530 2014 Endringsartikkel 787

1 Endringsinformasjon

EndringsID 787
Forslagsdato 2014-01-16
Forslagsstiller Maria Skartsæterhagen
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel 5 Sporets trasé
Avsnitt 4 Største hastighet på grunn av sporets geometri
Forslagstekst Det foreslås å fjerne krav fra det oppskriftslignende avsnittet "Største hastighet på grunn av sporets geometri". Eventuelt bør kravene samles bedre. Slik det står i dag er samme krav gjengitt en rekke steder, da særlig i avsnittet "Hastighet i kurver uten overgangskurver". Det er uheldig å ha dupliserte krav og det er lite sannsynlig at brukerne av regelverket ville oppdaget det dersom ett av kravene i én av "oppskriftene" ble endret. Dersom de oppskriftslignende tekstene skal beholdes bør det tydeliggjøres om de inneholder krav eller om de kun består av en metode for å oppfylle krav.

Avsnitt 4.3 Hastighet i kurver uten overgangskurver

Det foreslås å flytte krav herfra og henvise til avsnittet "Kurver uten overgangskurver" (som sannsynligvis opprettes, se endringsforslag 782).

Avsnitt 4.4 Hastighet i vertikalkurver

Kravet "Vertikalkurver i lavbrekk gir ingen hastighetsbegrensninger" bør flyttes til avsnittet "3.3.2 Vertikalkurver" og legges som et unntak til tabell 11 (Krav til vertikalkurver for eksisterende baner). Kravet om største hastighet i høybrekk med tilhørende formler er egentlig kun en duplisering av kravet i tabell 11. Det bør tydeliggjøres at dette ikke er et eget krav.

Avsnittene 4.5 Plusshastigheter og 4.6 Krengetogshastigheter

Kravet om Imaks = 130 mm for krengetog i kurver uten overgangskurver bør flyttes til avsnittet "Kurver uten overgangskurver" (se endringsforlag 782). Utover dette ene kravet er resten av avsnittene ren informasjon som kan gjøres om til en kommentar under formlene 5, 6 og 7 og disse avsnittene kan da fjernes.

Avsnitt 4.7 Hastighet i sidespor

Det er uvisst hvorfor det her står at hastighet i sidespor ikke skal overstige 65 km/h (for overbygningsklasse a). Normal hastighet i sidespor er 40 km/h. Kravet bør fjernes.

Avsnitt 4.8 Største tillatte hastighet i fall

Avsnittet bør beholdes, men skiltkravene bør fjernes. Alle krav til skilt i Sporets trasé flyttes til skiltregelverket ved endringsforslag 755.

Avsnitt 4.9 Største hastighet i sporveksler

Avsnittet inneholder kun henvisninger. Bør utgå som eget avsnitt og henvisningene flyttes opp under hovedavsnittet.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 Forslag til ny regelverkstekst

Maksimalhastigheter for hver overbygningsklasse er beskrevet i Overbygning/Prosjektering/Generelle_tekniske_krav#Overbygningsklasser. Her er også de enkelte overbygningsklasser beskre­vet.

a) Hastighet i kurver: Hastigheten i en kurve skal ikke være større enn:

[math]\displaystyle{ V = 0,291 \cdot\sqrt{R\left(h +I_{\text{maks}}\right)} }[/math]  [km/h]   (5)

 1. Hvis ligning 5 i tilfeller med falsk overhøyde gir lavere verdi enn 20 km/h gjelder V = 20 km/h.

b) Hastighet i overgangskurver: Hastigheten i en overgangskurve skal ikke være større enn den minste av hastighetene gitt av rampestignings­hastighet (formel 6) og rykk (formel 7):

Største hastighet av hensyn til rampestigningshastighet:

[math]\displaystyle{ V =\frac{\left(\frac{{\text{d}h}}{\text{d}t}\right)_{\text{maks}}\cdot 3,6\cdot L}{h_2-h_1} }[/math]  [km/h]   (6)

Største hastighet av hensyn til rykk:

[math]\displaystyle{ V =\frac{\left(\frac{{\text{d}I}}{\text{d}t}\right)_{\text{maks}}\cdot 3,6\cdot L}{I_2-I_1} }[/math]  [km/h],   (7)

der L er overgangskurvens lengde [meter], h1 og h2 er overhøydene [mm] og I1 og I2 er opptredende manglende overhøyde [mm] i sirkelkurvene. Indeks 2 viser alltid til sirkelkurven med minst radius.

Merk at ligning 7 ikke kan anvendes direkte, siden den manglende overhøyden I er avhengig av hastigheten. Det må derfor itereres.

Verdier for Imaks, (dI/dt)maks og (dh/dt)maks er gitt i avsnittene Dimensjonerende parametre - nye baner og linjeomlegginger og Dimensjonerende parametre - eksisterende baner. For pluss- og krengetogmateriell på eksisterende baner benyttes Dimensjonerende parametre for plussmateriell og Dimensjonerende_parametre_for_krengetogsmateriell.

Største hastighet i sporveksler er gitt i kapittel 7 Sporveksler. Se for øvrig avsnittet om sporveksler og sporforbindelser (dette kap.) vedrørende spesielle bestemmelser for sporveksel 1:9 R190 m og 1:9/R = 300 m.

2.1.1 Hastighet i kurver uten overgangskurver

Kurver uten overgangskurver forekommer både i vanlige spor og i sporforgreninger, hvor sporvekslenes avvikende spor tilstøter rettlinjet spor eller kurve.

Dette avsnittet inneholder ikke krav, kun metoder for å oppfylle kravene gitt i avsnittet Kurver uten overgangskurver.

Rettlinje - sirkelkurve:

Hastigheten i sirkelkurve som tilstøter rettlinje beregnes med formel 5 der Imaks ikke overstiger verdien gitt i krav a) i Kurver uten overgangskurver.

Sirkelkurver med felles kurvepunkt:

 • Hastighet i sirkelkurven) beregnes med formel 5 uten noen spesielle restriksjoner.
 • Ved ensrettede kurver uten mellomliggende rettlinje oppfylles krav a) i Kurver uten overgangskurver ved å ikke overstige hastigheten beregnet med formel 8 nedenfor.
 • Ved motsattrettede kurver uten mellomliggende rettlinje oppfylles krav a) i Kurver uten overgangskurver ved å ikke overstige hastigheten beregnet med formel 9 nedenfor.

Sirkelkurver med mellomliggende rettlinje:

 • Dersom lengden av den mellomliggende rettlinjen oppfyller krav b) i Kurver uten overgangskurver betraktes sirkelkurvene hver for seg og metoden for Rettlinje - sirkelkurve (ovenfor) benyttes.
 • Dersom lengden ikke oppfyller avstandskravet, benyttes metoden for Sirkelkurver med felles kurvepunkt (ovenfor).

Det er uheldig dersom ensrettede sirkelkurver har mellomliggende rettlinje mindre enn krav b) i Kurver uten overgangskurver. I dette tilfellet er det bedre å ikke ha noen rettlinje.

Ved overhøyderampe - alle tilfeller:

Hastighet i ramper beregnes med formel 6 der (dh/dt)maks er gitt i avsnittet Kurver uten overgangskurver, krav d). Formelen gjelder også ved falsk overhøyde (negativ h benyttes).

[math]\displaystyle{ V = 3\cdot \sqrt{\frac{R_1\cdot R_2}{R_1+R_2}} }[/math]  [km/h]   (8)

[math]\displaystyle{ V = 3\cdot \sqrt{\frac{R_1\cdot R_2}{R_1-R_2}} }[/math]  [km/h]   (9)

I beregningsformlene settes alle radier inn med positivt fortegn uavhengig av hvilken vei de krummer. R1 og h1 er radien og overhøyden for den krappeste kurven av R1 og R2.

2.1.2 Hastighet i stigning/fall og vertikalkurver

a) Hastighet i fall: Hastighet på strekninger med fall skal ikke være større enn som gitt i tabellen.

 1. Unntak: Høyere hastighet kan tillempes hvis signalsystem og rullende materiell tilsier dette.
Forholdet mellom bestemmende fall og tillatt hastighet
Bestemmende fall (maksimalt) [‰] Tillatt hastighet [km/h]
12,5 1) 250
12,5 200
15 180
17,5 160
20 140
22,5 120
25 100
 1. Det forutsettes at signalsystem er tilpasset denne fallverdien for de aktuelle togtyper som skal trafikkere i denne hastighet.

Største tillatte hastighet i høybrekk på grunn av vertikalkurvaturens radius bestem­mes av Krav til vertikalkurver for eksisterende baner (henvisning). Omforming av formlene i tabellen gir:

[math]\displaystyle{ V = \frac{R_v}{20}-25 \;\; }[/math] [km/h] når Rv < 3125 meter

[math]\displaystyle{ V = \frac{R_v}{100}+100 }[/math] [km/h] når Rv > 3125 meter

2.2 Kravendringer

 • Ved flytting av krav fra avsnittet Hastighet i kurver uten overgangskurver til avsnittet Kurver uten overgangskurver:
Kravet til Imaks er marginalt endret, dette er behandlet i endringsartikkel 782
Den opprinnelige formel 9 om krav til lengde av mellomliggende rettlinje har blitt et sterkere krav
Ny formel 9 sørger for at ensrettede kurver ikke overstiger maksimal sprang i manglende overhøyde (det som formel 8 gjør for motsattrettede kurver).
 • Kravet under Hastighet i sidespor fjernes ettersom det ikke stemmer.
 • Skiltkravene under Største tillatte hastighet i fall fjernes siden de er duplikater av regler i skiltregelverket, se Signal 63A Fallviser

2.3 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.4 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.5 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.6 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.7 L - levetid

Ingen endring.

2.8 K - kapasitet

Ingen endring.

2.9 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.10 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen foreslås gjennomført som vist i forslaget ovenfor.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres