Overbygning/Prosjektering/Planoverganger

1 Hensikt og omfang

Hensikten med kravene og retningslinjene gitt i dette kapittel er å bidra til sikker kryssing av jernbanelinjen i samme plan (kryssing ved planoverganger). Kapitlet omhandler krav til sikring, samt krav til prosjektering av konstruksjoner i planoverganger. For øvrige sikkerhetstiltak og vedlikehold av planoverganger vises til Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger.

2 Sikring av planoverganger

TRV:03552

a) På strekninger hvor toghastigheten er > 160 km/t skal det være planskilt kryssing (undergang/overgang).

TRV:03553

b) For strekninger med toghastigheter i området 130 km/t < V < 160 km/t skal alle planoverganger sikres med vegsikringsanlegg eller vegbomanlegg.

TRV:03554

c) For hastigheter inntil 130 km/t kan planovergangen sikres med andre tiltak, som for eksempel kombinasjoner av siktlengder, skilting, bruk av grind, signalering fra tog mv.. For minimumskrav til sikringstiltak for denne type planoverganger, se Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger.

TRV:03555

d) Planoverganger på dobbeltspor tillates ikke.

TRV:03556

e) Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning#Samtidige togbevegelser fastsetter betingelser for samtidige togbevegelser på stasjoner med planoverganger.

Regler for sikring av planoverganger gjelder uavhengig av trafikk som benytter overgangen, herunder også personer for adkomst til plattform.

3 Konstruksjonsprinsipper

I planovergang anlegges dekke som kan utføres i følgende materialer:
  • gummi
  • betong
  • asfalt
  • tre

TRV:03557

a) Anvendelse:

  • Trelemmer skal bare benyttes i private planoverganger med liten trafikk.
  • Asfaltdekke skal bare benyttes i sidespor og terminaler
  • I offentlige planoverganger med større og tyngre trafikk skal betongelementer og gummielementer benyttes
  • Kombinasjoner av elementer av ulike materialtyper nevnt ovenfor kan benyttes i planoverganger med liten trafikk

TRV:03558

b) Godkjente planovergangsløsninger med gummi- og betongelementer finnes i vedlegg Planovergangsløsninger. Andre planovergangsløsninger godkjennes i henhold til Teknisk spesifikasjon for Planoverganger

3.1 Planovergang av gummielementer

Figur: Prinsipp for planovergang med gummielementer

TRV:03559

a) Planovergangen skal monteres iht. leverandørens beskrivelse.

TRV:03560

b) Svilleavstand skal være 600 mm

TRV:03561

c) Svillelengde skal være min. 2600 mm

3.2 Planovergang av betongelementer

Betongelementene i sporet spenner fra skinne til skinne og hviler på gummiklosser på skinnefoten eller gummimembran på svillene. De er derfor elektrisk isolert.
Figur: Prinsipp for planovergang med betongdekke

TRV:03562

a) Planovergangen skal monteres iht. leverandørens beskrivelse.

TRV:03563

b) Det skal benyttes betongsviller

3.3 Planovergang med asfaltdekke

I planovergang med asfaltdekke anordnes sporrenne ved å bruke rilleskinner, rillelasker eller kontraskinner. Ved sporjustering må asfalten fjernes og nytt asfaltdekke legges etter at sporet er justert.

TRV:03564

a) Kontraskinner skal være av samme profil som kjøreskinnen.

TRV:03565

b) Kontraskinner skal festes sammen med kjøreskinnen på felles underlagsplater som spesiallages ved å kappe og sveise sammen ordinære underlagsplater.

TRV:03566

c) Ved bruk av kontraskinner skal rillebredden være 70 mm når sporvidden er mindre eller lik 1445 mm. Ved større sporvidder skal rillebredden være lik sporvidden minus 1375 mm.

TRV:03567

d) I kurver med radius < 1000 m skal sporvidden sikres ved at skinnestrengene innbyrdes forbindes med skinneforbindere av flatjern som festes med bolter til skinnestrengene.

TRV:03568

e) Ved bruk av rilleskinner og rillelasker skal befestigelse av type Hey-Back eller Pandrol e/PR clip anvendes.

TRV:03569

f) Ved bruk av rilleskinner og rillelasker skal svilleavstanden ikke overstige 600 mm.

TRV:03570

g) For rilleskinner og rillelasker gjelder spesielle regler for sporvidde, se Overbygning/Sporets_geometri,_beliggenhet_og_kvalitet

TRV:03571

h) Planoverganger med asfaltdekke tillates bare brukt i sidespor og terminaler.

3.4 Planovergang av trelemmer

Figur: Prinsipp for planovergang med trelemmer.

TRV:03572

a) Planovergangen skal konstrueres med et midtelement og to sideelementer med trevirke av 73 mm høy plank. Elementene kan være løse eller fastmonterte (Figur: Prinsipp for planovergang med trelemmer).

TRV:03573

b) Faste elementer skal spikres fast til labanker som er fastgjort til svillene.

TRV:03574

c) Løse elementer skal legges løst opplagt på labanker. I dette tilfelle må midtelementet utføres i to halvdeler, delt etter spormidt.

TRV:03575

d) Rillebredden skal være 70 mm når sporvidden er mindre eller lik 1445 mm. Ved større sporvidder skal rillebredden være lik sporvidden minus 1375 mm.

TRV:03576

e) Begge ender av sporrillen skal ha en bredde av minst 100 mm. Overgangen utjevnes over en lengde på 250 mm.

TRV:03577

f) For å unngå forurensing av ballasten skal sideelementene skjøtes på med et løst element som kan være to gode brukte tresviller. Disse skal legges direkte på ballasten.

TRV:03578

g) Ved bruk av betongsviller i sporet skal labankene bandasjeres fast til svillene. Planovergangselementer av tre blir lagt på labankene på vanlig måte.

TRV:03579

h) Når planovergangen ligger på en elektrifisert bane eller i et isolert sporfelt for sikringsanlegg, skal midtelementet ligge mellom 5 mm og 20 mm over sporplanet.

TRV:03580

i) På elektrifiserte baner ved planoverganger i en avstand 500 m fra sugetransformator skal det anordnes et veidekke av tre eller asfalt utenfor sideelementet inntil en avstand av 2,75 m fra nærmeste skinne.

TRV:03581

j) Ved alle planoverganger skal det monteres oppkjørsplanker eller Oppkjørsbjelke av hensyn til sporrensere og nedhengende koppel.

TRV:03582

k) Ved bruk av oppkjørsplanke bør denne ha en lengde av minst 2,50 m utenfor midtelementet. Oppkjørsplanken består av plank J 73 x 148 mm som festes til svillene og midtelementet.

4 Plattformadkomst i plan

Her beskrives krav i forbindelse med adkomst til plattform ved bruk av planovergangsløsning (personovergang)

TRV:03583

a) Plattformer og spor på stasjoner#Atkomst til plattform angir krav til ferdsel over spor på stasjon

TRV:03584

b) Planoverganger med lengde < 5 meter skal ha en bredde på minimum 1400 mm

TRV:03585

c) Planoverganger med lengde ≥ 5 meter skal ha en bredde på minimum 1800 mm.

TRV:03586

d) Overgang mellom plattform og planovergang skal utformes med rampe hvor stigning ikke overstiger 1:12

TRV:03587

e) Maksimal tillatt rillebredde i planovergangen er 75 mm.

TRV:03588

f) Det bør anvendes planovergang med gummileppe som lukker sporrillene slik at små hjul ikke kan sette seg fast ved passering. Se Vedlegg/Planovergangsløsninger#Personoverganger for eksempel på dette.

TRV:03589

g) Dersom det benyttes faste barrierer for å hindre at kjøretøy eller personer utilsiktet krysser sporene skal det være minimum 900 mm åpning for passering av rullestol.

TRV:03590

h) Visuell og taktil merking skal markere planovergangens ender

5 Vedlegg

Planovergangsløsninger