Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer


1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet omfatter regler for prosjektering og bygging av overgangsbruer.

Bruer som krysser over jernbanen og som fører annen trafikk enn jernbanelast, benevnes overgangsbruer.

TRV:05185

Infrastruktureier skal kontaktes i en tidlig fase for planlegging av overgangsbruer.

TRV:05186

Statens vegvesen håndbok N400 Bruprosjektering (2023) skal benyttes for prosjektering av overgangsbruer.

TRV:05187

For utførelse skal Statens Vegvesen Håndbok R761 og 762 benyttes.

TRV:05188

Brudekke skal alltid være tett.

TRV:05189

Drenering skal utføres iht.Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Drenering.


For krav om fri bredde og høyde over jernbanestrekninger se Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer#Fri bredde og fri høyde under overgangsbruer.

For krav om utforming av beskyttelsesskjerm over elektrifiserte jernbanestrekninger se Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer#Krav til utforming av beskyttelsesskjerm over elektrifisert jernbane.

For krav om rekkverk se Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer#Rekkverk.

Ulykkeslaster forårsaket av jernbanetrafikk er angitt i NS-EN 1991-1-7:2006+NA:2008 kapittel.4.5.

2 Kontroll og godkjenning

TRV:08250

Det skal gjennomføres prosjekteringskontroll av hver enkelt konstruksjon. Regler for kontroll og godkjenning er gitt under Generelle tekniske krav.

3 Fri bredde og fri høyde under overgangsbruer

TRV:05190

Vinkelrett avstand fra senterlinje spor til landkar skal være ≥ 5,0 m. Avstand fra senterlinje spor til nærmeste søyle skal være ≥ 5,0 m. Se for øvrig NS-EN 1991-1-7:2006+NA:2008 kapittel. 4.5.

Hvis vinkelrett avstand fra senterlinje spor til landkar eller søyle ≥ 5,0 m, tas det ikke hensyn til avsporingskrefter.

1. Fri bredde skal settes slik at det også blir mulig å føre to nåværende eller framtidige forsterkningsledere/AT-ledere uisolert under brua.

Krav til isolasjonsavstander for forsterkningsledere/AT-ledere står i Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse, Isolasjonsnivå i kontaktledningsnettet og tilknyttede anlegg med nominell spenning mot jord på 15 kV.

TRV:05191

Fri høyde: Minste fri høyde under overgangsbruer over jernbane skal være 6,35 meter over SOK for å sikre tilstrekkelig høyde for kontaktledning.

1. Der det ikke medfører større ulemper eller kostnader, bør bruer bygges med større fri høyde slik at behov for ombygging av kontaktledningsanlegget begrenses eller unngås.

2. Dersom avstand til planovergang eller plattform er så kort at kontaktledningen ikke kan senkes tilstrekkelig, skal fri høyde være større slik at kravene til ledningsføring for kontaktledningen overholdes.

3. Unntak: Lavere fri høyde enn 6,35 meter kan i noen tilfeller være mulig uten negative økonomiske eller praktiske konsekvenser for jernbanens drift, vedlikehold, utvidelsesmuligheter og generelle konkurransekraft. I disse tilfeller kan det søkes om dispensasjon.


Ved fri høyde på 7,60 m over SOK, eller 7,30 m for nye baner med stor hastighet, vil brua ha liten eller ingen påvirkning på kontaktledningen. Det kan fremdeles være nødvendig å justere høyden for forsterkningsledere.

Ved laveste tillatte kontakttrådhøyde for system 20, må kontakttrådhøyden justeres ned fra normalhøyde over ca 1 km til hver side av brua. På denne strekningen kan det da ikke være planoverganger eller plattformer som har krav om større kontakttrådhøyde.

4 Utforming av gangbaner i stasjonsområder

Det henvises til Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal#Overgangsbruer .

5 Krav til utforming av beskyttelsesskjerm over elektrifisert jernbane

5.1 Godkjenning

TRV:05192

Bane NOR, ved infrastruktureier skal i hvert enkelt tilfelle godkjenne beskyttelsesskjerm eller andre sikkerhetstiltak for å beskytte mot direkte berøring av spenningsførende deler før arbeidene med brua starter.

5.2 Generelle krav til beskyttelsesskjerm

TRV:05193

Krav for utforming av beskyttelsesskjerm mot direkte berøring av spenningsførende deler skal prosjekteres iht. Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Beskyttelse mot berøring av spenningsførende deler fra bruer over jernbane.

For dimensjonering av beskyttelsesskjerm henvises til NS- EN 1991-1.

6 Rekkverk

TRV:05194

Overgangsbruer og andre bærende konstruksjoner i veglinja med tilsvarende sikringsbehov, skal ha rekkverk i henhold til Statens vegvesen vegnormal N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr og til Statens vegvesen håndbok V161 Brurekkverk

TRV:05195

Rekkverk over jernbanespor skal minst være brøytetett i en avstand minst 4,5 m fra senter spor.

TRV:05196

Minimum rekkverkshøyde i stasjonsområde skal være minst 1,2 m.

TRV:05197

Rekkverk på overgangsbruer med gang- og sykkeltrafikk skal ikke være klatrevennlig. Se for øvrig Statens vegvesen håndbok V161 Brurekkverk, kapittel 3.6

7 Seismisk klasse

TRV:08156

Overgangsbruer over jernbanen skal ikke ha lavere seismisk klasse enn seismisk klasse II. For øvrig skal regler i nasjonalt tillegg til NS-EN 1998-2 følges.