530 2016 Endringsartikkel 1427

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1427
Forslagsdato 24.05.2016
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Spor på bruer
Avsnitt 2.3 Ledeskinner
Forslagstekst De fleste nye bruer er dimensjonert slik at sikkerhet ved avsporing ivaretas gjennom brukonstruksjon uten bruk av ledeskinner. Krav om ledeskinner bør derfor endres slik at det tillates å bygge spor uten ledeskinner på bruer der kriterier som ivaretar sikkerhet uten ledeskinner er oppfyllt.

Foreslår å legge til grunn samme kriterier som Trafikverkets BVF 586.65:

- Kontinuerlig kantbjelke med bredde min. 250 mm og høyde minimum 100 mm over skinnefot

- Ballasttykkelse > 300 mm og minimum avstand spormidt - kantbjelke 2,5 meter

Referansedokumenter

BVF 586 65.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedre vedlikeholdbarhet for bruer uten glideskjøt, da sporet kan justeres med konvensjonelle sporjusteringsmaskiner.

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet ivaretas ved krav til at bruer skal:

  • kontinuerlig kantbjelke med dimensjon som sammen med ballast og motstående skinnestreng skal sikre mot at avsporet tog forlater brua
  • være dimensjonert med ulykkeslast i henhold til Bruer/Prosjektering og bygging/Laster#Avsporing på bruer, noe som sikrer mot sammenbrudd av brukonstruksjon ved evt. avsporing.

2.5 L - levetid

Endringen påvirker ikke levetid

2.6 Ø - økonomi

  • Marginalt billigere sporkonstruksjon
  • marginalt rimeligere vedlikehold som følge av at konvensjonelle sporjusteringsmaskiner kan benyttes

2.7 K - kapasitet

Endringen påvirker ikke kapasitet

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Trafikverket - BVF 586.65 - SKYDDSRÅLER, Regler for anordnande och konstruktiv utformning

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales implementert med følgende tekst i Overbygning/Prosjektering/Spor på bruer#Ledeskinner:

a) På bruer med gjennomgående ballast, teoretisk spennvidde større enn 30 m og som ikke tilfredsstiller kriterier i pkt g, skal det være ledeskinner med profil 49E1

b) Ledeskinner skal være lasket med åpne skjøter der avstanden mellom to skjøter ikke overstiger 40 m.

c) Ved alle bevegelige lager skal det anordnes dilatasjonsåpning i ledeskinnene som vist i avsnitt Dilatasjonsåpning.

d) Ledeskinnene skal avsluttes i en spiss 10 m forbi landkaret og beskyttes med en oppkjørsbjelke som beskrevet i Vedlegg 6.f.

e) Ledeskinnene festes til svillene med Pandrol PR eller e-fjærer med unntak av avslutningspartiet. Her brukes skruefeste med klemplater på en underlagsplate pr. sville der underlagsplaten festes i svillene med to innstøpte plastdybler sdü9, (se Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner).

f) Ved prosjektering av ledeskinner skal det tas hensyn til evt. baliser som skal monteres i sporet. Signal/Bygging/ATC beskriver baliseplassering i ledeskinner.

g) Det er ikke nødvendig å anvende ledeskinner dersom brua oppfyller følgende kriterier:

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 17. aug. 2016 kl. 12:35 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 19. aug. 2016 kl. 14:47 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

OK --Jens Melsom (diskusjon) 21. aug. 2016 kl. 11:39 (CEST)JMe

4.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 24. aug. 2016 kl. 08:15 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres