvis 700 mm og 900 mm. (TEK, TSI-PRM)

 • Håndlist skal ha luminanskontrast minimum 0,4 til vegg og rekkverk.
 • Håndlister skal ha rundt tverrsnitt med diameter 40-45mm.
 • Håndlister skal ha avstand minimum 45mm til vegg eller andre hindringer.

TRV:04038

c) Hinderfritt areal: Foran og etter en rampe skal det være et hinderfritt areal med dybde i lengderetningen på minst 1600 mm.

2.5 Gangramper innendørs

Gangramper innendørs kan være korte eller lengre del av hinderfri gangforbindelse. For innendørs gangramper gjelder de generelle kravene i #Hinderfri gangforbindelse i tillegg til kravene nedenfor.

TRV:08088

a) Bredde:

 • Fri bredde for gangramper innendørs som inngår i hovedgangforbindelsen til plattform skal være minimum 1800 mm. Tilleggsbredde skal vurderes ut fra trafikkstrømmer.
 • Andre gangramper utendørs kan være ned mot 1600 mm. (TSI-PRM).
  • For ramper mer enn 30 m lengde skal det være møteplass for to rullestoler med en bredde på minimum 1800 mm i en lengde på minimum 2 m. (Tek17 §12-6).

TRV:08089

b) Håndløper: Gangramper innendørs skal være utstyrt med håndlister på begge sider og i to høyder med overkant på henholdsvis 700 mm og 900 mm. (TEK, TSI-PRM)

 • Håndlist skal ha luminanskontrast minimum 0,8 til vegg og rekkverk.
 • Håndlister skal ha rundt tverrsnitt med diameter 40-45mm.
 • Håndlister skal ha avstand minimum 45mm til vegg eller andre hindringer.

TRV:08090

c) Hinderfritt areal: Foran og etter en rampe skal det være et hinderfritt areal med dybde i lengderetningen på minst 1600 mm.

TRV:04039

d) Kontraststripe: Rampens begynnelse i topp og bunn skal være markert med 40 mm bred kontraststripe i hele rampens bredde med luminanskontrast på 0,8 mellom markering og bakgrunn. (kilde: TEK).

2.6 Heis

Heis gir hinderfri gangforbindelse ved forsering av høydeforskjeller. For Heis gjelder de generelle kravene i #Hinderfri gangforbindelse i tillegg til kravene nedenfor.

Krav til plassering og anvendelse av heis er gitt i Stasjonshåndboken

Detaljerte krav til heis er gitt i Teknisk spesifikasjon - Publikumsheiser

TRV:08137

a) Dybde: Heiskupe skal ha dybde minimum 2100mm, slik at heis har plass til båre (båreheis).

 1. Større dybde skal vurderes utfra antall reisende som benytter heisen samtidig.

TRV:08138

b) Bredde

 • Heiser med to innganger skal ha heiskupe med minimum bredde 1100mm (Tek17).
 • Heiser med en inngang skal ha heiskupe med minimum bredde 1600mm.
 1. Større bredde skal vurderes utfra antall reisende som benytter heisen samtidig.

TRV:08139

c) Klima:

 • Heis skal være i et rom som har temperatur > 5°C.
 • Det klimatiserte rommet rundt heisen skal være rundt hele heisen. Dette skal også omfatte en klimasluse foran alle heisdører.

TRV:08140

d) Innsyn: Det skal være glassfelt i klimasluse, heissjakt, heiskupe og dører slik at det er mulig å se ut og inn av heisen.

TRV:08141

e) Innganger: Heiskupe skal ha to innganger, slik at publikum skal kunne gå rett frem, uten å snu i heiskupeen.

TRV:08142

f) Håndløper: Heiskupe skal ha håndløper i to høyder montert på begge langsider av kupeen.

 • Håndløper skal være i høyde 700mm og 900mm målt fra gulvnivå til overkant håndløper.
 • Håndløper skal ha rundt tverrsnitt med diameter 40-45mm.
 • Håndløper skal ha avstand minimum 45mm til vegg eller andre hindringer.
 • Luminanskontrast mellom håndløper og bakgrunn skal være 0,4.

TRV:08143

g) Klimasluse: Klimasluse skal ha inngang i samme retning som heiskupe, slik at slusen ikke må dimensjoneres for å snu en båre.

 • Klimasluse skal ha dybde minimum 2500mm, slik at klimasluse har plass til båre.
 • Klimasluse skal ha bredde minimum 2000mm.
 • Det skal vurderes om klimasluse skal være større enn minimumskrav utfra antall reisende som benytter heisen samtidig.

TRV:08144

h) Synlighet: Dører til heiskupe og klimasluse skal ha en luminanskontrast på minst 0,4 i forhold til omliggende vegger.


2.7 Underganger

Underganger kan være del av hinderfri gangforbindelse for sikker kryssing av spor. I underganger er det gangsone som gangvei utendørs eller gangvei innendørs, og det kan være brede eller smale møbleringssoner. Underganger er vanligvis horisontale, og er ofte supplert med heis, rampe eller trapp. Der undergangen også er knyttet til stedets gangsystem for kryssing av jernbanen, kan det være egne soner for gang- / sykkelvei.
For underganger gjelder de generelle kravene i #Hinderfri gangforbindelse i tillegg til kravene nedenfor.
Ved beregning og dimensjonering av underganger under sporet vises det til Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster.

TRV:04023

a) Bredde: Innvendig fri bredde i underganger skal være minimum 3 000mm, og tilpasses bredde for gangsone og servicefunksjoner.

 1. ) For gangsone i undergang gjelder krav til #Gangveier utendørs eller #Gangveier innendørs.

TRV:04024

b) Høyde: Fri høyde i gangsonen skal være minimum 2 400 mm.

2.8 Overgangsbruer

Overgangsbruer kan være del av hinderfri gangforbindelse for sikker kryssing av spor, men kan også

være del av stedets gangsystem for kryssing av jernbanen. I overgangsbroer er det gangsone som gangvei utendørs eller gangvei innendørs, og det er gjerne bare smale møbleringssoner.

Overgangsbruer er vanligvis horisontale, og er ofte supplert med heis, rampe eller trapp.
For overgangsbruer gjelder de generelle kravene i #Hinderfri gangforbindelse i tillegg til kravene nedenfor.

TRV:04051

a) Bredde: Fri bredde skal være minimum 2 300 mm, og tilpasses bredde for gangsone og servicefunksjoner.

 1. ) For gangsone i overgangsbro gjelder krav til #Gangveier utendørs eller #Gangveier innendørs.

TRV:04052

b) Fri høyde: Fri høyde i gangsonen skal være minimum 2 400 mm.

TRV:04053

c) Rekkverk: Rekkverk skal være minimum 1 200 mm høyt.

 1. ) For bruer over jernbane med kontaktledning utformes rekkverk i samsvar med krav i Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer.

2.9 Overganger i plan

Overganger i plan kan være del av hinderfri gangforbindelse til plattform for sikker kryssing av spor, men kan også være del av stedets gangsystem for kryssing av jernbanen. Overganger plan er ofte kombinert med kjørevei. Overganger i plan inngår ikke i hinderfri gangforbindelse til plattform dersom avstanden mellom togskinne og øvrig dekke ikke utlignes.
Krav til overgang i plan er gitt i Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Plattformadkomst_i_plan I tillegg gjelder de generelle kravene i #Hinderfri gangforbindelse.

3 Supplerende gangforbindelse

For å få til en effektiv avvikling av passasjerstrømmene i Hovedløsningen på stasjonen er det behov for å ha supplerende gangforbindelser. Dette kan være ramper med brattere stigning enn 1:15, trapper, svingdør / karuselldør / rondelldør eller rulletrapper og rullebånd.

3.1 Trapp

Trapper gir effektiv trafikkavvikling ved forsering av høydeforskjeller, og er ofte en supplerende løsning til hinderfri gangforbindelse, som utgjøres av rampe eller heis. Trapp kan være en sentral del av hovedgangforbindelsen mellom stedet og plattform.

TRV:04041

a) Bredde: Gangsonen mellom håndløpere skal være minst 1 600 mm bred.(kilde: TSI-PRM)

 1. Tilleggsbredde vurderes utfra trafikkstrømmer. Normalt bør trapper ha en bredde på minst 2 000 mm.

TRV:04048

b) Fri høyde: Fri høyde over trapp skal være minst 2200mm.

TRV:04046

c) Repos: Trapper skal ha repos ved høydeforskjell på mer enn 3,3 meter. (kilde: TEK)

 1. ) Repos skal ha bredde tilsvarende trappebredde og lengde minimum 1,8m for å stanse fall.

TRV:04042

d) Stigning: Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn. Trapper utendørs skal ha stigningsvinkel < 30°.(kilde: TEK17 §8-9 (2a))


TRV:04049

e) Inntrinn:

 • For innendørs trapper skal inntrinn være minimum 0,25m.
 • For utendørs trapper skal inntrinn være minimum 0,28m.

TRV:08146

f) Sklisikring: Dekke i trappens gangsone skal være sklisikkert. (kilde: Tek17, TSI-PRM)

TRV:04043

g) Oppmerksomhetsfelt: Foran det første trinnet nedenfra skal det være et taktilt oppmerksomhetsfelt (tverrstriper) i full trappebredde. (kilde: TEK)

 1. ) Luminanskontrast til omkringliggende belegg skal være minst 0,4 for trapper utendørs.
 2. ) Luminanskontrast til omkringliggende belegg skal være minst 0,8 for trapper innendørs.
 3. ) Dybde på oppmerksomhetsfelt skal være 600 mm.

TRV:04044

h) Farefelt: Foran det første trinnet ovenfra skal det være et taktilt farefelt (knaster) i full trappebredde. (kilde: TEK)

 1. ) Farefelt skal avsluttes i ett trinns dybde før trappen starter.
 2. ) Dybde på farefelt skal være 600 mm.
 3. ) Luminanskontrast til omkringliggende belegg skal være minst 0,4 for trapper utendørs.
 4. ) Luminanskontrast til omkringliggende belegg skal være minst 0,8 for trapper innendørs.
Illustrasjon som viser kontrastmerking og taktil merking på trapp.

TRV:04045

i) Markering av trappenese: Hvert trappetrinn skal ha en 40 mm dyp kontraststripe i full trappebredde. (kilde: TEK)

 1. ) Luminanskontrast mellom markering og trappetrinn skal være minst 0,4 for trapper utendørs.
 2. ) Luminanskontrast mellom markering og trappetrinn skal være minst 0,8 for trapper innendørs.

TRV:04047

j) Håndløper: Trapper skal ha rekkverk med håndløper på begge sider som følger hele trappeløpet. Håndløper skal utformes slik at den gir godt grep(kilde: TEK, TSI-PRM)

 1. ) Håndløper skal være i to høyder på begge sider med overkant henholdsvis 700 mm og 900 mm over inntrinnets forkant.
 2. ) Håndløper skal føres 0,3 meter utover øverste og nederste trinn med avrundet avslutning.
 3. ) Håndløper skal følge trappeløp, også rundt repos.
 4. ) Håndløpere langs hovedgangforbindelsen til plattform skal merkes på undersiden med kortfattet taktil informasjon om retning til plattformen som trappen leder til.
 5. ) Håndløper skal ha rundt tverrsnitt med diameter 40-45 mm.
 6. ) Håndløper skal ha avstand minimum 45 mm til vegg eller andre hindringer.
 7. ) Luminanskontrast mellom håndløper og bakgrunn skal være 0,4 for trapper utendørs
 8. ) Luminanskontrast mellom håndløper og bakgrunn skal være 0,8 for trapper innendørs

3.2 Rulletrapp og rullebånd

Rulletrapp og rullebånd gir effektiv trafikkavvikling ved forsering av høydeforskjeller, men er en supplerende løsning til hinderfri gangforbindelse, som utgjøres av rampe eller heis.

3.3 Svingdør / karuselldør / rondelldør

Svingdør / karuselldør / rondelldør er et effektiv stengsel ved temperaturforskjeller inne og ute, men er en supplerende løsning til hinderfri gangforbindelse.

4 Belysning

Belysningen av stasjoners uteareal og nødbelysning omtales i Lavspenning_og_22_kV/Bygging/Belysning og Lavspenning_og_22_kV/Prosjektering/Belysning.

Håndbok for stasjoner kapittel 6, avsnitt 8 har veiledende omtale av syn og bruk av belysning. Den veiledningen er å anse som «belysningslære» og utfyller dette avsnittet.

TRV:04058

a) Belysningsstyrke: Belysningsstyrke langs hinderfri gangvei skal være tilpasset hva passasjerene har behov for å se. (kilde: TSI-PRM)

 1. Utførelse: Det skal tas særlig hensyn til steder med høydeforskjeller, billettkontor og billettautomater, informasjonsskranker og informasjonsskjermer.
TSI–PRM har ikke konkrete belysningskrav. TEK har få konkrete krav. Anbefalingene bygger på NS 11001 og tidligere TSI-PRM krav.
 • Langs hinderfrie gangveier, service-/vente-/oppholdsareal, minst 100 lux ved gulvnivå. NS11001 anbefaler 150 lux.
 • Trapper: Minst 200 lux i trappetrinn. Minst 250 lux ved start og slutt av trapp.
 • Rampe: Minst 250 lux ved start og slutt av rampe.
 • Toalett: Minst 300 lux.
 • Skranke (billettsalg/info): Minst 300 lux.
 • Heis: Se omtale for heis.
 • Dersom kunstig belysning er nødvendig for å oppnå lysnivå bør lysstyrken være minst 40 lux høyere enn omgivelsenes lysstyrke og ha en kaldere fargetemperatur.

TRV:04059

b) Blending: Blendende motlys skal unngås langs gangvei (kilde: TEK)

5 Toalett

Adkomst til toalett inngår i hinderfri gangvei.

TRV:04060

a) Rullestoltoalett: Dersom det finnes toaletter på en stasjon skal det finnes minst ett unisex rullestoltoalett (kilde: TSI-PRM).

TRV:04061

b) Stellerom: Dersom det finnes toaletter på en stasjon skal det finnes stellerom som er tilgjengelig for både menn og kvinner (kilde: TSI-PRM).

TRV:04062

c) Utforming generelt: Toalett skal utformes i samsvar med NS 11001-1:2009

 1. Utførelse:
 • For å sikre snudiameter 1 600 mm for rullestol bør toalett for funksjonshemmede vurderes dimensjonert noe større enn hva NS 11001 krever.
 • Toalettskål, vask og annet utstyr bør monteres på vegg for å gi mest mulig fritt gulvareal.
 • Toalett og vask bør være i samme rom. Det er en fordel med sluk for spyling av gulv.
 • Det bør finnes en eller flere kraftige knagger for å henge fra seg ytterklær, vesker og lignende.

TRV:04063

d) Taktil merking: Toalett skal ha taktil merking (pictogram) som opplyser funksjon. Plasseres på vegg på samme side som døråpner (kilde: TSI-PRM)

TRV:04064

e) Grafisk symbol: Dersom toalett for funksjonshemmede har hengslete armlener, skal det finnes et grafisk symbol som viser armstøtten i både hevet og senket stilling (kilde: TSI-PRM)

TRV:04065

f) Stellebord: Toalett skal ha stellebord for spedbarn som er tilgjengelig for både menn og kvinner. (kilde: TSI-PRM)

TRV:04066

g) Hærverksikker: Toalettskål, vask og annet toalettutstyr skal ha en mest mulig hærverkssikker utførelse.

6 Billettsalg, informasjons- og assistansepunkter

TRV:04067

a) Rullestoltilpasning: Der det finnes skranker/steder for billettsalg, informasjon eller assistanse langs hinderfri gangvei skal minst én av skrankene/stedene være tilpasset rullestol og kortvokste, og minst én skal ha teleslynge. Der billettautomater finnes langs hinderfri gangvei skal minst én være tilpasset rullestol og kortvokste. (kilde: TSI-PRM)

TRV:04068

b) Glassvindu: Dersom det er et glassvindu/ en glassbarriere mellom personen i billettsalget og kunden skal denne enten være mulig å fjerne eller ha installert intercom. (kilde: TSI-PRM)

 1. Utførelse: Glassvindu skal være av klart glass.

TRV:04069

c) Display: Dersom det finnes displayer som viser pris til personen i billettsalget skal det også finnes et slikt display som viser prisen til kunden. (kilde: TSI-PRM)

TRV:04070

d) Billettvalideringsporter: Dersom det brukes porter for billettvalidering skal minst én av portene ha bredde på minimum 900 mm og mulighet for en rullestol av lengde 1250 mm å kjøre gjennom.

 1. Unntak: Ved oppgradering/fornying skal portbredden være minimum 800 mm.

7 Parkering

TRV:04071

a) Parkeringsplasser for funksjonshemmede: Dersom det finnes parkeringsplasser på en stasjon skal det finnes tilstrekkelig mange plasser reservert for funksjonshemmede og personer med redusert fremkommelighet (kilde: TSI-PRM).

 1. Utførelse: Plassene skal innenfor parkeringsområdet ligge nærmest mulig en inngang tilgjengelig for funksjonshemmede.

Utfyllende informasjon om dimensjonering og plassering av parkeringsplasser finnes i stasjonshåndboka.

8 Visuell informasjon

TRV:04072

a) Visuell informasjon: TSI-krav knyttet til visuell informasjon gitt i Stasjonshåndboka skal følges.