Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer


1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet omfatter regler for prosjektering og bygging av overgangsbruer.

Bruer som krysser over jernbanen og som fører annen trafikk enn jernbanelast, benevnes overgangsbruer.

TRV:05185

a) Infrastruktureier skal kontaktes i en tidlig fase for planlegging av overgangsbruer.

TRV:05186

b) Statens vegvesen håndbok N400 Bruprosjektering (2022) skal benyttes for prosjektering av overgangsbruer.

TRV:05187

c) For utførelse skal Statens Vegvesen Håndbok R761 og 762 benyttes.

TRV:05188

d) Brudekke skal alltid være tett.

TRV:05189

e) Drenering skal utføres iht.Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav.


For krav om fri bredde og høyde over jernbanestrekninger se Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer#Fri bredde og fri høyde under overgangsbruer.

For krav om utforming av beskyttelsesskjerm over elektrifiserte jernbanestrekninger se Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer#Krav til utforming av beskyttelsesskjerm over elektrifisert jernbane.

For krav om rekkverk se Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer#Rekkverk.

Ulykkeslaster forårsaket av jernbanetrafikk er angitt i NS-EN 1991-1-7:2006+NA:2008 kapittel.4.5.

2 Kontroll og godkjenning

Det skal gjennomføres prosjekteringskontroll av hver enkelt konstruksjon. Regler for kontroll og godkjenning er gitt under Generelle tekniske krav.

3 Fri bredde og fri høyde under overgangsbruer

TRV:05190

a) Vinkelrett avstand fra senterlinje spor til landkar skal være ≥ 5,0 m. Avstand fra senterlinje spor til nærmeste søyle skal være ≥ 5,0 m. Se for øvrig NS-EN 1991-1-7:2006+NA:2008 kapittel. 4.5.

Hvis vinkelrett avstand fra senterlinje spor til landkar eller søyle ≥ 5,0 m, tas det ikke hensyn til avsporingskrefter.

1. Utførelse: Fri bredde skal settes slik at det også blir mulig å føre to nåværende eller framtidige forsterkningsledere/AT-ledere uisolert under brua.

Krav til isolasjonsavstander for forsterkningsledere/AT-ledere står i Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse, Isolasjonsnivå i kontaktledningsnettet og tilknyttede anlegg med nominell spenning mot jord på 15 kV.

TRV:05191

b) Fri høyde: Minste fri høyde under overgangsbruer over jernbane skal være 6,35 meter over SOK for å sikre tilstrekkelig høyde for kontaktledning.

1. Utførelse: Der det ikke medfører større ulemper eller kostnader, bør bruer bygges med større fri høyde slik at behov for ombygging av kontaktledningsanlegget begrenses eller unngås.

2. Utførelse: Dersom avstand til planovergang eller plattform er så kort at kontaktledningen ikke kan senkes tilstrekkelig, skal fri høyde være større slik at kravene til ledningsføring for kontaktledningen overholdes.

3. Unntak: Lavere fri høyde enn 6,35 meter kan i noen tilfeller være mulig uten negative økonomiske eller praktiske konsekvenser for jernbanens drift, vedlikehold, utvidelsesmuligheter og generelle konkurransekraft. I disse tilfeller kan det søkes om dispensasjon.


Ved fri høyde på 7,60 m over SOK, eller 7,30 m for nye baner med stor hastighet, vil brua ha liten eller ingen påvirkning på kontaktledningen. Det kan fremdeles være nødvendig å justere høyden for forsterkningsledere.

Ved laveste tillatte kontakttrådhøyde for system 20, må kontakttrådhøyden justeres ned fra normalhøyde over ca 1 km til hver side av brua. På denne strekningen kan det da ikke være planoverganger eller plattformer som har krav om større kontakttrådhøyde.

4 Utforming av gangbaner i stasjonsområder

Det henvises til Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal#Overgangsbruer .

5 Krav til utforming av beskyttelsesskjerm over elektrifisert jernbane

5.1 Godkjenning

TRV:05192

a) Bane NOR, ved infrastruktureier skal i hvert enkelt tilfelle godkjenne beskyttelsesskjerm eller andre sikkerhetstiltak for å beskytte mot direkte berøring av spenningsførende deler før arbeidene med brua starter.

5.2 Generelle krav til beskyttelsesskjerm

TRV:05193

a) Krav for utforming av beskyttelsesskjerm mot direkte berøring av spenningsførende deler skal prosjekteres iht. Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Beskyttelse mot berøring av spenningsførende deler fra bruer over jernbane.

For dimensjonering av beskyttelsesskjerm henvises til NS- EN 1991-1.

6 Rekkverk

TRV:05194

a) Overgangsbruer og andre bærende konstruksjoner i veglinja med tilsvarende sikringsbehov, skal ha rekkverk i henhold til Statens vegvesen vegnormal N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr og til Statens vegvesen håndbok V161 Brurekkverk

TRV:05195

b) Rekkverk over jernbanespor skal minst være brøytetett i en avstand minst 4,5 m fra senter spor.

TRV:05196

c) Minimum rekkverkshøyde i stasjonsområde skal være minst 1,2 m.

TRV:05197

d) Rekkverk på overgangsbruer med gang- og sykkeltrafikk skal ikke være klatrevennlig. Se for øvrig Statens vegvesen håndbok V161 Brurekkverk, kapittel 3.6

7 Seismisk klasse

TRV:08156

Overgangsbruer over jernbanen skal ikke ha lavere seismisk klasse enn seismisk klasse II. For øvrig skal regler i nasjonalt tillegg til NS-EN 1998-2 følges.